LEGE nr.139 din 24 iulie 2000
privind activitatea de meteorologie
Textul actului publicat în M.Of. nr. 360/2 aug. 2000

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Activitatea de meteorologie reprezintă ansamblul acțiunilor destinate supravegherii permanente și cunoașterii mediului aerian prin observații și măsurători specifice privind starea și evoluția vremii, necesară pentru dezvoltarea social-economică a României.

(2) Activitatea de meteorologie este de interes public național și se desfășoară în condițiile prezentei legi și în concordanță cu recomandările Organizației Meteorologice Mondiale, organism specializat al Organizației Națiunilor Unite, cu acordurile încheiate de această organizație cu alte organizații internaționale, precum și cu prevederile convențiilor internaționale în domeniu la care România este parte.

(3) Activitatea de meteorologie aeronautică reprezintă ansamblul activităților destinate supravegherii permanente și cunoașterii evoluției condițiilor meteorologice, necesară în vederea informării și protecției meteorologice a navigației aeriene, și este parte integrantă a serviciilor de navigație aeriană.

(4) La rândul său activitatea de meteorologie aeronautică se desfășoară în concordanță cu standardele, practicile și recomandările Organizației Meteorologice Mondiale și ale Organizației Aviației Civile Internaționale, precum și cu prevederile convențiilor internaționale în domeniul aviației la care România este parte și se desfășoară în conformitate cu reglementările specifice ale autorității de stat în domeniul aviației civile.

Art. 2. - Activitățile de meteorologie, definite la art. 1 au ca scop protecția meteorologică a vieții și a bunurilor și se realizează prin:

1. Pe plan intern:

a) desfășurarea unitară și calificată a supravegherii meteorologice pentru informarea populației și a factorilor de decizie, pentru prevenirea sau diminuarea pagubelor datorate fenomenelor meteorologice periculoase;
b) satisfacerea necesităților de informare meteorologică a navigației aeriene, fluviale și maritime, a traficului rutier, precum și a celor pentru agricultură;
c) satisfacerea necesităților de cercetare pentru dezvoltarea domeniului, efectuarea de studii și servicii dedicate siguranței civile, producției materiale și apărării naționale;
d) constituirea și gestiunea Fondului național de date meteorologice necesar pentru fundamentarea meteorologică a proiectării, execuției și exploatării diverselor obiective economico-sociale și pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare durabilă.

2. Pe plan extern:

a) integrarea în schimbul internațional de date și informații meteorologice, în Sistemul de Veghe Meteorologică Mondială pentru monitorizarea și protecția mediului aerian;
b) îndeplinirea obligațiilor care decurg din convenții și înțelegeri la care statul român este parte.

Art. 3. - (1) Atingerea scopurilor prevăzute la art. 2 se realizează:

a) în domeniul meteorologiei, prin Compania Națională "Institutul Național de Meteorologie, Hidrologie și Gospodărire a Apelor" (INMH) - S.A., denumită în continuare, în cuprinsul legii, Centrul meteorologic național;
b) în domeniul meteorologiei aeronautice, de Regia Autonomă "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian" - ROMATSA, denumită în continuare, în cuprinsul legii, Administrația meteorologică aeronautică, prin unitățile sale de profil autorizate de autoritatea de stat în domeniul aviației civile.

(2) Organizarea și funcționarea Centrului meteorologic național se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4. - Persoanele fizice sau juridice pot desfășura activități meteorologice pe baza unor atestări de competență și în condițiile legii. Atestările de competență sunt emise de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului în domeniul meteorologiei și de autoritatea de stat în domeniul aviației civile, pentru meteorologia aeronautică.

Art. 5. - Termenii tehnici folosiți în prezenta lege au semnificațiile stabilite în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta lege.

CAPITOLUL II
Organizarea activității de meteorologie

SECȚIUNEA 1
Atribuțiile Centrului meteorologic național

Art. 6. - Atribuțiile Centrului meteorologic național sunt următoarele:

a) supravegherea permanentă a mediului aerian prin observații și măsurători specifice privind parametrii de stare și fenomenele asociate, precum și compoziția chimică a atmosferei;
b) elaborarea de prognoze meteorologice de interes public general și specializat ca: agrometeorologie, aerologie, climatice și de dispersie a poluanților chimici și radioactivi;
c) administrarea, exploatarea, întreținerea și dezvoltarea rețelei naționale de supraveghere meteorologică, în conformitate cu reglementările proprii și cu recomandările Organizației Meteorologice Mondiale și/sau ale altor organisme internaționale specializate;
d) elaborarea de metodologii generale pentru supravegherea mediului aerian, întocmirea de sinteze și anuare meteorologice pentru asigurarea serviciilor dedicate activităților economice și sociale dependente de starea vremii;
e) realizarea Fondului național de date meteorologice și administrarea băncii naționale de date meteorologice;
f) realizarea de studii și cercetări specifice pentru dezvoltarea domeniului meteorologiei, în concordanță cu evoluția acestuia pe plan mondial;
g) elaborarea și difuzarea de avertizări în situația producerii de fenomene meteorologice periculoase, potențial provocatoare de pagube;
h) participarea la Sistemul de Veghe Meteorologică Mondială;
i) deținerea și utilizarea, conform legii, a etalonului național de presiune atmosferică și radiație, precum și exercitarea dreptului de control metrologic pentru aparatura meteorologică, în limita mandatului acordat de autoritatea metrologică de stat abilitată;
j) transferul intern și schimbul internațional de date meteorologice;
k) asistență și servicii meteorologice pentru protecția traficului rutier, a navigației fluviale și maritime, în termenii convențiilor la care statul român este parte;
l) aplicarea strategiei de dezvoltare științifică și tehnologică a activității meteorologice, în raport cu necesitățile interne și în concordanță cu progresele înregistrate pe plan mondial;
m) participarea la activitățile internaționale științifice și cu caracter organizatoric, prevăzute prin instrumente juridice internaționale și/sau prin acorduri bilaterale încheiate cu instituții similare din străinătate;
n) realizarea de studii de fundamentare climatologică și avizare meteorologică a amplasamentelor obiectivelor sociale și industriale;
o) elaborarea de studii și cercetări privind procesele de transport și dispersie a poluanților și radionuclizilor în atmosferă;
p) prestarea de servicii specializate, la cerere, pentru diverși beneficiari, pe bază de contracte;
q) avizarea amplasării de construcții supraterane, a obiectivelor care emit în atmosferă fum și pulberi, a plantării de perdele forestiere pe o distanță de 500 m în afara zonei de protecție a platformelor meteorologice și a oricăror lucrări care conduc la dezafectarea unei unități meteorologice din rețeaua meteorologică națională;
r) avizarea studiilor de fundamentare climatologică elaborate de alte persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii;
s) elaborarea studiilor de impact și de bilanț de mediu;
t) elaborarea, în colaborare cu Ministerul Educației Naționale, a programelor școlare pentru învățământul meteorologic de toate gradele din România;
u) organizarea de activități de specializare și de formare profesională continuă în domeniul meteorologiei;
v) avizarea punerii în circulație publică a unor date, informații, avertizări și prognoze meteorologice, altele decât cele cu specific aeronautic, obținute din activitatea meteorologică desfășurată de alte persoane fizice sau juridice, precum și avizarea tehnică a activităților meteorologice de orice fel destinate unor scopuri speciale, altele decât cele consemnate ca atribuții ale Centrului meteorologic național;
w) gestionarea brevetelor și a documentelor privind protecția proprietății intelectuale și industriale al căror titular este Centrul meteorologic național;
x) proiectarea, întreținerea și etalonarea de instrumente de măsură și echipamente meteorologice;
y) participarea cu capital social, în condițiile legii, la constituirea de societăți comerciale, împreună cu persoane fizice și juridice, române sau străine, de drept civil;
z) îndeplinirea oricăror activități comerciale și financiare care au legătură directă sau adiacentă cu îndeplinirea atribuțiilor.

Art. 7. - (1) În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 6 lit. a)-l) din prezenta lege Centrul meteorologic național desfășoară activități de interes public, scop în care furnizează gratuit, pe bază de convenție, informații de specialitate, inclusiv prognoze generale sau avertizări, administrației publice centrale și locale, prefecturilor, comandamentelor speciale ale Ministerului Apărării Naționale, comisiilor și comandamentelor civile constituite pentru combaterea dezastrelor, posturilor publice de radio și televiziune.

(2) Posturile publice de radio și televiziune sunt obligate să aducă la cunoștință publicului, în mod repetat, informațiile, prognozele generale și avertizările meteorologice referitoare la fenomenele meteorologice periculoase, furnizate de Centrul meteorologic național.

(3) Pentru orice alte categorii de utilizatori Centrul meteorologic național este în drept să încheie contracte economice sau de asociere pentru prestațiile sau serviciile care intră în atribuțiile sale.

Art. 8. - (1) Pentru atestările de competență prevăzute la art. 4, precum și pentru eliberarea avizelor menționate la art. 6 lit. q), r) și v) se percep anticipat, în contul bugetului de stat, taxele prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta lege.

(2) Nivelul taxelor prevăzute la alin. (1) se va actualiza, în funcție de rata inflației, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului, cu avizul Ministerului Finanțelor.

(3) Contravaloarea cheltuielilor efectuate de Centrul meteorologic național pentru elaborarea studiilor necesare în vederea eliberării atestărilor prevăzute la art. 4, precum și a avizelor menționate la art. 6 lit. q), r) și v) se recuperează de la solicitanții atestărilor și avizelor, pe bază de tarif.

(4) Controlul modului de percepere și de virare la bugetul de stat a taxelor încasate pentru eliberarea de atestări și avize va fi efectuat de personalul Ministerului Finanțelor.

Art. 9. - (1) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, prin Centrul meteorologic național, are competențe de autoritate națională în domeniul meteorologiei. În domeniul meteorologiei aeronautice autoritatea se exercită de autoritatea de stat în domeniul aviației civile.

(2) Centrul meteorologic național este operatorul tehnic al rețelei naționale de măsurători meteorologice, deținătorul etalonului de măsurători meteorologice, care răspunde de asigurarea funcționării acestora în condiții de siguranță.

Art. 10. - Directorul general al Centrului meteorologic național este de drept reprezentantul permanent al României pe lângă Organizația Meteorologică Mondială, conform statutului acestei organizații.

SECȚIUNEA a 2-a
Atribuțiile administrației metereologice aeronautice

Art. 11. - Atribuțiile Administrației meteorologice aeronautice sunt stabilite de autoritatea de stat în domeniul aviației civile și au ca obiect contribuția la siguranța, regularitatea și eficiența navigației aeriene naționale și internaționale.

Art. 12. - Administrația meteorologică aeronautică are responsabilitatea administrării sistemului național de asistență meteorologică aeronautică, având în structura sa unități operative reprezentate prin stațiile meteorologice aeronautice, birourile meteorologice de aerodrom și centrul de veghe meteorologică, conform reglementărilor stabilite de autoritatea de stat în domeniul aviației civile.

Art. 13. - Administrația meteorologică aeronautică deține, administrează, exploatează, întreține și dezvoltă banca națională de date meteorologice aeronautice în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin din aceasta.

Art. 14. - Atestarea personalului care desfășoară activități de meteorologie aeronautică este realizată de autoritatea de stat în domeniul aviației civile.

SECȚIUNEA a 3-a
Alte activități de meteorologie

Art. 15. - (1) Activitățile meteorologice de orice fel destinate unor scopuri speciale, altele decât cele consemnate ca atribuții ale Centrului meteorologic național sau ale Administrației meteorologice aeronautice, se pot desfășura și de alte persoane fizice sau juridice, ca activități meteorologice complementare, dacă au avizul tehnic și se bucură de asistența metodologică a Centrului meteorologic național.

(2) Activitățile meteorologice care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) sunt activități de tip concurențial și se supun prevederilor Legii concurenței nr. 21/1996 și celorlalte convenții internaționale în domeniu la care România este parte.

SECȚIUNEA a 4-a
Rețeaua națională de supraveghere meteorologică

Art. 16. - (1) Rețeaua națională de supraveghere meteorologică este compusă din stațiile meteorologice sinoptice, climatologice, de sondaje aerologice și observatoarele radar reprezentative pentru evoluția vremii și climatului la nivelul României.

(2) Rețeaua națională de supraveghere meteorologică cuprinde, de asemenea, mijloacele tehnice utilizate pentru transmiterea și colectarea datelor meteorologice.

(3) Dimensiunea și componența rețelei naționale de supraveghere meteorologică sunt stabilite de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, la propunerea Centrului meteorologic național.

(4) Pentru scopuri speciale sau pentru supravegherea meteorologică detaliată, la nivel local se pot constitui rețele meteorologice complementare, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1).

Art. 17. - (1) Rețeaua națională de supraveghere meteorologică constituie proprietate publică a statului și se concesionează Centrului meteorologic național de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului prin atribuire directă, în baza unui contract de concesiune încheiat în condițiile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.

(2) Redevența pentru concesionarea stațiilor și instalațiilor rețelei naționale de măsurători meteorologice se stabilește la o cotă de 2% din valoarea anuală a contractelor încheiate de concesionar cu terții.

(3) Redevența se plătește anual, în termen de 60 de zile de la încheierea anului financiar, și se constituie venit la bugetul de stat. Majorările de întârziere pentru neplata în termen a redevenței se stabilesc prin contractul de concesionare.

(4) Metodologia de calcul al redevenței, modalitatea de plată și obligațiile plătitorilor vor fi stabilite prin norme metodologice elaborate în baza prevederilor art. 43.

Art. 18. - (1) În scopul asigurării reprezentativității datelor, în jurul platformelor meteorologice se instituie zone de protecție meteorologică absolută, a căror lățime este de 30 m.

(2) În zonele de protecție meteorologică absolută executarea de instalații supraterane, de irigații și plantarea de culturi forestiere sau culturi agricole înalte este interzisă.

(3) Zonele de protecție prevăzute la alin. (1) și (2) sunt considerate, în planurile de urbanism și amenajare a teritoriului, zone supuse unor reglementări speciale.

Art. 19. - Amplasarea pe o distanță de până la 500 m în jurul și în afara zonei de protecție absolută a platformei meteorologice, prevăzută la art. 18, de construcții mai înalte de 1/6 din distanța dintre construcție și limita zonei de protecție, de rețele de înaltă tensiune sau de telecomunicații, de obiective care emit în atmosferă fum și pulberi, de sisteme de irigații prin aspersie și plantarea de perdele forestiere sunt admise numai cu acordul prealabil al Centrului meteorologic național.

Art. 20. - (1) Pentru asigurarea continuității și omogenității Fondului național de date meteorologice unitățile rețelei naționale de supraveghere meteorologică nu pot fi dezafectate decât în situații deosebite de interes național.

(2) Dezafectarea unei unități meteorologice din rețeaua națională de supraveghere meteorologică, precum și a instalațiilor aferente acesteia, în situațiile menționate la alin. (1), se poate face numai cu acordul concendentului și dacă solicitantul proiectează, execută și pune în funcțiune înainte de dezafectare o unitate similară în amplasamentul stabilit de Centrul meteorologic național.

CAPITOLUL III
Fondul național de date meteorologice

Art. 21. - (1) Fondul național de date meteorologice reprezintă o componentă a patrimoniului național, care cuprinde totalitatea datelor și informațiilor cantitative și calitative obținute pe teritoriul României prin observații și măsurători asupra parametrilor ce definesc regimul meteorologic, aflându-se în administrarea Centrului meteorologic național.

(2) Fondul național de date meteorologice este de importanță strategică și formează banca națională de date meteorologice.

(3) Fondul național de date meteorologice se obține din rețeaua națională de supraveghere meteorologică, din datele furnizate de Administrația meteorologică aeronautică, cât și din rețele de observații și măsurători meteorologice destinate unor scopuri speciale.

(4) Deținătorii de date și informații meteorologice obținute prin rețelele de observații și măsurători meteorologice, care se încadrează în prevederile art. 15 alin. (1), au obligația să le transmită cu titlu gratuit, de îndată, Centrului meteorologic național, în vederea includerii în Fondul național de date meteorologice.

Art. 22. - Pe teritoriul României sursa oficială de date și informații meteorologice, altele decât cele aeronautice, este Centrul meteorologic național. Pentru informațiile meteorologice aeronautice sursa oficială de date și informații este Administrația meteorologică aeronautică. Punerea în circulație publică a acestor date sau informații meteorologice fără avizul Centrului meteorologic național, respectiv al Administrației meteorologice aeronautice, este interzisă.

Art. 23. - Utilizarea în alte scopuri decât cele de interes public a informațiilor meteorologice dedicate protecției meteorologice a vieții și bunurilor este permisă numai cu acordul deținătorilor acestor informații.

Art. 24. - Accesul persoanelor fizice și juridice la datele de informații meteorologice, în sensul principiilor și reglementărilor Organizației Meteorologice Mondiale, se face cu respectarea prevederilor prezentei legi. Folosirea acestora în scopuri comerciale este permisă numai contra cost, în condițiile legii.

CAPITOLUL IV
Finanțarea activităților de meteorologie

Art. 25. - Activitatea Centrului meteorologic național se finanțează astfel:

a) activitatea de meteorologie, cercetările fundamentale în domeniu, urmărirea sistematică și completă a stării și evoluției vremii, realizarea schimbului internațional de date și integrarea în Sistemul de Veghe Meteorologică Mondială se finanțează de la bugetul de stat, prin autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, în limita sumelor alocate anual cu această destinație de la bugetul de stat;
b) din contractele economice încheiate cu terții pentru furnizarea de servicii specifice în domeniul meteorologiei și de alte servicii, potrivit obiectului de activitate, precum și din alte surse, potrivit legii.

Art. 26. - Veniturile realizate prin asistență și servicii efectuate în conformitate cu art. 7 alin. (3) rămân la dispoziția Centrului meteorologic național ca parte a resurselor de perfecționare și dezvoltare a activității.

Art. 27. - Activitățile meteorologice care nu intră în atribuțiile Centrului meteorologic național nu pot fi finanțate din resurse financiare bugetare alocate pentru funcționarea acestuia.

CAPITOLUL V
Controlul activității de meteorologie

Art. 28. - Activitățile de meteorologie de orice tip și respectarea prevederilor prezentei legi sunt supuse controlului de specialitate exercitat de autoritățile menționate la art. 9.

Art. 29. - (1) În cadrul Centrului meteorologic național funcționează Inspecția Meteorologică Națională, cu atribuții de inspecție și de control privind aplicarea prezentei legi.

(2) În scopul îndeplinirii atribuțiilor de inspecție și de control în domeniul meteorologiei personalul Inspecției Meteorologice Naționale și împuterniciții autorității publice centrale pentru protecția mediului, denumiți în continuare agenți constatatori, au dreptul de acces în platformele de observații meteorologice, clădiri, încăperi și în orice alt loc în care se desfășoară activități specifice meteorologiei, despre care dețin date sau indicii temeinice că încalcă prevederile prezentei legi, și pot executa măsurători, verificări de date, documente și informații meteorologice.

(3) Proprietarii și personalul care activează în aceste platforme de observații, clădiri, încăperi și în orice alt loc în care se desfășoară activități specifice domeniului sunt obligați să permită accesul agenților constatatori, executarea de către aceștia a investigațiilor prevăzute la alin. (2) și să pună la dispoziție acestora documentațiile specifice activității lor.

Art. 30. - (1) Pentru activitățile din domeniul meteorologiei aeronautice inspecția și controlul de specialitate, precum și respectarea prevederilor prezentei legi se asigură de autoritatea de stat în domeniul aviației civile pe baza unor reglementări specifice.

(2) Evaluarea, autorizarea și supravegherea continuă a calității, regularității și eficienței serviciilor și produselor meteorologice aeronautice furnizate beneficiarilor în scopul asigurării siguranței operațiunilor aeriene sunt realizate de autoritatea de stat în domeniul aviației civile.

Art. 31. - Poliția acordă sprijin agenților constatatori, la solicitarea acestora.

CAPITOLUL VI
Sancțiuni

Art. 32. - Încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage angajarea răspunderii disciplinare, contravenționale, civile sau penale, după caz.

Art. 33. - (1) Constituie contravenție în domeniul meteorologiei, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni, următoarele fapte:

a) punerea în circulație publică a unor date, informații, avertizări și prognoze meteorologice, altele decât cele aeronautice, obținute din activitatea meteorologică desfășurată fără avizul Centrului meteorologic național;
b) refuzul posturilor publice de radio și televiziune de a aduce la cunoștință publicului, în timp util, informațiile, avertizările și prognozele meteorologice referitoare la fenomene meteorologice periculoase;
c) pătrunderea fără autorizare legală în platforme de observații, clădiri și în orice alt loc în care se desfășoară activități specifice Centrului meteorologic național;
d) refuzul proprietarilor sau al celor care activează în platforme de observații, clădiri, încăperi și în orice alt loc în care se desfășoară activități meteorologice de a permite agenților constatatori autorizați accesul în interiorul acestora;
e) refuzul deținătorilor de rețele meteorologice, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1), de a pune la dispoziție agenților constatatori autorizați documentațiile și actele specifice activității meteorologice;
f) folosirea de către o persoană fizică sau juridică a datelor și informațiilor meteorologice în alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate;
g) neprecizarea sursei de informare de către massmedia, precum și de alte persoane fizice sau juridice care dau publicității date ori informații meteorologice;
h) nerespectarea prevederilor art. 41.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei.

Art. 34. - Contravențiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu excepția prevederilor art. 25-27.

Art. 35. - Nerespectarea prevederilor art. 19 și 20 constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei.

Art. 36. - (1) În activitatea de meteorologie constatarea infracțiunilor și contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de personalul Inspecției Naționale de Meteorologie și de personalul împuternicit de ministrul coordonator, la propunerea Centrului meteorologic național, iar în activitatea de meteorologie aeronautică, de personalul abilitat de autoritatea de stat în domeniul aviației civile.

(2) Procesul-verbal de constatare a infracțiunilor constituie mijloc de probă și se înaintează organelor de urmărire penală competente.

CAPITOLUL VII
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 37. - Centrul meteorologic național publică trimestrial rezultatele activităților sale.

Art. 38. - Posturile de radio și de televiziune, ziarele, revistele și alte publicații, instituții și întreprinderi cu sau fără personalitate juridică, precum și persoanele fizice care dau publicității date, informații, avertizări și prognoze meteorologice sunt obligate să precizeze sursa de informare.

Art. 39. - În baza prevederilor prezentei legi autoritatea publică centrală pentru protecția mediului poate emite ordine, norme și reglementări cu caracter obligatoriu în domeniul meteorologiei.

Art. 40. - Autoritatea de stat în domeniul aviației civile poate emite ordine, norme și reglementări cu caracter obligatoriu în domeniul meteorologiei aeronautice.

Art. 41. - În cazul conflictelor colective de muncă grevele nu pot afecta:

a) efectuarea și consemnarea regulată a observațiilor și măsurătorilor în rețeaua națională de supraveghere meteorologică;
b) semnalarea și urmărirea fenomenelor meteorologice periculoase, potențial provocatoare de pagube materiale irecuperabile sau de pierderi de vieți omenești;
c) îndeplinirea obligațiilor legale privind apărarea națională și protecția meteorologică a navigației aeriene, maritime și fluviale, a traficului rutier, precum și a celor stipulate prin convenții internaționale la care România este parte.

Art. 42. - În situații de război, la solicitarea Ministerului Apărării Naționale Centrul meteorologic național poate trece în subordinea acestuia. În acest caz Ministerul Apărării Naționale îi stabilește sediul și eventualele atribuții specifice.

Art. 43. - În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, cu avizul Ministerului Finanțelor, va supune spre aprobare Guvernului normele metodologice privind emiterea atestărilor și avizelor prevăzute de prezenta lege, modalitățile de încasare și de virare la bugetul de stat a taxelor percepute pentru eliberarea acestora, precum și metodologia de calcul al redevenței, modalitățile de plată și obligațiile plătitorilor de redevențe.

Art. 44. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 28 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ

București, 24 iulie 2000.
Nr. 139.


ANEXA Nr. 1

SEMNIFICAȚIA TERMENILOR TEHNICI FOLOSIȚI ÎN CUPRINSUL LEGII

În sensul prezentei legi, prin termenii înscriși mai jos se înțelege:

1. concedent - ministerul coordonator care concesionează rețeaua națională de supraveghere meteorologică;

2. concesionar - Centrul meteorologic național căruia i se concesionează rețeaua națională de supraveghere meteorologică;

3. date meteorologice - rezultatul observațiilor și măsurătorilor efectuate sau înregistrate la stațiile și posturile meteorologice, inclusiv prin mijloace radar și prin satelit. Ele reprezintă exprimarea cantitativă a parametrilor atmosferici care caracterizează la un moment dat starea vremii într-un loc determinat;

4. observator aerologic - stație meteorologică specială destinată măsurării parametrilor meteorologici ai atmosferei în altitudine;

5. observator radar - stație meteorologică specială destinată depistării și urmăririi fenomenelor meteorologice potențial periculoase, prin metode radioelectrice;

6. platformă meteorologică - suprafața de teren aferentă stației meteorologice, destinată amplasării aparatelor și instrumentelor meteorologice cu care se execută programe de observații și măsurători meteorologice, inclusiv cele de meteorologie aeronautică, după caz;

7. post meteorologic - unitate meteorologică specială reprezentând locul și amenajările destinate în principal măsurării precipitațiilor atmosferice;

8. produse meteorologice - produsele derivate rezultate din analiza și prelucrarea datelor meteorologice: rapoarte privind condițiile meteorologice observate, analize, pro- gnoze, avertizări și orice alte caracterizări ale stării și evoluției vremii; 9. rețea națională de supraveghere meteorologică - sis- temul de stații, posturi, observatoare și servicii teritoriale destinate activității meteorologice; 10. redevență - plata către stat efectuată de concesio- nar, raportată la valoarea anuală a contractelor economice încheiate de acesta cu terții; meteorologice după metodologia și cu avizul Centrului meteorologic național; 12. zonă de protecție meteorologică absolută - terenul din jurul unei platforme meteorologice de 30 m de la fie- care latură a acestuia, stabilit conform recomandărilor Organizației Meteorologice Mondiale, în care sunt interzise executarea oricăror instalații supraterane de irigații și plan- tarea de culturi agricole înalte.


ANEXA Nr. 2

TAXE
pentru eliberarea de atestări și avize, ce se fac venit la bugetul de stat

1. Taxe pentru eliberarea de atestări - lei -
_________ a) Atestare de competență pentru efectuarea de observații și măsurători meteorologice, altele decât cele efectuate în rețeaua națională de stații meteorologice: - pentru fiecare parametru meteorologic și pentru fiecare locație de măsurare sau observare: 100.000 b) Atestare de competență pentru elaborarea prognozelor meteorologice de către persoane fizice sau juridice, altele decât Centrul meteorologic național: - pentru prognoze specializate cu caracter local sau regional 1.000.000 - pentru prognoze generale la nivel național sau pe suprafețe mai mari 10.000.000 c) Atestare de competență pentru elaborarea studiilor meteorologice sau climatologice de către persoane fizice ori juridice, altele decât Centrul meteorologic național: - pentru atestarea competenței la nivel local sau regional 1.000.000 - pentru atestarea competenței la nivel național 10.000.000 2. Taxe pentru eliberarea avizelor a) Avizarea amplasării de construcții supraterane, de obiective care emit fum și pulberi, de rețele de înaltă tensiune sau de telecomunicații, de sisteme de irigații prin aspersie și plantării de perdele forestiere pe o distanță de 500 m în afara zonei de protecție a platfor- melor meteorologice 500.000 b) Avizarea amplasamentului unei noi unități meteorologice, cu instalațiile aferente, necesare ca urmare a dezafectării unei unități similare din rețeaua națională de supraveghere meteorologică 1.000.000 c) Avizarea studiilor de fundamentare climatologică elaborate de persoane fizice sau juridice, altele decât Centrul meteorologic național 1.000.000 d) Avizarea punerii în circulație publică a unor date, informații, avertizări și prognoze meteoro- logice, altele decât cele cu specific aeronautic, obținute din activitatea meteorologică desfășurată de persoane fizice sau juridice, altele decât Centrul meteorologic național: - la nivel local sau regional 500.000 - la nivel național 5.000.000


Vineri, 16 aprilie 2021, 16:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.