ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.207 din 15 noiembrie 2000
privind modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală
Textul actului publicat în M.Of. nr. 594/22 noi. 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Codul penal al României, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.65 din 16 iulie 1997, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul 3 al articolului 81 va avea următorul cuprins:

„Suspendarea condiționată a executării pedepsei nu poate fi dispusă în cazul infracțiunilor intenționate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani, precum și în cazul infracțiunilor de vătămare corporală gravă, viol și tortură.”

2. Alineatul 3 al articolului 861 va avea următorul cuprins:

„Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere nu poate fi dispusă în cazul infracțiunilor intenționate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani, precum și în cazul infracțiunilor de vătămare corporală gravă, viol și tortură. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere poate fi dispusă în cazul infracțiunii de furt calificat prevăzută în art. 209 alin. 3, dacă pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 2 ani.”

3. Alineatul 3 al articolului 867 va avea următorul cuprins:

„Executarea pedepsei la locul de muncă nu poate fi dispusă în cazul infracțiunilor intenționate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 15 ani, precum și în cazul infracțiunilor de vătămare corporală gravă, viol și tortură. Executarea pedepsei la locul de muncă poate fi dispusă în cazul infracțiunii de furt calificat prevăzută în art. 209 alin. 3, dacă pedeapsa aplicată este închisoarea de cel mult 2 ani.”

4. Articolul 91 va avea următorul cuprins:

„Sancțiunile cu
caracter administrativ
Art. 91. - Când instanța dispune înlocuirea răspunderii penale, aplică una dintre următoarele sancțiuni cu caracter administrativ:
a) mustrarea;
b) mustrarea cu avertisment;
c) amenda de la 100.000 lei la 10.000.000 lei.”

5. Articolul 146 va avea următorul cuprins:

„Consecințe deosebit
de grave
Art. 146. - Prin „consecințe deosebit de grave” se înțelege o pagubă materială mai mare de 1.000.000.000 lei sau o perturbare deosebit de gravă a activității, cauzată unei autorități publice sau oricăreia dintre unitățile la care se referă art. 145, ori altei persoane juridice sau fizice.”

6. Alineatul 2 al articolului 209 va avea următorul cuprins:

„Cu aceeași pedeapsă se sancționează și furtul privind:

a) un bun care face parte din patrimoniul cultural;
b) un act care servește pentru dovedirea stării civile, pentru legitimare sau identificare.”

7. La articolul 209, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 3, cu următorul cuprins:

„Furtul privind următoarele categorii de bunuri:

a) țiței, produse petroliere sau gaze naturale din conducte, depozite, cisterne ori vagoane-cisternă;
b) componente ale sistemelor de irigații;
c) componente ale rețelelor electrice;
d) un dispozitiv ori un sistem de semnalizare, alarmare ori alertare în caz de incendiu sau alte situații de urgență publică în caz de incendii;
e) un mijloc de transport sau orice alt mijloc de intervenție la incendiu, la accidente de cale ferată, rutiere, navale sau aeriene, ori în caz de dezastru;
f) instalații de siguranță și dirijare a traficului feroviar, rutier, naval și aerian și componente ale acestora, precum și componente ale mijloacelor de transport;
g) bunuri prin însușirea cărora se pune în pericol siguranța autovehiculelor și a persoanelor pe drumurile publice, se pedepsește cu închisoare de la 4 la 18 ani.”

8. La articolul 209, alineatul 3 devine alineatul 4.

Art. II. - Codul de procedură penală al României, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.78 din 30 aprilie 1997, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Litera a) a punctului 1 al articolului 27 va avea următorul cuprins:

„a) infracțiunile prevăzute de Codul penal în art. 174-177, 179, art. 189 alin. 3, art. 190, 212, 218, 238, 252, 254, 255, 257, 266-270, 273-276 când s-a produs o catastrofă de cale ferată, art. 2791, 298, 312 și 317, precum și infracțiunea de contrabandă, dacă a avut ca obiect arme, muniții sau materii explozive ori radioactive;”

2. Litera d) a punctului 1 al articolului 27 va avea următorul cuprins:

„d) infracțiunea de spălare a banilor;”

3. Punctul 14 al alineatului 1 al articolului 3859 va avea următorul cuprins:

„14. când s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege;”

4. Punctul 18 al alineatului 1 al articolului 3859 se abrogă.

5. Alineatul 3 al articolului 3859 va avea următorul cuprins:

„Cazurile prevăzute în alin. 1 pct. 1-7, 10, 13, 14, 171, 19 și 20 se iau în considerare întotdeauna din oficiu, iar cele de la pct. 11, 12, 15 și 17 se iau în considerare din oficiu numai când au influențat asupra hotărârii în defavoarea inculpatului.”

6. Subpunctul 4 al punctului I al articolului 410 va avea următorul cuprins:

„4. când s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevăzute de lege;”

7. Subpunctul 8 al punctului I al articolului 410 se abrogă.

8. La articolul 410, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 3, cu următorul cuprins:

„De asemenea, pot fi atacate cu recurs în anulare hotărârile pronunțate în cauzele în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat o încălcare a prevederilor Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.”

9. La articolul 410, alineatul 3 devine alineatul 4.

10. La articolul 411, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 3, cu următorul cuprins:

„În cazul prevăzut în art. 410 alin. 3, recursul în anulare se introduce în termen de un an de la data comunicării către statul român a hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului.”

11. La articolul 411, alineatele 3 și 4 devin alineatele 4 și 5.

Art. III. - Cauzele penale aflate în curs de judecată la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență vor continua să fie judecate de instanțele legal învestite.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministru de stat, ministrul justiției,
Gheorghe Mocuța,
secretar de stat

București, 15 noiembrie 2000.
Nr. 207.


Joi, 27 ianuarie 2022, 01:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.