ORDONANȚĂ nr.53 din 30 ianuarie 2000
privind obligativitatea raportării bolilor și a efectuării vaccinărilor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 42/31 ian. 2000

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României, precum și al art. 1 lit. O pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. - (1) Medicii de familie, indiferent de forma de organizare a asistenței medicale primare în cadrul sistemului public sau privat, au obligația de a asigura vaccinarea copiilor.

(2) Schema de vaccinare recomandată pentru copii și adolescenți este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță și în Programul național de imunizări aprobat prin ordin al ministrului sănătății.

Art. 2. - (1) Se instituie Registrul unic de vaccinări, al cărui model va fi stabilit prin ordin al ministrului sănătății în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(2) Medicii de familie vor avea în dotare și vor completa la zi Registrul unic de vaccinări, în conformitate cu normele metodologice ale Ministerului Sănătății.

Art. 3. - (1) Se instituie carnetul de vaccinări în care vor fi înscrise informațiile legate de statusul vaccinal al copilului, începând de la naștere.

(2) Modelul carnetului de vaccinări se aprobă prin ordin al ministrului sănătății în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

Art. 4. - Editarea și tipărirea registrelor unice de vaccinări și a carnetelor de vaccinări se finanțează de la bugetul de stat, din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Sănătății pentru finanțarea programelor naționale de sănătate.

Art. 5. - Medicii, indiferent de forma de organizare în cadrul sistemului public sau privat, au obligația:

a) de a raporta toate bolile transmisibile și netransmisibile, în conformitate cu normele metodologice ale Ministerului Sănătății;
b) de a participa la acțiunile cu caracter preventiv, potrivit programelor elaborate de Ministerul Sănătății.

Art. 6. - (1) Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni, nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) și art. 5 lit. a) și se sancționează cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei.

(2) Nivelul amenzilor prevăzute la alin. (1) se va actualiza prin hotărâre a Guvernului, în raport cu rata inflației.

Art. 7. - Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 6 alin. (1) se fac de către persoanele împuternicite de Ministerul Sănătății, din cadrul compartimentelor specializate ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București.

Art. 8. - În măsura în care prezenta ordonanță nu dispune, contravențiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile care reglementează regimul general al contravențiilor.

Art. 9. - Prezenta ordonanță va intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul sănătății,
Hajdu Gabor

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 30 ianuarie 2000.
Nr. 53.


ANEXĂ

SCHEMA
de vaccinare recomandată pentru copii și adolescenți în cadrul Programului național
de imunizări în anul 2000

_______________________________________________________________________________________________________
Vârsta recomandată 			Vaccinul 			Comentarii
_______________________________________________________________________________________________________
0-7 zile 				BCG, Hep B 			În maternitate
2 luni 				DTP, VPOT, Hep B 		Simultan
4 luni 				DTP, VPOT 			Simultan
6 luni 				DTP, VPOT, Hep B 		Simultan
9-11 luni 				Ruj
12 luni 				DTP, VPOT 			Simultan
30-35 luni 				DTP
7 ani (în clasa I) 			DT, Ruj 			Campanii școlare
9 ani (în clasa a III-a) 		VPOT, Hep B 			Campanii școlare
14 ani (în clasa a VIII-a) 		DT, BCG 			Campanii școlare
24 ani 				DT 				Și la fiecare 10 ani ulterior
Studenți anul I, respectiv 		Hep B 				Campanii școlare
elevi anul I, de la facultățile
de medicină și stomatologie,
respectiv de la școlile sanitare
postliceale
_______________________________________________________________________________________________________
DTP Vaccin diftero-tetano-pertussis
VPOT Vaccin polio oral trivalent
Hep B Vaccin contra hepatitei B
Ruj Vaccin rujeolic
BCG Bacil Calmette Guerin - vaccin tuberculos
DT bianatoxina diftero-tetanică (se utilizează după vârsta de 14 ani)
Pentru administrarea tuturor vaccinurilor se vor utiliza numai seringi și ace de unică folosință.


Vineri, 07 august 2020, 19:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.