LEGE nr.156 din 7 octombrie 1997
privind acoperirea financiară a datoriilor față de stat și de alte persoane juridice, rămase în urma desființării fostelor cooperative agricole de producție
Textul actului publicat în M.Of. nr. 271/9 oct. 1997

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Datoriile rămase neachitate față de stat și de alte persoane juridice în urma desființării fostelor cooperative agricole de producție, potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, se sting conform prevederilor prezentei legi.

Art. 2. - Se anulează datoriile către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv contribuția la asigurările sociale pentru agricultori, rămase neachitate de către fostele cooperative agricole de producție la care operațiunea de lichidare a patrimoniului a fost finalizată.

Art. 3. - Societățile bancare creditoare vor suporta din fondul de risc creditele bancare rămase nerambursate de către fostele cooperative agricole de producție la care operațiunea de lichidare a patrimoniului a fost finalizată. Dobânzile calculate la aceste credite se anulează și se suportă din provizoanele constituite de societățile bancare creditoare.

Art. 4. - Datoriile rămase neachitate față de alte persoane juridice și aflate în evidențele acestora la data intrării în vigoare a prezentei legi se acoperă din fondul de rezervă al persoanelor juridice în cauză.

Art. 5. - Organele teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în baza titlurilor executorii întocmite în condițiile legii, transmise spre executare de comisiile de lichidare stabilite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, au obligația de a urmări și de a încasa debitele evidențiate în bilanțurile de lichidare a patrimoniului aparținând fostelor cooperative agricole de producție desființate potrivit legii, care se fac venituri la bugetul de stat, inclusiv sumele încasate înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi. În cazul în care debitorul nu poate fi identificat sau este insolvabil, organele teritoriale ale Ministerului Finanțelor vor aplica prevederile legale referitoare la procedura în caz de insolvabilitate.

Art. 6. - Datoriile față de stat și de alte persoane juridice, rămase după terminarea operațiunilor de lichidare a patrimoniului aparținând fostelor cooperative agricole de producție, prevăzute la art. 2, 3 și 4, se stabilesc, conform legii, pe baza bilanțurilor de lichidare și a actelor de constatare a datoriilor, întocmite de comisiile de lichidare constituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, avizate de organele teritoriale ale Ministerului Agriculturii și Alimentației și ale Ministerului Finanțelor, precum și de societățile bancare creditoare.

Art. 7. - Datoriile față de stat și de alte persoane juridice, ce se vor stabili, potrivit legii, pentru fostele cooperative agricole de producție la care operațiunea de lichidare a patrimoniului nu a fost încheiată, se rezolvă conform prevederilor art. 2, 3 și 4, pe măsura finalizării acestei operațiuni și pe baza bilanțurilor de lichidare a patrimoniului și a actelor de constatare a datoriilor, întocmite de comisiile de lichidare constituite potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, avizate de organele teritoriale ale Ministerului Agriculturii și Alimentației și ale Ministerului Finanțelor, precum și de societățile bancare creditoare.

Art. 8. - Prefectul, ca reprezentant al Guvernului, va sesiza parchetul de pe lângă instanța judecătorească competentă, cu privire la faptele săvârșite de membrii comisiilor de lichidare care au produs pagube prin nerespectarea obligațiilor stabilite de Legea fondului funciar nr. 18/1991.

Prefectul va lua măsurile necesare pentru ca, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, toate comisiile de lichidare a patrimoniului aparținând fostelor cooperative agricole de producție să prezinte bilanțul de lichidare, raportul explicativ și actele de constatare a datoriilor față de stat și de alte persoane juridice, rămase după terminarea operațiunilor de lichidare, cu excepția celor pe care le-au depus potrivit legii.

Nerespectarea termenului prevăzut la alin. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 200.000 lei la 500.000 lei pentru fiecare membru al comisiei de lichidare care se face vinovat de aceasta.

Constatarea contravenției și aplicarea amenzii se fac de către prefect sau de către împuterniciții acestuia. În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, contravențiilor prevăzute în prezentul articol li se aplică dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

Art. 9. - Prevederile prezentei legi se aplică și datoriilor rămase neachitate față de stat și de alte persoane juridice ca urmare a lichidării patrimoniului, în condițiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, ale fostelor asociații economice intercooperatiste care nu s-au reorganizat în societăți comerciale pe acțiuni, potrivit legii.

Art. 10. - Veniturile realizate din administrarea sau valorificarea bunurilor fostelor cooperative agricole de producție, care, potrivit prevederilor art. 28 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, au trecut în proprietatea privată a comunelor, orașelor și municipiilor unde acestea sunt situate, se varsă la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în cauză.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 11 septembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI
OLIVIU GHERMAN

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 septembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
RADU BERCEANU

București, 7 octombrie 1997.
Nr. 156.


Vineri, 04 decembrie 2020, 21:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.