ORDONANȚĂ nr.41 din 30 ianuarie 2000
privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)
Textul actului publicat în M.Of. nr. 45/31 ian. 2000

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 lit. C pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. - (1) Se înființează Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, denumită în continuare ANRGN, cu sediul în municipiul București, Calea Victoriei nr. 22-24, etajul 1, sectorul 1, instituție publică cu personalitate juridică aflată în coordonarea Ministerului Industriei și Comerțului.

(2) Finanțarea activității ANRGN se asigură integral din venituri extrabugetare obținute din tarife pentru acordarea de licențe și autorizații potrivit Legii nr. 72/1996 privind finanțele publice și din alte surse atrase.

Art. 2. - (1) Patrimoniul ANRGN la data constituirii este format din bunurile preluate în administrare din patrimoniul Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Lista cuprinzând bunurile - mijloace fixe și mijloace circulante - și valoarea acestora este prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Patrimoniul Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., înființată prin Hotărârea Guvernului nr.491/1998, se diminuează cu valoarea bunurilor cuprinsă în anexa nr. 1.

(3) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la alin. (2) se efectuează pe bază de protocol încheiat între Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. și ANRGN în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

Art. 3. - ANRGN se organizează și funcționează pe baza Regulamentului de organizare și funcționare elaborat de aceasta în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe și aprobat de ministrul industriei și comerțului.

Art. 4. - ANRGN elaborează, aplică și urmărește sistemul de reglementări obligatorii la nivel național, necesar pentru funcționarea sectorului și a pieței gazelor naturale în condiții de eficiență, siguranță, concurență, transparență și protecție a consumatorilor și a mediului.

Art. 5. - (1) ANRGN are următoarele competențe:

a) emite, acordă, suspendă sau retrage autorizațiile și licențele pentru agenții economici existenți în sectorul gazelor naturale, precum și pentru cei care vor apărea ca urmare a deschiderii pieței de gaze naturale;
b) avizează clauzele și condițiile acordurilor de concesiune ale sistemelor de transport și distribuție a gazelor naturale;
c) stabilește principiile de bază ale contractelor-cadru privind vânzarea, achiziția, precum și furnizarea gazelor naturale la consumatorii finali;
d) stabilește cerințele, criteriile și procedurile privind alegerea consumatorilor de gaze naturale;
e) emite norme tehnice, la propunerea agenților economici din sector, necesare pentru funcționarea eficientă și transparentă a sistemului național de transport, a altor sisteme de transport, precum și a sistemelor de distribuție a gazelor naturale;
f) elaborează recomandări pentru utilizarea eficientă a gazelor naturale;
g) avizează regulamentul de programe, funcționare și dispecerizare a sistemului național de transport al gazelor naturale, elaborat de operatorul acestuia.

(2) ANRGN are și alte competențe prevăzute de lege.

Art. 6. - ANRGN are următoarele atribuții principale:

a) elaborează regulamentul de organizare și funcționare propriu și stabilește responsabilitățile personalului, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;
b) elaborează regulamentul privind acordarea licențelor și a autorizațiilor în sectorul gazelor naturale prin care vor fi stabilite procedurile, termenele și condițiile de acordare, de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora;
c) stabilește criteriile și metodele pentru calculul prețurilor și al tarifelor, în sectorul gazelor naturale, având în vedere protejarea intereselor consumatorilor de gaze naturale;
d) derulează programe specifice, inclusiv programe de asistență și expertiză aprobate de Guvernul României;
e) urmărește încheierea și respectarea contractelor de concesiune din domeniul sectorului de gaze naturale și se autosesizează în vederea protejării părților contractante, în condițiile legii;
f) urmărește aplicarea standardelor de calitate în domeniul serviciilor specifice sectorului gazelor naturale și propune, ori de câte ori constată neconcordanțe, adaptarea acestora;
g) creează baza de date necesară pentru desfășurarea activității sale, precum și pentru furnizarea de informații altor organisme implicate în elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului gazelor naturale, precum și în activitatea de comerț internațional cu gaze naturale;
h) participă, împreună cu organismele abilitate de lege, la activitatea de agrementare tehnică a produselor, procedeelor și echipamentelor noi, precum și la cea de autorizare și acreditare a laboratoarelor de analiză și încercări din domeniul gazelor naturale;
i) elaborează metodologia proprie de urmărire și control în vederea respectării de către furnizorii de gaze naturale a criteriilor și metodelor de calcul al prețurilor și tarifelor;
j) controlează aplicarea deciziilor proprii de către agenții economici din sectorul gazelor naturale și aplică sancțiuni în cazul nerespectării acestora;
k) elaborează regulamentul pentru autorizarea și verificarea agenților economici și a personalului care desfășoară activități de proiectare și execuție în domeniul gazelor naturale;
l) elaborează, în conformitate cu prevederile legale, regulamentul de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniu;
m) propune organelor competente măsuri de prevenire și eliminare a abuzului de poziție dominantă pe piață ori de câte ori constată nerespectarea reglementărilor cu privire la concurență și la transparență;
n) instruiește și perfecționează continuu personalul propriu, inclusiv cu asistență tehnică străină;
o) întocmește rapoarte anuale asupra activității proprii, pe care le dă publicității;
p) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege.

Art. 7. - Structura organizatorică a ANRGN se stabilește prin anexa la regulamentul de organizare și funcționare.

Art. 8. - (1) ANRGN este condusă de un președinte și un vicepreședinte, funcționari publici, numiți prin ordin al ministrului industriei și comerțului pentru o perioadă de 5 ani. Președintele reprezintă ANRGN în relațiile cu terții.

(2) Calitatea de președinte și de vicepreședinte este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcții publice, cu excepția activității didactice, în condițiile legii. Președintelui și vicepreședintelui le sunt interzise exercitarea, direct sau prin persoane interpuse, a activităților de comerț și participarea la administrarea sau la conducerea unor societăți comerciale, regii autonome sau a unor organizații cooperatiste.

(3) Mandatele președintelui și vicepreședintelui încetează:

a) la expirarea duratei;
b) prin demisie;
c) prin imposibilitate de exercitare a mandatului, constând într-o indisponibilitate pe o perioadă mai mare de 60 de zile consecutive;
d) la survenirea unei incompatibilități dintre cele prevăzute la alin. (2);
e) prin revocare de către autoritatea care i-a numit;
f) prin deces.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale președintele emite decizii.

(5) Ordinele și deciziile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) Deciziile emise de președinte în exercitarea atribuțiilor sale pot fi atacate în contencios administrativ în condițiile legii, în temen de 30 de zile de la data la care au fost notificate părților interesate sau de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, dacă au caracter normativ.

Art. 9. - (1) Pentru activitățile de reglementare se constituie un comitet de reglementare, în vederea obținerii unui spor de obiectivitate, format din președinte, vicepreședinte și 3 reglementatori, funcționari publici, numiți de către ministrul industriei și comerțului.

(2) Deciziile ANRGN cu privire la reglementare sunt adoptate cu votul a cel puțin 3 membri ai comitetului de reglementare.

Art. 10. - (1) Comitetul de reglementare al ANRGN este asistat de un consiliu consultativ format din 9 membri, numiți prin ordin al ministrului industriei și comerțului, pe baza propunerilor primite din partea asociațiilor profesionale din domeniul gazelor naturale, a societăților de transport, înmagazinare și distribuție, a asociațiilor consumatorilor de gaze naturale, precum și din specialiști din cadrul Ministerului Industriei și Comerțului sau din învățământul superior de specialitate.

(2) Consiliul consultativ asigură armonizarea intereselor agenților economici din sector cu cele ale consumatorilor de gaze naturale, evaluează impactul reglementărilor ANRGN și face propuneri de îmbunătățire a acestora, potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a ANRGN.

Art. 11. - (1) Personalul ANRGN este angajat, promovat și eliberat din funcție în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare, cu contractul colectiv sau individual de muncă și cu reglementările legale în vigoare privind legislația muncii.

(2) Confidențialitatea tuturor informațiilor obținute în cursul sau ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu în cadrul ANRGN este obligatorie pentru tot personalul acesteia și pentru membrii consiliului consultativ, în condițiile legii.

Art. 12. - Salarizarea personalului ANRGN se stabilește în conformitate cu reglementările în vigoare pentru instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare.

Art. 13. - (1) ANRGN întocmește anual bugetul de venituri și cheltuieli în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor, care va fi supus spre aprobare ministrului industriei și comerțului.

(2) Soldurile anuale rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al ANRGN rămân la dispoziția acesteia și se vor folosi în anul următor cu aceeași destinație.

(3) Activitatea economică a ANRGN este supusă controlului Curții de Conturi și al celorlalte organe abilitate, potrivit legii.

Art. 14. - (1) Agenții economici din sectorul gazelor naturale au obligația de a pune la dispoziție ANRGN informațiile necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității acesteia.

(2) Furnizarea cu rea-credință de informații incorecte, incomplete sau eronate, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerată infracțiune, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei.

(3) Sancțiunea contravențională prevăzută la alin. (2) se aplică persoanelor juridice.

(4) Constatarea contravenției prevăzute la alin. (2) și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoane împuternicite din cadrul ANRGN.

(5) Contravenției prevăzute la alin. (2) îi sunt aplicabile dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 15. - Pentru îndeplinirea atribuțiilor sale ANRGN colaborează cu Consiliul Concurenței, Oficiul Concurenței și cu Oficiul pentru Protecția Consumatorilor, cu ministerele și cu alte organe de specialitate ale administrației publice centrale sau locale, cu asociațiile consumatorilor de gaze naturale, cu agenții economici care funcționează pe piața gazelor naturale, cu asociațiile profesionale din domeniul gazelor naturale și cu organizațiile patronale.

Art. 16. - (1) În termen de 4 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe ANRGN elaborează regulamentul privind acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul gazelor naturale, în care vor fi stabilite procedurile, termenele și condițiile de acordare, de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora.

(2) Agenții economici din sectorul gazelor naturale sunt obligați să solicite acordarea licențelor și autorizațiilor în termen de cel mult 3 luni de la emiterea regulamentului prevăzut la alin. (1).

(3) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe ANRGN va emite reglementări privind stabilirea criteriilor și metodelor pentru calculul prețurilor și al tarifelor în sectorul gazelor naturale.

Art. 17. - Termenii specifici utilizați în prezenta ordonanță au înțelesul definit în anexa nr. 2.

Art. 18. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.

Art. 19. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă orice dispoziție contrară.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul industriei și comerțului,
Radu Berceanu

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

Ministrul muncii și protecției sociale,
Smaranda Dobrescu

București, 30 ianuarie 2000.
Nr. 41.


ANEXA Nr. 1

LISTA
cuprinzând bunurile care vor fi preluate în administrare din patrimoniul
Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. în patrimoniul Autorității Naționale
de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)

______________________________________________________________________________
Nr. 	Denumirea 					  Valoarea
crt.							  - lei -
______________________________________________________________________________

1. Mobilier, aparatură, birotică 300.000.000

2. Calculatoare, periferice 450.000.000

3. Mașini, utilaje, instalații 300.000.000

4. Mijloace de transport 600.000.000

5. Mijloace circulante 550.000.000 ______________________________________________________________________________
TOTAL GENERAL: 2.200.000.000 ______________________________________________________________________________


ANEXA Nr. 2

DEFINIȚII ALE UNOR TERMENI SPECIFICI

Sectorul gazelor naturale - ansamblul activităților și instalațiilor aferente transportului, dispecerizării, distribuției și furnizării gazelor naturale, precum și ansamblul instalațiilor aferente producției și înmagazinării gazelor naturale. Furnizor - persoană juridică, română sau străină, licențiată să comercializeze gaze naturale. Consumator final - persoană fizică sau juridică, română ori străină, care cumpără gaze naturale pentru propria utilizare.

Consumator eligibil - persoană fizică sau juridică, română ori străină, care are deplina libertate de a cumpăra gaze naturale de la orice producător și/sau furnizor; calitatea de consumator eligibil este stabilită de ANRGN. Consumator captiv - persoană fizică sau juridică, română ori străină, care este obligată, în conformitate cu reglementările în domeniu, să contracteze gaze naturale cu un anumit producător sau furnizor.

Sistem (de transport și/sau de distribuție) - ansamblul rețelelor de transport și/sau distribuție a gazelor naturale, conectate între ele, inclusiv instalațiile și echipamentele aferente.

Autorizație - permisiune acordată unei persoane juridice, română sau străină, pentru a construi, a pune în funcțiune și a opera sau a modifica o instalație de producție, înmagazinare, transport și distribuție a gazelor naturale. Licență - permisiune acordată unei persoane juridice, română sau străină, pentru desfășurarea de activități comerciale și/sau prestări de servicii în legătură cu una sau mai multe funcțiuni de producție, înmagazinare, transport și distribuție a gazelor naturale.

Acces la sistem (de transport și/sau de distribuție) dreptul unui producător, furnizor și/sau consumator de a utiliza sistemul de transport și/sau de distribuție în condițiile legii.


Vineri, 03 iulie 2020, 20:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.