ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.78 din 16 iunie 2000
privind regimul deșeurilor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 283/22 iun. 2000

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României și ale art. 89 lit. a) și b) din Legea protecției mediului nr. 137/1995, republicată, Guvernul României emite prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Obiectul prezentei ordonanțe de urgență îl constituie reglementarea activităților de gestionare a deșeurilor în condiții de protecție a sănătății populației și a mediului înconjurător.

Art. 2. - Se exceptează de la prevederile prezentei ordonanțe de urgență:

a) efluenții gazoși emiși în atmosferă;
b) deșeurile pentru care există sau urmează să fie elaborate alte reglementări, cum sunt: deșeurile radioactive; deșeurile care rezultă în urma prospectării, extracției, tratării și depozitării resurselor minerale, precum și cele rezultate din exploatarea carierelor; cadavrele animalelor și deșeurile rezultate din creșterea păsărilor și a animalelor și alte substanțe naturale și nepericuloase utilizate în agricultură; apele uzate, mai puțin deșeurile în stare lichidă; explozibilii expirați.

Art. 3. - La baza gestionării deșeurilor stau următoarele principii generale:

a) principiul utilizării numai a proceselor și metodelor de gestionare a deșeurilor care nu pun în pericol sănătatea populației și a mediului înconjurător;
b) principiul "poluatorul plătește";
c) principiul responsabilității producătorului;
d) principiul utilizării celor mai bune tehnici disponibile, fără antrenarea unor costuri excesive.

Art. 4. - Semnificația termenilor specifici utilizați în prezenta ordonanță de urgență este prezentată în anexa nr. I A.

CAPITOLUL II
Gestionarea deșeurilor

SECȚIUNEA 1
Condiții generale privind gestionarea deșeurilor

Art. 5. - (1) Gestionarea deșeurilor are în vedere utilizarea proceselor și a metodelor care nu pun în pericol sănătatea populației și a mediului înconjurător, iar autoritățile competente autorizează și controlează activitățile de valorificare și eliminare a deșeurilor, urmărind ca acestea:

a) să nu prezinte riscuri pentru sănătatea populației și pentru apă, aer, sol, faună sau vegetație;
b) să nu producă poluare fonică sau miros neplăcut;
c) să nu afecteze peisajele sau zonele protejate.

(2) Se interzice persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate să desfășoare activități independente și persoanelor juridice abandonarea, înlăturarea sau eliminarea necontrolată a deșeurilor, precum și orice alte operațiuni neautorizate, efectuate cu acestea.

Art. 6. - Autoritățile competente stabilesc măsurile corespunzătoare pentru:

1. prevenirea generării deșeurilor și a efectelor nocive ale acestora, prin:

a) dezvoltarea de tehnologii curate și economice în utilizarea resurselor naturale;
b) dezvoltarea tehnică și comercializarea de produse astfel proiectate încât, prin caracteristicile lor de fabricație, prin utilizarea și prin eliminarea lor după utilizare, acestea să nu contribuie sau să contribuie în măsură cât mai mică la creșterea riscului de poluare și a gradului de nocivitate a deșeurilor;
c) dezvoltarea de tehnici adecvate pentru eliminarea sau neutralizarea substanțelor periculoase conținute în deșeurile destinate valorificării;

2. valorificarea deșeurilor prin reciclare, reutilizare sau prin orice alt proces care vizează obținerea de materii prime secundare sau utilizarea unor categorii de deșeuri ca sursă de energie.

Art. 7. - (1) Autoritățile competente adoptă măsurile necesare în vederea creării, la nivel național, a unui sistem adecvat și integrat al instalațiilor de eliminare a deșeurilor, ținând seama de cele mai bune tehnologii disponibile care nu implică costuri excesive. Acest sistem trebuie să asigure eliminarea deșeurilor la nivel național și să își îndeplinească scopul la nivel local, ținând seama de condițiile geografice și de necesitatea unor instalații specifice pentru anumite tipuri de deșeuri.

(2) Sistemul menționat la alin. (1) trebuie să permită eliminarea deșeurilor prin instalații specifice și prin intermediul celor mai adecvate metode și tehnologii, care să asigure un nivel ridicat de protecție a sănătății populației și a mediului.

Art. 8. - (1) În vederea atingerii obiectivelor menționate la art. 5-7, autoritățile competente sunt obligate să elaboreze planuri de gestionare a deșeurilor atât la nivel local, cât și la nivel național. La elaborarea planurilor de gestionare a deșeurilor se are în vedere ca acestea să conțină:

a) în mod obligatoriu, informații referitoare la:
- tipurile, cantitățile și originea deșeurilor care urmează să fie valorificate sau eliminate;
- măsuri specifice pentru categorii speciale de deșeuri;
- zone și instalații de valorificare sau de eliminare a deșeurilor;
b) după caz, informații cu privire la:
- persoanele fizice autorizate să desfășoare activități independente sau la persoane juridice, împuternicite cu gestionarea deșeurilor;
- costurile estimative ale operațiunilor de valorificare și eliminare a deșeurilor;
- măsuri pentru încurajarea raționalizării colectării, sortării și tratării deșeurilor.

(2) Pe baza Planului național de gestionare a deșeurilor autoritățile competente elaborează reglementările necesare pentru prevenirea circulației deșeurilor, care nu este în concordanță cu prevederile acestuia.

Art. 9. - (1) Autoritățile competente adoptă măsurile necesare pentru ca toți producătorii sau deținătorii de deșeuri, persoane juridice, să asigure prin mijloace proprii valorificarea sau eliminarea deșeurilor ori să asigure predarea deșeurilor proprii unei unități autorizate, în vederea valorificării sau eliminării acestora.

(2) Autorizarea pentru activități economice și sociale cu impact asupra mediului de către autoritățile competente pentru protecția mediului este condiționată de îndeplinirea de către producătorii sau deținătorii de deșeuri a cerințelor menționate la alin. (1).

Art. 10. - (1) Costurile aferente activităților de colectare, transport, depozitare, valorificare sau de eliminare a deșeurilor se suportă de:

a) deținătorul de deșeuri care încredințează deșeurile unei unități specializate;
b) deținătorul anterior al deșeurilor sau producătorul de produse care generează deșeuri.

(2) Costurile prevăzute la alin. (1) se acoperă:

a) direct sau printr-un contract încheiat cu unități specializate în colectarea, transportul, depozitarea, valorificarea sau eliminarea deșeurilor;
b) printr-un sistem fiscal de taxe prevăzut în Legea privind Fondul pentru mediu.

Art. 11. - (1) Unitățile care efectuează operațiuni de valorificare sau de eliminare a deșeurilor specificate în anexele nr. II A și, respectiv, II B trebuie să fie supuse procedurii de autorizare de mediu, specifice pentru desfășurarea acestor activități.

(2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență autoritățile competente completează procedura de autorizare pentru activitățile sociale și economice cu impact asupra mediului cu procedura specifică activităților de valorificare și eliminare a deșeurilor.

(3) Autoritățile pentru protecția mediului aplică procedura de autorizare specifică activităților de valorificare și eliminare a deșeurilor și emit acorduri de mediu pentru investițiile destinate acestor activități și autorizații de mediu pentru desfășurarea activităților de valorificare și eliminare a deșeurilor.

(4) Acordurile și autorizațiile de mediu pentru desfășurarea activităților de valorificare și eliminare a deșeurilor se emit pe o perioadă de maximum 5 ani. La primirea solicitărilor pentru emiterea acordurilor și a autorizațiilor autoritățile pentru protecția mediului pot stabili condiții și obligații pentru conformarea acestor activități cu cerințele specifice protecției mediului sau pot respinge aceste solicitări, dacă metoda de eliminare este considerată inacceptabilă din punct de vedere al sănătății populației și protecției mediului.

(5) Acordul și/sau autorizația de mediu conțin, în mod obligatoriu:

a) tipurile și cantitățile de deșeuri;
b) cerințele tehnice;
c) măsurile de siguranță care trebuie luate;
d) amplasamentele de valorificare sau eliminare a deșeurilor;
e) metodele de tratare, valorificare și eliminare a deșeurilor.

Art. 12. - (1) Sunt exceptate de la cerința autorizării specifice activităților de valorificare și eliminare a deșeurilor menționate în art. 11:

a) unitățile care asigură eliminarea propriilor deșeuri la locurile de producere fără să afecteze sănătatea populației sau calitatea mediului;
b) unitățile care valorifică integral deșeurile fără să afecteze sănătatea populației sau calitatea mediului.

(2) Excepția menționată la alin. (1) se aplică dacă:

a) unitățile au obținut deja, pentru alt profil de activitate decât valorificarea sau eliminarea deșeurilor, acordul și/sau autorizația de mediu în conformitate cu prevederile Legii protecției mediului nr. 137/1995 și dacă în acestea se specifică tipurile și cantitățile de deșeuri, precum și condițiile impuse în vederea desfășurării activităților legate de aceste deșeuri;
b) tipurile, cantitățile de deșeuri și metodele de valorificare sau eliminare a acestora respectă dispozițiile art. 5.

Art. 13. - (1) Unitățile care asigură, cu titlu profesional, colectarea sau transportul deșeurilor, precum și cele care intermediază eliminarea sau valorificarea deșeurilor pentru terți nu sunt supuse procedurii de autorizare specifice activităților de valorificare și eliminare a deșeurilor, acestea urmând să transmită autorităților competente informări privind operațiunile efectuate.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul deșeurilor periculoase.

Art. 14. - Unitățile specificate la art. 11 și 13 sunt supuse periodic controalelor autorităților competente în a căror rază teritorială își desfășoară activitatea.

Art. 15. - Unitățile care se încadrează în prevederile art. 11 și 13, precum și producătorii de deșeuri, persoane juridice, au obligația:

a) să elaboreze, în conformitate cu Catalogul european al deșeurilor, adoptat prin hotărâre a Guvernului, un registru de evidență a cantității, naturii, originii și, atunci când este cazul, a destinației, frecvenței de colectare, mijloacelor de transport și metodei de tratare a deșeurilor menționate în anexa nr. I B și, respectiv, în anexele nr. II A și II B, precum și alte informații solicitate de autoritățile competente. Aceste evidențe trebuie păstrate pe o durată de 3 ani;
b) să pună la dispoziție autorităților competente, la cerere, informațiile menționate la lit. a).

SECȚIUNEA a 2-a
Gestionarea deșeurilor periculoase

Art. 16. - (1) Autoritățile competente întocmesc lista cuprinzând deșeurile periculoase în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Lista se elaborează pe baza categoriilor sau tipurilor generice de deșeuri periculoase, prezentate în anexa nr. I C, și a constituenților acestor deșeuri, prezentați în anexa nr. I D, constituenți care fac ca aceste deșeuri să fie periculoase atunci când au proprietățile descrise în anexa nr. I E.

Lista cuprinzând deșeurile periculoase, precum și actualizarea periodică a acesteia se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.

(2) Deșeurile periculoase se identifică și se înregistrează la fiecare loc de producere, de descărcare sau de depozitare.

(3) Unitățile care produc, valorifică, colectează sau transportă deșeuri periculoase trebuie să asigure condițiile necesare în vederea depozitării separate a diferitelor categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu.

Se interzice amestecul diferitelor categorii de deșeuri periculoase, precum și al deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase, cu excepția situațiilor menționate în alin. (4).

(4) În scopul asigurării securității operațiunilor de valorificare și eliminare, amestecul de deșeuri periculoase cu alte deșeuri, substanțe sau materiale se poate face numai cu acordul autorităților competente și doar în situațiile în care sunt respectate condițiile precizate în art. 5.

(5) În situațiile în care deșeurile periculoase sunt deja amestecate cu alte deșeuri, substanțe sau materiale, separarea trebuie să fie efectuată dacă este fezabilă tehnic și economic și dacă este necesară pentru respectarea prevederilor art. 5.

Art. 17. - (1) În termen de 90 de zile de la aprobarea listei cuprinzând deșeurile periculoase autoritățile competente adoptă norme corespunzătoare pentru ambalarea și etichetarea deșeurilor periculoase, în cursul colectării, transportului și depozitării temporare, conform normelor internaționale în vigoare.

(2) Controlul privind colectarea și operațiunile de transport în cazul deșeurilor periculoase se efectuează de către organismele abilitate prin lege și are în vedere, în mod deosebit, orginea și destinația unor astfel de deșeuri.

(3) În cazul în care deșeurile periculoase sunt transportate dintr-un loc în altul transportul trebuie să fie însoțit de un formular de identificare tipizat. Modelul acestui formular se aprobă prin ordin comun al autorității centrale pentru transporturi și al autorității centrale pentru protecția mediului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 18. - În cadrul planurilor de gestionare a deșeurilor, stabilite conform prevederilor art. 8, autoritățile competente stabilesc secțiuni speciale pentru gestionarea deșeurilor periculoase.

CAPITOLUL III
Obligații în domeniul gestionării deșeurilor

SECȚIUNEA 1
Obligațiile producătorilor de deșeuri

Art. 19. - Producătorii de deșeuri, precum și unitățile specializate în conceperea și proiectarea activităților ce pot genera deșeuri au următoarele obligații:

a) să adopte, încă de la faza de concepție și proiectare a unui produs, soluțiile și tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deșeurilor;
b) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantităților de deșeuri rezultate din activitățile existente;
c) să nu pună în circulație produse, dacă nu există posibilitatea eliminării acestora ca deșeuri, în condițiile respectării prevederilor art. 5;
d) să conceapă și să proiecteze tehnologiile și activitățile specifice, astfel încât să se reducă la minimum posibil cantitatea de deșeuri generată de aceste tehnologii;
e) să ambaleze produsele în mod corespunzător, pentru a preveni deteriorarea și transformarea acestora în deșeuri;
f) să evite formarea unor stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse și subproduse ce se pot deteriora ori pot deveni deșeuri ca urmare a depășirii termenului de valabilitate;
g) să valorifice în totalitate, dacă este posibil din punct de vedere tehnic și economic, subprodusele rezultate din procesele tehnologice;
h) să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase sau deșeuri periculoase cu deșeuri nepericuloase, cu excepția prevederilor art. 16 alin. (4);
i) să asigure echipamente de protecție și de lucru adecvate operațiunilor aferente gestionării deșeurilor în condiții de securitate a muncii;
j) să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deșeuri în mediu;
k) să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deșeurilor să se facă în condiții de respectare a reglementărilor privind protecția populației și a mediului;
l) să nu abandoneze deșeurile și să nu le depoziteze în locuri neautorizate;
m) să separe deșeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora;
n) să desemneze o persoană, din rândul angajaților proprii, care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege în sarcina producătorilor de deșeuri.

Art. 20. - Producătorii și deținătorii de deșeuri periculoase au obligația să elaboreze, în condițiile legii, planuri de intervenție pentru situații accidentale și să asigure condițiile de aplicare a acestora.

Art. 21. - (1) Producătorii și deținătorii de deșeuri au obligația să asigure valorificarea sau eliminarea deșeurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deșeurilor proprii unor unități autorizate, în vederea valorificării sau eliminării acestora.

(2) Producătorii și deținătorii de deșeuri își organizează sistemul propriu de eliminare a deșeurilor, dacă deșeurile nu pot fi preluate de unități specializate din sistemul organizat în acest scop, conform prevederilor art. 7.

SECȚIUNEA a 2-a
Obligațiile transportatorilor de deșeuri

Art. 22. - (1) Operatorii de transport specializați pentru transportul urban de deșeuri trebuie să fie autorizați de autoritățile administrației publice locale și de autoritățile pentru protecția mediului. În cazul în care se efectuează transporturi interurbane sau internaționale de deșeuri operatorul de transport rutier trebuie să mai dețină și licență de transport pentru mărfuri periculoase, emisă de Ministerul Transporturilor.

(2) Pentru transportul feroviar, naval sau aerian al deșeurilor operatorii de transport trebuie să respecte reglementările emise de Ministerul Transporturilor și de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului.

Art. 23. - Operatorii de transport de deșeuri au următoarele obligații:

a) să utilizeze numai mijloace de transport adecvate naturii deșeurilor transportate, care să nu permită împrăștierea deșeurilor și emanații de noxe în timpul transportului, astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populației și a mediului înconjurător;
b) să asigure instruirea personalului pentru transportul deșeurilor în condiții de siguranță și pentru intervenție în cazul unor defecțiuni sau accidente;
c) să dețină toate documentele necesare de însoțire a deșeurilor transportate, din care să rezulte deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, locul de destinație și, după caz, cantitatea de deșeuri transportate și codificarea acestora conform legii;
d) să nu abandoneze deșeurile pe traseu;
e) să respecte pentru transportul deșeurilor periculoase reglementările specifice transportului de mărfuri periculoase cu aceleași caracteristici;
f) să folosească traseele cele mai scurte și/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populației și a mediului și care au fost aprobate de autoritățile competente;
g) să posede dotarea tehnică necesară pentru intervenție în cazul unor accidente sau defecțiuni apărute în timpul transportării deșeurilor periculoase sau, în cazul în care nu dețin dotarea tehnică și de personal corespunzătoare, să asigure acest lucru prin unități specializate;
h) să anunțe autoritățile pentru protecția mediului despre orice transport de deșeuri periculoase, înaintea efectuării acestuia, precum și unitățile de pompieri, în cazul transportului deșeurilor cu pericol de incendiu sau explozie.

Art. 24. - Transporturile internaționale de deșeuri se fac cu respectarea convențiilor internaționale la care România este parte.

SECȚIUNEA a 3-a
Obligațiile operatorilor în domeniul valorificării și eliminării deșeurilor

Art. 25. - Unitățile care valorifică deșeurile au următoarele obligații:

a) să dețină spații special amenajate pentru depozitarea temporară a deșeurilor, în condițiile prevăzute la art. 5;
b) să evite formarea de stocuri de deșeuri ce urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu față de vecinătăți;
c) să folosească tehnologii și instalații omologate pentru valorificarea deșeurilor;
d) să supună eliminării finale reziduurile rezultate din valorificarea deșeurilor.

Art. 26. - Unitățile care elimină deșeurile au următoarele obligații:

a) să asigure eliminarea, în totalitate și în timp util, a deșeurilor care le sunt încredințate;
b) să folosească tehnologii și instalații omologate pentru eliminarea deșeurilor;
c) să amplaseze și să amenajeze depozitul final de deșeuri într-un spațiu și în condiții corespunzătoare, conform prevederilor art. 5 și numai cu acordul autorităților competente;
d) să introducă în depozitul final numai deșeurile permise de autoritățile competente și să respecte tehnologia de depozitare aprobată de acestea;
e) să supravegheze permanent modul de depozitare finală a deșeurilor sub aspectul stabilității și etanșeității și să efectueze măsurătorile necesare stabilite de autoritățile competente pentru exploatarea în condiții de siguranță a depozitelor respective;
f) să exploateze la parametrii proiectați instalațiile de depoluare cu care sunt dotate și să se doteze cu instalații pentru depoluare, acolo unde acestea lipsesc;
g) să execute lucrările de reconstrucție ecologică și de încadrare în peisajul zonei, impuse de autoritățile competente, și să organizeze supravegherea în continuare a depozitelor după sistarea depunerii deșeurilor;
h) să supravegheze activitățile de eliminare a deșeurilor și să execute controlul și monitorizarea emisiilor și imisiilor de poluanți, prin laboratorul propriu sau în colaborare cu alte laboratoare atestate de autoritățile competente.

SECȚIUNEA a 4-a
Alte obligații ale persoanelor fizice, ale persoanelor fizice autorizate să desfășoare activități independente și ale persoanelor juridice

Art. 27. - Persoanele fizice au următoarele obligații:

a) să depună separat deșeurile și ambalajele reciclabile, acolo unde există recipiente special destinate acestui scop;
b) să nu abandoneze și să nu depoziteze deșeurile în afara locurilor destinate acestui scop;
c) să valorifice integral deșeurile combustibile și degradabile biologic, rezultate în gospodăriile din mediul rural, iar pe cele nerecuperabile să le depună în depozitul final de deșeuri al localității.

Art. 28. - Persoanele fizice autorizate să desfășoare activități independente și persoanele juridice din a căror activitate rezultă deșeuri și care transportă, elimină, importă, exportă și execută tranzit de deșeuri au, pe lângă obligațiile menționate în cuprinsul secțiunilor 1-3 din prezentul capitol, și următoarele obligații:

a) să execute lucrările și să desfășoare activitățile numai după obținerea acordurilor și autorizațiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență și cu respectarea strictă a acestora;
b) să returneze în țara exportatoare deșeurile introduse ilegal în țară. Deșeurile importate, pierdute ori abandonate în timpul transportului pe teritoriul României, precum și produsele importate care au devenit deșeuri în timpul transportului sau vămuirii prin depășirea termenului de valabilitate, se returnează în țara exportatoare, iar costul operațiunii se suportă de cei vinovați;
c) să se asigure la exportul de deșeuri că s-au respectat toate obligațiile internaționale și că țara destinatară acceptă deșeurile exportate din România; costul returnării deșeurilor exportate se suportă de cei vinovați;
d) să asigure colectarea, transportul și eliminarea produselor proprii sau achiziționate care au devenit deșeuri prin depășirea termenului de valabilitate sau ca urmare a unei gestionări defectuoase a produselor și să suporte costurile aferente;
e) să realizeze lucrările de refacere a mediului deteriorat de deșeuri, impuse de autoritățile competente;
f) să suporte costul pagubelor aduse populației, agenților economici și instituțiilor prin gestionarea defectuoasă a deșeurilor;
g) să țină o evidență strictă a producerii, transportului, valorificării și eliminării deșeurilor, în conformitate cu prevederile art. 15 lit. a);
h) să anunțe autoritățile sanitare, pe cele de protecția mediului și consiliile locale, ori de câte ori intervin modificări în producerea, transportul și eliminarea deșeurilor.

CAPITOLUL IV
Comerțul internațional și tranzitul cu deșeuri

Art. 29. - Importul în România de deșeuri de orice natură, în stare brută sau prelucrată, este interzis.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), importul de deșeuri este permis numai cu aprobarea autorităților competente și numai dacă deșeurile reprezintă o bază de materii prime secundare deficitare, pentru care în România există capacități suficiente de prelucrare, dotate cu instalațiile necesare pentru protecția mediului.

Art. 30. - Producătorii și deținătorii de deșeuri periculoase pot elimina aceste deșeuri în alte țări care dispun de tehnologie adecvată și care acceptă să efectueze asemenea operațiuni.

Art. 31. - Exportul de deșeuri se poate face numai cu respectarea reglementărilor legale în vigoare, cu aprobarea autorităților competente desemnate de țara importatoare, precum și cu respectarea prevederilor convențiilor internaționale la care România este parte.

Art. 32. - Tranzitul de deșeuri pe teritoriul României poate fi făcut numai cu respectarea prevederilor Legii nr. 6/1991 pentru aderarea la Convenția de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora, precum și ale altor convenții internaționale ratificate de România.

Art. 33. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență autoritățile competente elaborează norme privind regimul de import, export și tranzit al deșeurilor, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

CAPITOLUL V
Facilități

Art. 34. - În scopul stimulării investițiilor în domeniul gestionării deșeurilor, al extinderii activităților de gestionare a deșeurilor, prin utilizarea instrumentelor economice și a pârghiilor specifice economiei de piață, Guvernul poate stabili facilități fiscale pentru cei care gestionează deșeuri.

Art. 35. - Primarii și consiliile locale hotărăsc, în condițiile legii, asigurarea cu prioritate a unor terenuri în vederea realizării depozitelor și instalațiilor de eliminare a deșeurilor pentru localități, care constituie cauză de utilitate publică.

Art. 36. - Autoritățile competente asigură, în condițiile legii, accesul investitorilor și al întreprinzătorilor în domeniul gestionării deșeurilor la informațiile disponibile din acest domeniu.

Art. 37. - Guvernul analizează și garantează, prin Ministerul Finanțelor, în limita plafonului de îndatorare publică externă aprobat și a prevederilor bugetului de stat, împrumuturile externe destinate realizării unor proiecte importante sau de interes general în domeniul gestionării deșeurilor.

CAPITOLUL VI
Atribuții și răspunderi ale autorităților competente

Art. 38. - (1) În conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență autoritățile competente cărora le revin atribuții și responsabilități în ceea ce privește regimul deșeurilor sunt: Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, Ministerul Sănătății, Ministerul Industriei și Comerțului, Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, Ministerul Agriculturii și Alimentației, Ministerul Transporturilor, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Funcției Publice.

(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților privind regimul deșeurilor autoritățile competente menționate la alin. (1) vor constitui, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, structuri proprii cu atribuții în acest sens.

Art. 39. - Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului are următoarele atribuții și răspunderi:

a) elaborează, împreună cu celelalte autorități competente, Strategia națională pentru gestionarea deșeurilor și Programul național pentru gestionarea deșeurilor;
b) inițiază, cu consultarea și avizul ministerelor interesate, proiecte de acte normative care privesc gestionarea deșeurilor;
c) avizează reglementările specifice în domeniul gestionării deșeurilor, elaborate de celelalte autorități competente;
d) monitorizează impactul produs de deșeuri asupra factorilor de mediu;
e) controlează și reglementează activitățile de gestionare a deșeurilor în conformitate cu atribuțiile și competențele stabilite prin lege;
f) prezintă anual Guvernului, pe baza datelor statistice, rapoarte privind gestionarea deșeurilor;
g) organizează, împreună cu celelalte autorități competente și cu organizațiile neguvernamentale, programe de instruire și educare a populației în domeniul gestionării deșeurilor;
h) reglementează, împreună cu celelalte autorități competente, activitatea de import și export al deșeurilor.

Art. 40. - Ministerul Sănătății are următoarele atribuții:

a) evaluează impactul produs de deșeuri asupra sănătății populației;
b) elaborează strategia și programul de gestionare a deșeurilor rezultate de la unitățile sanitare de asistență medicală, de cercetare medicală și de învățământ medical de stat și private și asigură condițiile de aducere la îndeplinire a acestora;
c) elaborează reglementări specifice pentru gestionarea deșeurilor provenite de la unitățile sanitare, de asistență medicală, de cercetare medicală și de învățământ medical, cu avizul autorității publice centrale pentru protecția mediului;
d) controlează activitățile de gestionare a deșeurilor în conformitate cu atribuțiile și competențele stabilite prin lege.

Art. 41. - Ministerul Industriei și Comerțului are următoarele atribuții:

a) elaborează strategii și programe sectoriale de gestionare a deșeurilor industriale și de reconstrucție ecologică și urmărește aducerea la îndeplinire a acestora de către agenții economici;
b) elaborează reglementări specifice pentru gestionarea diferitelor tipuri de deșeuri industriale, precum și pentru operațiunile de reciclare a materialelor și de valorificare a deșeurilor, cu avizul autorității publice centrale pentru protecția mediului;
c) coordonează și supraveghează, prin Comisia Națională de Reciclare a Materialelor, activitatea de reciclare a deșeurilor industriale și autorizează activitățile de reciclare a materialelor și deșeurilor recuperabile;
d) reglementează activitatea de import și export al deșeurilor în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, cu avizul autorității publice centrale pentru protecția mediului.

Art. 42. - Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului are următoarele atribuții:

a) elaborează, împreună cu administrația publică locală, strategii și programe sectoriale de de gestionare a deșeurilor;
b) colaborează cu autoritatea centrală pentru protecția mediului la elaborarea reglementărilor specifice pentru gestionarea deșeurilor urbane;
c) organizează și realizează, împreună cu administrația publică locală, sistemele de gestionare a deșeurilor urbane și urmărește realizarea proiectelor din acest domeniu;
d) elaborează reglementări specifice privind obligațiile consiliilor locale legate de gestionarea deșeurilor.

Art. 43. - Ministerul Agriculturii și Alimentației are următoarele atribuții:

a) elaborează strategii și programe sectoriale de gestionare a deșeurilor rezultate din agricultură și din industria alimentară și urmărește realizarea acestora de către societățile comerciale și alți agenți economici din aceste sectoare economice;
b) elaborează reglementări specifice privind gestionarea deșeurilor provenite din agricultură și din industria alimentară, cu avizul autorității publice centrale pentru protecția mediului;
c) avizează propunerile de amplasamente pentru instalații, rampe, depozite etc., privind deșeurile, pe terenurile cu destinație agricolă;
d) aprobă și controlează modul de utilizare a deșeurilor pentru fertilizarea sau ameliorarea solurilor.

Art. 44. - Ministerul Transporturilor are următoarele atribuții:

a) elaborează strategii și programe sectoriale de gestionare a deșeurilor provenite din activitățile de transport și auxiliare și urmărește realizarea acestora de către agenții economici aflați în subordinea sau în coordonarea sa;
b) elaborează reglementări specifice privind gestionarea deșeurilor provenite din activitățile de transport și auxiliare, cu avizul autorității publice pentru protecția mediului;
c) reglementează și controlează activitatea de transport al deșeurilor.

Art. 45. - Ministerul Muncii și Protecției Sociale are următoarele atribuții:

a) elaborează reglementări specifice privind securitatea și protecția muncii în domeniul gestionării deșeurilor;
b) controlează și reglementează activitățile de gestionare a deșeurilor în conformitate cu atribuțiile și competențele stabilite prin lege.

Art. 46. - Ministerul de Interne are următoarele atribuții:

a) controlează activitățile de gestionare a deșeurilor în conformitate cu atribuțiile și competențele stabilite prin lege;
b) sprijină celelalte autorități competente în îndeplinirea atribuțiilor și răspunderilor ce le revin pentru aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și a altor prevederi legale referitoare la deșeuri;
c) supraveghează și controlează respectarea de către unitățile din subordine a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și ale altor acte normative privind deșeurile.

Art. 47. - Ministerul Apărării Naționale are următoarele atribuții și răspunderi:

a) elaborează strategia și programul de gestionare a deșeurilor provenite din domeniul militar și asigură condițiile necesare în vederea realizării acestora;
b) elaborează reglementări specifice privind gestionarea deșeurilor rezultate din domeniul militar, cu avizul autorității publice centrale pentru protecția mediului;
c) supraveghează și controlează respectarea de către unitățile din subordine a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și ale altor reglementări privind deșeurile.

Art. 48. - Ministerul Funcției Publice are următoarele atribuții:

a) coordonează elaborarea și aplicarea strategiilor și programelor sectoriale privind gestionarea deșeurilor de către autoritățile publice locale;
b) urmărește și asigură transpunerea de către autoritățile publice locale a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 49. - Primarii și consiliile locale sunt obligate să asigure curățenia localităților prin:

a) adoptarea unui sistem eficient de gestiune integrată a deșeurilor, prin: colectare, asigurarea etapizată a condițiilor pentru colectarea selectivă, preluare, recuperare, neutralizare, incinerare și depozitare finală;
b) implementarea și controlul funcționării sistemului;
c) dotarea căilor de comunicație și a locurilor publice de colectare a deșeurilor cu un număr suficient de recipiente pentru colectarea selectivă a acestora;
d) colectarea selectivă și transportul la timp al întregii cantități de deșeuri produse pe teritoriul localităților;
e) existența unor depozite finale pentru deșeurile colectate selectiv, dimensionate corespunzător și amenajate pentru a asigura protecția sănătății populației și a mediului;
f) interzicerea depozitărilor de deșeuri în alte locuri decât cele destinate depozitelor stabilite prin documentațiile urbanistice;
g) elaborarea de instrucțiuni pentru agenții economici, instituții și populație privind modul de gestionare a deșeurilor în cadrul localităților și aducerea la cunoștință acestora prin mijloace adecvate;
h) orice alte măsuri și mijloace legale pe care le consideră necesare.

Art. 50. - În scopul îndeplinirii atribuțiilor și responsabilităților în domeniul gestionării deșeurilor, pentru coordonarea activităților și promovarea unor acțiuni eficiente în acest domeniu, precum și pentru realizarea unei bune colaborări între autoritățile competente responsabile de gestionarea deșeurilor, în cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului se constituie Direcția generală de deșeuri și substanțe chimice, modificându-se în mod corespunzător hotărârea Guvernului privind organizarea și funcționarea acestui minister prin suplimentarea, în mod corespunzător, a numărului total de posturi.

CAPITOLUL VII
Sancțiuni

Art. 51. - Constituie contravenție următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni, și se sancționează după cum urmează:

1. cu amendă de la 100.000 lei la 1.000.000 lei pentru persoanele fizice, de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoanele fizice autorizate să desfășoare activități independente și de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei pentru persoanele juridice autorizate, pentru:

a) abandonarea deșeurilor urbane și a ambalajelor pe spațiile verzi, căile de comunicație, în locuri publice sau în alte locuri nepermise;
b) nerespectarea sistemului de gestionare a deșeurilor, adoptat de primării și de consiliile locale și autorizat de organele competente;
c) nerespectarea sarcinilor stabilite de autoritățile competente privind condițiile de producere, colectare, reutilizare, reciclare, tratare, transport și eliminare a deșeurilor;
d) necontractarea cu unități specializate a colectării, reutilizării, reciclării, transportului și eliminării deșeurilor, în situația în care aceste activități nu se pot executa prin mijloace proprii;

2. cu amendă de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru persoanele fizice autorizate să execute lucrări independente și de la 15.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoanele juridice autorizate, pentru:

a) neexecutarea la termenele stabilite a lucrărilor, dotărilor și măsurilor destinate reducerii cantității de deșeuri produse, colectării, reciclării, transportului, comercializării și eliminării deșeurilor;
b) realizarea de lucrări și desfășurarea de activități care au ca obiect deșeurile, fără aprobările legale;
c) poluarea mediului ca urmare a folosirii unor ambalaje necorespunzătoare;
d) punerea în circulație a produselor fără precizarea în certificatul de calitate a conținutului în substanțe periculoase și a gradului de toxicitate;
e) producerea de deșeuri prin formarea unor stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse, subproduse și ambalaje, care depășesc necesitățile de producție, consum și desfacere;
f) neluarea măsurilor de colectare și valorificare a deșeurilor și ambalajelor reciclabile, inclusiv a subproduselor;
g) neluarea măsurilor de retragere din circulație și de prelucrare a produselor și ambalajelor, indiferent de proveniență, dacă acestea - de la livrare sau desfacere pe piață - nu corespund calitativ normelor și standardelor în vigoare;
h) amestecarea diferitelor tipuri de deșeuri în procesul de reciclare și eliminare a acestora;
i) transportul și eliminarea deșeurilor fără asigurarea măsurilor de protecție a sănătății populației și a mediului înconjurător;
j) nerespectarea tehnologiilor de reciclare a materialelor și deșeurilor reciclabile acceptate prin actele de autorizare, în conformitate cu dispozițiile legii;

3. cu amendă de la 3.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru neîndeplinirea atribuțiilor și responsabilităților ce revin primarilor și consiliilor locale, după caz, conform art. 49.

Art. 52. - (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 51 se fac de personalul împuternicit din cadrul autorităților publice centrale competente și din unitățile teritoriale ale acestora, precum și din cadrul autorităților administrației publice locale, conform atribuțiilor stabilite prin lege.

(2) Împotriva pocesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere la instanța competentă, în termen de 30 de zile de la data comunicării procesului-verbal de contravenție.

(3) Prezenta ordonanță de urgență se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările ulterioare, cu excepția art. 25-27.

Art. 53. - (1) Constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 1 la 5 ani următoarele fapte:

a) importul de aparate, instalații, echipamente, utilaje, substanțe și produse folosite și uzate, din categoria deșeurilor interzise la import;
b) neadoptarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii în desfășurarea activităților de colectare, transport și depozitare a deșeurilor periculoase;
c) comercializarea, pierderea sau abandonarea deșeurilor pe durata și pe parcursul tranzitării teritoriului României;
d) refuzul de a aduce la îndeplinire decizia autorităților competente menționate în prezenta ordonanță de urgență privind lucrările sau activitățile de producere și gestionare a deșeurilor;
e) refuzul de returnare în țara de origine a deșeurilor pentru care s-a dispus o astfel de măsură de către organele în drept.

Tentativa se pedepsește.

(2) Infracțiunile prevăzute la alin. (1) se constată de către personalul împuternicit din cadrul autorităților publice centrale competente și din unitățile teritoriale ale acestora, precum și din cadrul autorităților publice locale, conform atribuțiilor stabilite prin lege; actele de constatare se transmit organului de urmărire sau cercetare penală competent.

CAPITOLUL VIII
Dispoziții finale

Art. 54. - În scopul aplicării eficiente a măsurilor de gestionare a deșeurilor prevăzute în prezența ordonanță de urgență, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale competente, se reglementează:

1. modalitățile de gestionare pentru următoarele categorii speciale de deșeuri:

a) uleiuri uzate;
b) deșeuri cu conținut sau contaminate cu compuși bifenilpoliclorurați și trifenilpoliclorurați - PCB, PCT;
c) baterii și acumulatori uzați;
d) deșeuri de la producerea dioxidului de titan;
e) ambalaje și deșeuri din ambalaje;
f) alte categorii speciale de deșeuri;

2. condițiile de funcționare a instalațiilor de tratare și eliminare a deșeurilor:

a) condiții de funcționare a incineratoarelor de deșeuri și deșeuri periculoase;
b) eliminarea deșeurilor prin depozitarea finală;
c) condiții privind protecția mediului și în special a solurilor la utilizarea în agricultură a nămolurilor de la stațiile de epurare a apelor uzate;
d) alte condiții speciale de funcționare.

Art. 55. - Administrațiile zonelor libere sunt obligate să aplice prevederile prezentei ordonanțe de urgență în zonele pe care le administrează.

Art. 56. - Accesul publicului la fundamentarea deciziilor privind realizarea unor proiecte de investiții, precum și a planurilor naționale, județene și sectoriale privind gestionarea deșeurilor se face în condițiile legii.

Art. 57. - (1) Anexele nr. I A-I E și II A-II B fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

(2) Anexele la prezenta ordonanță de urgență pot fi completate și actualizate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 58. - Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului,
Romică Tomescu

p. Ministru de stat, ministrul sănătății,
Irinel Popescu,
secretar de stat

p. Ministrul lucrărilor publice și amenajării teritoriului,
Lazslo Borbely,
secretar de stat

Ministrul muncii și protecției sociale,
Smaranda Dobrescu

Ministru de interne,
Constantin Dudu Ionescu

Ministrul funcției publice,
Vlad Roșca

p. Ministrul industriei și comerțului,
Ioan Roman,
secretar de stat

p. Ministrul agriculturii și alimentației,
Ștefan Pete,
secretar de stat

p. Ministrul transporturilor,
Aleodor Frâncu,
secretar de stat

Ministrul apărării naționale,
Sorin Frunzăverde

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 16 iunie 2000.
Nr. 78.


ANEXA Nr. I A

SEMNIFICAȚIA
unor termeni în sensul prezentei ordonanțe de urgență


ANEXA Nr. I B

CATEGORII
de deșeuri

 1. Reziduuri de producție sau de consum nespecificate la pozițiile următoare
 2. Produse necuprinse în specificațiile tehnice
 3. Produse cu termenul de valabilitate expirat
 4. Materiale împrăștiate sau distruse într-un accident, inclusiv orice material, echipament etc. contaminat în urma accidentului
 5. Materiale contaminate sau impurificate în urma unei acțiuni voluntare (de exemplu: reziduuri de la operațiunile de curățare, materiale de ambalare, containere etc.)
 6. Părți consumabile (de exemplu: baterii consumate, catalizatori epuizați etc.)
 7. Substanțe devenite improprii utilizării (de exemplu: acizi contaminați, solvenți contaminați, amestec de săruri epuizate etc.)
 8. Reziduuri ale proceselor industriale (de exemplu: zguri, blazuri etc.)
 9. Reziduuri de la procesele de combatere a poluării (nămoluri de scruber, pulberi din filtrele de desprăfuire, filtre uzate etc.)
 10. Reziduuri de fabricație/finisare (de exemplu: așchii de la strunjire sau frezare etc.)
 11. Reziduuri de la extracția și prelucrarea materiilor prime (de exemplu, reziduurile de la exploatările miniere sau petroliere etc.)
 12. Materiale contaminate (de exemplu, uleiuri contaminate cu PCB etc.)
 13. Toate materialele, substanțele sau produsele a căror utilizare este interzisă de lege
 14. Produse pe care deținătorul nu le mai utilizează (de exemplu: reziduuri din agricultură, menajere, din birouri, din activități comerciale etc.)
 15. Materiale, substanțe sau produse contaminate care rezultă din acțiunile de remediere a solului
 16. Toate materialele, substanțele sau produsele incluse în categoriile de mai sus.


ANEXA Nr. I C

CATEGORII SAU TIPURI GENERICE
de deșeuri periculoase

A. Deșeuri care prezintă una dintre proprietățile descrise în anexa nr. I E și care constau în:

 1. deșeuri anatomice; deșeuri spitalicești sau alte deșeuri clinice;
 2. componente farmaceutice, medicinale sau veterinare;
 3. conservanți pentru lemn;
 4. biocide și substanțe fitofarmaceutice;
 5. reziduuri de substanțe refolosite ca solvenți;
 6. substanțe organice halogenate, neutilizate ca solvenți, cu excepția materialelor polimerizate inerte;
 7. amestecuri de săruri ce conțin cianuri;
 8. uleiuri minerale și substanțe uleioase;
 9. amestecuri sau emulsii de uleiuri și hidrocarburi, cu sau în apă;
 10. substanțe conținând PCB (bifenilpoliclorurați) sau PCT (trifenilpoliclorurați);
 11. gudroane rezultate de la rafinare, distilare sau de la orice alt tratament pirolitic;
 12. cerneluri, coloranți, pigmenți, vopsele, grunduri, lacuri;
 13. rășini, latex, plastifianți, cleiuri/adezivi;
 14. substanțe chimice rezultate din activități de cercetare, dezvoltare sau învățământ, care nu sunt identificate sau/și sunt noi și ale căror efecte asupra omului sau mediului înconjurător nu sunt cunoscute (de exemplu, reziduuri de laborator), dar se presupune că sunt periculoase;
 15. materiale pirotehnice sau alte materiale explozibile;
 16. substanțe sau materiale folosite la procesarea filmelor fotografice;
 17. orice material contaminat cu un produs din grupa dibenzofuranilor policlorurați;
 18. orice material contaminat cu un produs din grupa dibenzo-para-dioxinelor policlorurate.

B. Deșeuri care conțin unul dintre constituenții cuprinși în anexa nr. I D, ale căror proprietăți sunt descrise în anexa nr. I E și care constau în:

 1. săpun, grăsimi, ceară de natură animală sau vegetală;
 2. substanțe organice nehalogenate, neutilizabile ca solvenți;
 3. substanțe anorganice, fără metale sau compuși metalici;
 4. cenușă și/sau zgură;
 5. sol, nisip, argilă, inclusiv material din dragare;
 6. amestecuri de săruri fără cianuri;
 7. prafuri și pulberi metalice;
 8. catalizatori uzați;
 9. lichide sau nămoluri conținând metale ori compuși metalici;
 10. reziduuri rezultate din operațiuni de reducere a poluării (praful reținut în sacii filtrelor de aer), cu excepția celor prevăzute la pozițiile nr. 29, 30 și 33;
 11. nămoluri de la scrubere;
 12. nămoluri de la stațiile de tratare a apei;
 13. reziduuri de decarbonatare;
 14. reziduuri de schimbători de ioni;
 15. nămoluri de la stațiile de epurare, netratate sau inadecvate pentru a fi folosite în agricultură;
 16. reziduuri de la spălarea/curățarea rezervoarelor și/sau a echipamentelor;
 17. echipamente contaminate;
 18. containere contaminate (de exemplu, butelii de gaz) al căror conținut include unul sau mai multe componente cuprinse în anexa nr. I D;
 19. acumulatori, baterii sau alte tipuri de celule electrice;
 20. uleiuri vegetale;
 21. materiale rezultate din colectarea selectivă a deșeurilor menajere și care prezintă una dintre caracteristicile menționate în anexa nr. I E;
 22. orice alte deșeuri care conțin unul dintre constituenții înscriși în anexa nr. I D și care au oricare dintre proprietățile înscrise în anexa nr. I E.


ANEXA Nr. I D

CONSTITUENȚI
ai deșeurilor cuprinse la lit. B din anexa nr. I C, care fac ca aceste deșeuri să fie periculoase atunci când au proprietățile descrise în anexa nr. I E

 1. beriliu; compuși ai beriliului;
 2. compuși ai vanadiului;
 3. compuși ai cromului hexavalent;
 4. compuși ai cobaltului;
 5. compuși ai nichelului;
 6. compuși ai cuprului;
 7. compuși ai zincului;
 8. arseniu; compuși ai arseniului;
 9. seleniu; compuși ai seleniului;
 10. compuși ai argintului;
 11. cadmiu; compuși ai cadmiului;
 12. compuși ai staniului;
 13. antimoniu; compuși ai antimoniului;
 14. teluriu; compuși ai teluriului;
 15. compuși ai bariului, cu excepția sulfatului de bariu;
 16. mercur; compuși ai mercurului;
 17. taliu; compuși ai taliului;
 18. plumb; compuși ai plumbului;
 19. sulfuri anorganice;
 20. compuși anorganici ai fluorului, cu excepția fluorurii de calciu;
 21. cianuri anorganice;
 22. următoarele metale alcaline sau alcalino-pământoase: litiu, sodiu, potasiu, calciu, magneziu în formă necombinată;
 23. soluții acide sau acizi în formă solidă;
 24. soluții bazice sau baze în formă solidă;
 25. azbest (praf și fibre);
 26. fosfor; compuși ai fosforului, cu excepția fosfaților minerali;
 27. carbonili ai metalelor;
 28. peroxizi;
 29. clorați;
 30. perclorați;
 31. azide;
 32. PCB (bifenilpoliclorurați) și/sau PCT (trifenilpoliclorurați);
 33. compuși farmaceutici sau veterinari;
 34. biocide și substanțe fitofarmaceutice;
 35. substanțe infecțioase;
 36. creozoturi;
 37. izocianați; tiocianați;
 38. cianuri organice;
 39. fenoli; compuși ai fenolului;
 40. solvenți halogenați;
 41. solvenți organici, cu excepția solvenților halogenați;
 42. compuși organohalogenați, cu excepția materialelor polimericate inerte și a altor substanțe care sunt cuprinse în prezenta anexă;
 43. compuși aromatici; compuși organici policiclici și heterociclici;
 44. amine alifatice;
 45. amine aromatice;
 46. eteri;
 47. substanțe cu caracter exploziv, cu excepția celor cuprinse la alt punct din această anexă;
 48. compuși organici cu sulf;
 49. orice compus din familia dibenzofuranilor policlorurați;
 50. orice compus din familia dibenzo-para-dioxinelor policlorurate;
 51. hidrocarburi și compuși ai acestora cu oxigen, azot sau sulf, care nu au fost cuprinși la alt punct din această anexă.


ANEXA Nr. I E

PROPRIETĂȚI
ale deșeurilor care fac ca acestea să fie periculoase

H1. explozive - substanțe și preparate care pot exploda sub efectul unei scântei sau care sunt mai sensibile la focuri ori frecare decât dinitrobenzenul;

H2. oxidante - substanțe și preparate care produc reacții puternic exoterme în contact cu alte substanțe, mai ales cu substanțe inflamabile;

H3.A. foarte inflamabile:

H3.B. inflamabile - substanțe și preparate lichide care au punctul de aprindere egal sau mai mare de 21oC și mai mic sau egal cu 55oC;

H4. iritante - substanțe și preparate necorosive care prin contact imediat, prelungit sau repetat cu pielea sau cu mucoasele pot cauza inflamații;

H5. dăunătoare - substanțe și preparate care, dacă sunt inhalate sau ingerate ori dacă penetrează pielea, pot produce riscuri limitate pentru sănătate;

H6. toxice - substanțe și preparate care, dacă sunt inhalate sau dacă penetrează pielea, pot produce riscuri serioase, acute sau cronice pentru sănătate și chiar moartea;

H7. cancerigene - substanțe și preparate care, dacă sunt inhalate sau ingerate ori dacă penetrează pielea, pot induce cancer sau creșterea incidenței lui;

H8. corosive - substanțe și preparate care pot distruge țesuturile vii la contactul cu acestea;

H9. infecțioase - substanțe cu conținut de microorganisme viabile sau toxinele acestora care sunt cunoscute ca producând boli pentru om sau pentru alte organisme vii;

H10. teratogene - substanțe și preparate care, dacă sunt inhalate sau ingerate sau dacă penetrează pielea, pot induce malformații congenitale neereditare sau creșterea incidenței acestora;

H11. mutagene - substanțe și preparate care, dacă sunt inhalate sau ingerate ori dacă penetrează pielea, pot produce defecte genetice ereditare sau creșterea incidenței acestora;

H12. substanțe și preparate care în contact cu apa, cu aerul sau cu un acid produc gaze toxice sau foarte toxice;

H13. substanțe și preparate capabile ca după depozitare să producă, pe diferite căi, altă substanță (de exemplu, levigat), care posedă una dintre caracteristicile prezentate mai sus;

H14. ecotoxice - substanțe și preparate care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului înconjurător.


ANEXA Nr. II A

OPERAȚIUNI
de eliminare a deșeurilor

 1. depozitarea pe sol și în subsol (de exemplu, depunerea în depozite de gunoi);
 2. tratarea prin contact cu solul (de exemplu, biodegradarea deșeurilor lichide sau a nămolurilor depozitate pe sol);
 3. injectarea în subteran (de exemplu, injectarea deșeurilor pompabile în puțuri, saline sau straturi geologice);
 4. descărcarea pe suprafețe (de exemplu, descărcarea de deșeuri lichide sau de nămoluri în depresiuni, iazuri sau lagune);
 5. depozitarea pe teren special amenajat (de exemplu, dispunerea în celule etanșe separate, acoperite și izolate unele de celelalte și de mediul înconjurător);
 6. evacuarea deșeurilor solide în mediul acvatic, exceptând mările și oceanele;
 7. evacuarea în mări/oceane, inclusiv îngroparea în subsolul marin;
 8. tratament biologic nespecificat la alt punct din prezenta anexă, din care rezultă, în final, compuși sau amestecuri care sunt eliminate prin intermediul oricărei operațiuni enumerate la pct. 1-12;
 9. tratament fizico-chimic nespecificat la alt punct din prezenta anexă, din care rezultă, în final, compuși sau amestecuri care sunt eliminate prin intermediul oricărei operațiuni enumerate la pct. 1-12 (de exemplu: evaporare, uscare, calcinare etc.);
 10. incinerare pe sol;
 11. incinerare pe mare;
 12. stocare permanentă (de exemplu, introducerea de containere cu deșeuri într-o mină);
 13. amestecare înainte de a se încadra în oricare dintre operațiunile menționate la pct. 1-12;
 14. reambalare înainte de a se încadra în oricare dintre operațiunile menționate la pct. 1-13;
 15. stocarea înainte de efectuarea oricărei operațiuni menționate la pct. 1-14, cu excepția depozitării temporare, înaintea colectării, pe zona de producere.


ANEXA Nr. II B

OPERAȚIUNI
de valorificare a deșeurilor

 1. recuperarea sau regenerarea solvenților;
 2. reciclarea sau recuperarea substanțelor organice care nu sunt utilizate ca solvenți;
 3. reciclarea sau recuperarea metalelor ori a compușilor metalici;
 4. reciclarea sau recuperarea altor materiale anorganice;
 5. regenerarea acizilor sau a bazelor;
 6. valorificarea produselor folosite la captarea poluanților;
 7. valorificarea produselor din catalizatori;
 8. rerafinarea uleiurilor uzate sau alte reutilizări ale acestora;
 9. utilizarea ca material combustibil sau ca mijloc de producere a energiei;
 10. împrăștierea pe sol, în beneficiul agriculturii sau pentru reconstrucție ecologică, inclusiv operațiunile de compostare și alte procese de transformare biologică;
 11. utilizarea deșeurilor obținute în urma oricărei operațiuni menționate la pct. 1-10;
 12. schimb de deșeuri între deținători, pentru a fi supuse uneia dintre operațiunile menționate la pct. 1-11;
 13. stocarea de deșeuri în scopul de a fi supuse uneia dintre operațiunile menționate la pct. 1-12, exclusiv depozitarea temporară înaintea colectării, în zona de producere.


Vineri, 03 iulie 2020, 19:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.