LEGE nr.16 din 11 ianuarie 1999
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galați la 30 septembrie 1997
Textul actului publicat în M.Of. nr. 13/19 ian. 1999

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se ratifică Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodaririi apelor de frontiera, semnat la Galati la 30 septembrie 1997.

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în ședința din 5 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI

CRISTIAN DUMITRESCU

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 7 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PAULA IVĂNESCU


ACORD
intre Guvernul României și Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodaririi apelor de frontiera

Guvernul României și Guvernul Ucrainei, denumite în continuare parti,
recunoscand ca protectia și folosirea în limite rationale a apelor de frontiera, ca și apărarea impotriva pagubelor produse de inundatii, inghet și poluari sunt probleme importante și urgente, a caror solutionare eficienta poate fi asigurata numai printr-o stransa colaborare,
dorind sa solutioneze problemele gospodaririi apelor de frontiera în spiritul bunei vecinatati, al colaborarii și avantajului reciproc,
subliniind necesitatea intaririi măsurilor nationale și internaționale pentru prevenirea și limitarea descarcarii substantelor periculoase în mediul acvatic, folosirea rationala a apelor, conservarea resurselor și protectia mediului inconjurator,
avand în vedere Convenția pentru protectia și utilizarea cursurilor de apa transfrontiere și a lacurilor internaționale - Helsinki, 17 martie 1992 și Convenția privind cooperarea pentru protectia și utilizarea durabila a Fluviului Dunarea (Convenția pentru protectia Fluviului Dunarea) - Sofia, 29 iunie 1994,
au hotarat sa incheie prezentul acord și sa numeasca pentru aceasta imputernicii guvernelor:
- Guvernul României, pe Ioan Oltean, ministrul apelor, padurilor și protecției mediului;
- Guvernul Ucrainei, pe Horev Viktor Maksimovici, presedintele Comitetului de Stat al Ucrainei pentru Gospodarirea Apelor,
care, dupa schimbul deplinelor puteri, gasite în buna și cuvenita forma, au convenit asupra urmatoarelor:

ART. 1
Definitii
In scopurile prezentului acord au fost adoptate definitiile cuprinse la art. 1 din Convenția pentru protectia și utilizarea cursurilor de apa transfrontiere și a lacurilor internaționale - Helsinki, 17 martie 1992.

ART. 2
Obiective și principii ale cooperarii
1. Partile vor coopera în domeniul gospodaririi apelor pentru protectia și folosirea apelor de frontiera.
2. Partile vor coopera și vor lua toate măsurile legale, administrative și tehnice adecvate pentru ca, cel putin, sa mentina sau sa imbunatateasca actuala stare a calitatii apelor de frontiera, sa previna și sa reduca impacturile nefavorabile și modificarile ce apar sau pot fi cauzate. Aceasta activitate este indreptata spre apărarea eficienta impotriva inundatiilor, asigurarea unei utilizari în limite rationale a apelor de frontiera, în scopul alimentarii cu apa potabila, industriala și pentru irigatii, precum și pentru acoperirea altor cerinte.
3. Nici una dintre parti nu va executa pe teritoriul statului propriu, fara o consultare prealabila, lucrari și nici nu va lua măsuri pe apele de frontiera, care sa modifice regimul de scurgere sau conditiile de calitate a acestora.
4. Partile, prin măsurile luate atat impreuna, cat și separat, vor depune eforturi pentru reducerea poluarii apelor de frontiera.
5. Principiul "cel care polueaza plateste" și principiul "precautie" constituie baza tuturor măsurilor pentru protectia calitatii apelor de frontiera.

ART. 3
Domeniul de aplicare
1. Cooperarea economica, stiintifica și tehnica a partilor în domeniul activitatii gospodaririi apelor de frontiera, bazata pe principiile protecției mediului inconjurator și ale conventiilor internaționale în domeniul respectiv, cuprinde, în particular:
1.1. efectuarea cercetarilor, observatiilor hidrologice, hidrometeorologice, hidrogeologice și aprecierea rezultatelor acestor cercetari, precum și schimbul de date în domeniu;
1.2. cercetari comune ale apei, în scopul determinarii cantitatii și calitatii ei;
1.3. intocmirea bilanturilor de gospodarire a apelor, cu luarea în considerare a cantitatii și calitatii resurselor de apa, precum și convenirea aprecierii comune și a clasificarii calitatii apelor;
1.4. convenirea prelevarii apei pentru populatie, industrie și pentru alte utilizari;
1.5. derivarea apelor intre apele de frontiera și alte bazine;
1.6. protectia apelor de suprafata și subterane impotriva poluarii; realizarea controlului calitatii acestora și prevenirea prelevarii excesive a apei;
1.7. bararea apelor de frontiera și realizarea de constructii hidrotehnice pentru utilizarea resurselor acestor ape;
1.8. regularizarea, conservarea apelor și protectia albiilor raurilor și a spatiilor dintre diguri;
1.9. apărarea impotriva inundatiilor produse de apele de viitura și de apele mari, de apele interne, precum și de actiunea daunatoare a fenomenelor de scurgere a ghetei;
1.10. prevenirea, indepartarea și lichidarea urmarilor poluarii apelor de frontiera;
1.11. construirea, reconstruirea și exploatarea de poduri, constructii de apărare impotriva inundatiilor și alte constructii hidrotehnice, statii de pompare și de evacuare a tuturor tipurilor de descarcatori de ape uzate, constructii ameliorative, conducte industriale, linii electrice, comunicatii și alte constructii, precum și convenirea conditiilor lor tehnice de realizare;
1.12. extragerea de materiale din albiile și luncile raurilor și din lacuri;
1.13. folosirea în comun a constructiilor și instalatiilor care se afla pe apele de frontiera și intretinerea acestora în stare tehnica corespunzatoare, precum și convenirea conditiilor lor de exploatare;
1.14. realizarea de constructii hidrotehnice care sa protejeze pestele la intrarea în prizele de apa;
1.15. efectuarea în comun de expertize industriale și de alte activitati care ar putea avea influenta asupra apelor de frontiera.
2. Prin acordul partilor se pot realiza și alte măsuri în domeniul respectiv.

ART. 4
Obligatii generale
1. Partile vor colabora în cadrul elaborarii planurilor generale ale gospodaririi apelor.
2. Partile se obliga:
2.1. sa mentina apele de frontiera, constructiile de pe ele și obiectele de apărare impotriva inundatiilor, de pe teritoriul statului lor, în asa fel incat sa nu se inrautateasca conditiile de desfasurare a activitatii de gospodarire a apelor a celeilalte parti;
2.2. sa convina asupra planurilor privind măsurile de gospodarire și protecție pe apele de frontiera și sa isi acorde reciproc sprijin în realizarea acestor planuri;
2.3. sa schimbe informatii și sa se consulte reciproc cu privire la posibila influenta a măsurilor de gospodarire și de protecție a apelor asupra regimului apelor de frontiera.
3. In cazul măsurilor avute în vedere de catre o parte, care ar putea avea urmari negative pe teritoriul statului celeilalte parti, partile vor aprecia, în comun, influenta acestor măsuri asupra gospodaririi apelor. Partea care are în vedere aceste măsuri este obligata sa notifice celeilalte parti intentiile sale, sa transmita datele cu privire la măsurile planificate și sa ofere posibilitatea de a participa la aceasta apreciere.
4. Partile vor intreprinde pe apele de frontiera și în bazinele acestora actiuni menite sa previna și sa micsoreze pericolul viiturilor, inundatiilor, scurgerii gheturilor, al perioadelor secetoase; vor preveni efectiv poluarea apelor, isi vor acorda asistenta reciproca si, de asemenea, vor conveni principiile colaborarii pentru realizarea lucrarilor în domeniu.

ART. 5
Folosirea resurselor de apa
1. Pe apele care formeaza frontiera fiecare parte are dreptul sa foloseasca, pana cand nu se va conveni în alt mod, nu mai mult de jumatate din resursele de apa convenite.
2. Organele corespunzatoare ale partilor vor efectua observatii și calcule hidrotehnice și hidrometeorologice asupra apelor de frontiera si, în conformitate cu principiile convenite, vor realiza masuratori comune de debite ale apei și vor intocmi, de asemenea, bilanturi de gospodarire a apelor.
3. Fiecare parte nu va trebui sa admita pe teritoriul statului sau actiuni care sa conduca la nerespectarea valorilor debitelor de apa, convenite prin bilanturile de gospodarire a apelor.
4. Partile se vor informa reciproc, se vor consulta și vor conveni asupra măsurilor, în special asupra celor referitoare la poluarea radioactiva, la apele de cariera/mina și altele care pot avea influenta asupra apelor de frontiera.
5. Folosirea apelor de frontiera de catre parti se va realiza pe baza de acte normative elaborate pe principii convenite.

ART. 6
Protectia apelor impotriva poluarii
1. Partile, pe teritoriul statului lor, se obliga sa pastreze curatenia apelor de frontiera, sa reduca poluarea acestora și sa nu descarce ape epurate necorespunzator.
2. In acest scop, organele corespunzatoare ale partilor vor adopta urmatoarele măsuri:
2.1. vor inventaria, periodic, sursele de poluare, punctiforme și difuze, relevante, incluzand poluantii relevanti și măsurile de prevenire și reducere adoptate;
2.2. vor conveni limitele de emisie;
2.3. vor urmari sistematic calitatea apelor de frontiera prin prelevarea de probe; vor analiza și vor aprecia în comun rezultatele acestor analize, pe baza unor criterii convenite.
3. Partile, în baza prevederilor paragrafului 1 al acestui articol, vor conveni măsuri preventive și de reducere a poluarii, precum și programe comune de actiune ce urmeaza a fi aplicate pentru asigurarea protecției eficiente a calitatii apelor de frontiera.
4. In cazul poluarii apelor de frontiera, fiecare parte va adopta pe teritoriul statului sau măsurile necesare pentru indepartarea cauzelor poluarii și pentru prevenirea ori reducerea pierderilor cauzate de poluarea apelor.
5. Partile se vor informa reciproc despre poluarile accidentale ale apelor de frontiera sau despre pericolul de producere a acestora, în cel mai scurt timp posibil.
6. Partile vor lua măsuri pentru prevenirea, controlul și reducerea descarcarii în apele de frontiera a substantelor periculoase din surse punctiforme și surse difuze. Lista orientativa a substantelor periculoase este convenita de catre cele doua parti.
7. Dupa intrarea în vigoare a acestui acord partile vor conveni:
7.1. sistemul de control, avertizare și prevenire a poluarilor accidentale periculoase ale apelor de frontiera;
7.2. principiile tehnice, tehnologice, organizatorice și alte principii pentru prevenirea și indepartarea poluarilor accidentale ale apelor de frontiera;
7.3. principiile pentru efectuarea scolarizarii tehnice care trebuie sa contribuie la perfectionarea organizarii activitatii pentru prevenirea și combaterea poluarilor accidentale ale apelor de frontiera;
7.4. principiile actiunilor comune și ale acordarii de asistenta;
7.5. principiile privind raspunderea pentru pagubele produse de poluarile accidentale transfrontiere ale apelor de frontiera;
7.6. programul de observatii, analiza și apreciere a starii și modificarii calitatii apelor, care sa prevada locul, timpul și periodicitatea prelevarii probelor de apa, metodele de analiza, de apreciere a starii de fapt și de modificare a calitatii apelor.
Lista sectiunilor și a indicatorilor de calitate a apei este convenita de catre cele doua parti.

ART. 7
Monitoring
1. Partile, pe baza activitatilor proprii desfasurate în retelele nationale de monitoring și de avertizare în caz de inundatii și poluari accidentale, vor coopera, vor elabora și implementa programe concertate comune pentru monitoringul nivelurilor cantitative și calitative ale poluarii apelor de frontiera, precum și pentru avertizarea în cazul producerii unui asemenea fenomen, în conformitate cu rezultatele obtinute, referitor la aceste probleme, în cadrul Convenției pentru protectia Fluviului Dunarea.
2. Partile vor stabili de comun acord punctele de monitoring, caracteristicile cantitative și calitative ale apelor, ce vor fi urmarite și evaluate sistematic, tinand seama de caracterul ecologic și hidrologic al cursului de apa, precum și de emisiile de poluanti evacuati în acesta.
3. Partile vor facilita dotarea și utilizarea de echipamente stationare și mobile de masura, vor inlesni comunicatiile și procesarea datelor.

ART. 8
Lucrari de studii și proiectari
1. Fiecare parte, în mod independent, intocmeste proiectele măsurilor de gospodarire și protecție a apelor, care trebuie sa fie realizate pe apele de frontiera de pe teritoriul statului sau.
2. Proiectele măsurilor de gospodarire și protecție a apelor pe apele de frontiera vor fi transmise spre aprobare celeilalte parti.
3. Daca una dintre parti se adreseaza celeilalte parti pentru realizarea unui proiect privind lucrari pe apele de frontiera de pe teritoriul statului propriu sau proiectul acestor lucrari se realizeaza în comun, atunci conditiile de realizare a acestora vor face obiectul unui acord separat sau al unui contract.
4. Partile se obliga sa isi ofere reciproc, în conditii convenite, toate datele și materialele de care dispun, necesare pentru elaborarea proiectelor și realizarea studiilor pe apele de frontiera.
5. Partile nu vor insarcina un al treilea stat cu realizarea lucrarilor de proiectare pe apele de frontiera.

ART. 9
Lucrari de constructii
1. Fiecare parte realizeaza, de regula, în mod independent, măsurile de gospodarire și protecție a apelor de pe teritoriul statului sau.
2. Daca o parte doreste de insarcineze cealalta parte cu realizarea măsurilor de gospodarire și protecție a apelor de frontiera sau daca acestea vor fi realizate impreuna, executarea lor se va face prin acord separat sau contract.
3. Masurile de gospodarire a apelor care prezinta interes reciproc se realizeaza de catre parti prin acord separat sau prin contract incheiat de organele competente.
4. Partile nu vor acorda unui al treilea stat realizarea lucrarilor de constructii pe apele de frontiera.
5. Extragerea din apele de frontiera de nisip, balast, pietris, gheata, stuf și de alte materiale se poate realiza, daca aceasta nu are o actiune daunatoare asupra scurgerii, nivelurilor și calitatii apelor, precum și asupra constructiilor din albia acestor ape.
Conditiile de extragere trebuie sa fie convenite de catre parti de fiecare data.

ART. 10
Cheltuielile pentru efectuarea măsurilor de gospodarire a apelor și modul de calcul
1. Fiecare parte va realiza, pe cheltuiala proprie, lucrarile de gospodarire și de protecție a apelor de pe teritoriul statului sau.
2. In cazul în care una dintre parti este interesata de măsurile de gospodarire sau de protecție a apelor, care se efectueaza pe teritoriul statului celeilalte parti, marimea cotelor de participare la cheltuieli, mijloacele de realizare și metodele de calcul se stabilesc prin acord separat.

ART. 11
Apararea impotriva inundatiilor
1. Fiecare parte se obliga sa nu admita pe teritoriul statului sau actiuni care pot sa conduca la cresterea importanta a valorilor convenite ale debitelor maxime ale apelor de frontiera.
2. Masurile pentru apărarea de viituri, ape mari și inundatii, precum și de apele interne vor fi realizate, pe cheltuiala proprie, de catre fiecare parte pe teritoriul statului sau.
3. Pentru prevenirea inundatiilor și realizarea la timp a lucrarilor de reparatii în perioadele cu niveluri mari ale apelor de frontiera, partile se obliga sa tina în stare corespunzatoare și în cantitatea prevazuta materialele, instrumentele și mecanismele necesare.
4. In caz de necesitate, în perioada pericolului extraordinar de inundatii provocate de apele mari, precum și de inundatii prevazute de apele interne, partile isi vor acorda, în masura posibilitatilor, ajutor reciproc sub forma fortei de munca, a mecanismelor, a mijloacelor de transport, a materialelor și a instrumentelor.
5. Partile vor acorda orice ajutor organelor lor corespunzatoare, în scopul realizarii măsurilor pentru apărarea populatiei și a proprietatii impotriva inundatiilor, precum și pentru mentinerea legaturii constante intre acestea.
6. Organele corespunzatoare ale partilor, în caz de pericol în timpul scurgerii viiturilor și a apelor mari, vor tine permanent legatura și vor conveni măsurile de apărare, combatere și lichidare a urmarilor viiturilor și apelor mari.

ART. 12
Schimbul de informatii
1. Organele corespunzatoare și institutiile partilor vor efectua schimb regulat de informatii, prognoze hidrologice și hidrometeorologice, în modul și volumul convenite anticipat, și se vor preveni imediat reciproc asupra fenomenelor hidrometeorologice deosebite, cresterii bruste a nivelurilor apelor de frontiera, concentratiilor poluantilor în acestea și asupra conditiilor de gheata deosebite.
2. Partile stabilesc organele corespunzatoare și institutiile pentru schimbul de informatii despre care se mentioneaza la paragraful 1 al acestui articol și la art. 6 și se vor informa reciproc în legatura cu toate modificarile intervenite în activitatea acestor organe și institutii.
3. Partile vor conveni, imediat dupa intrarea în vigoare a acestui acord, sistemul de avertizare și alarmare și regulile efectuarii măsurilor de salvare, în cazul pericolului de inundare a teritoriului statului ori al poluarii apelor ca rezultat al unor avarii sau distrugeri de constructii pe apele de frontiera sau în bazinele lor.

ART. 13
Pastrarea stabilitatii albiilor apelor de frontiera
1. Partile vor tinde sa nu admita modificarea albiilor raurilor de frontiera și a altor cursuri de apa care intretaie sau pe care trece frontiera de stat.
2. In cazul în care realizarea măsurilor de gospodarire a apelor poate produce modificarea pozitiei albiilor apelor de frontiera și a altor cursuri de apa pe care trece sau care intretaie frontiera de stat, aceste măsuri trebuie sa fie convenite inainte de catre organele competente ale partilor.
3. La regularizarea albiilor raurilor de frontiera și a altor cursuri de apa, precum și în cazul realizarii altor lucrari de gospodarire a apelor, partile nu vor permite degradarea sau modificarea pozitiei bornelor care delimiteaza traseul frontierei de stat romano-ucrainene, fara un acord prealabil al organelor de frontiera competente ale partilor.

ART. 14
Trecerea frontierei de stat
1. Persoanele apartinand partilor, care au sarcina sa deserveasca constructiilor hidrotehnice și podurile, sa efectueze lucrari de regularizare pe apele de frontiera, observatii hidrologice și hidrometeorologice, sa realizeze controlul și cercetarile privind calitatea apelor de frontiera, precum și sa realizeze alte lucrari în legatura cu prevederile acestui acord, trec frontiera de stat pe baza de permis de frontiera, intocmit în limbile romana și ucraineana.
In cazul unor situatii extreme, echipele de interventie trec frontiera de stat pe baza de tabele nominale, insotite de documente care atesta identitatea persoanelor, fiind vizate de organele abilitate.
2. Permisul de frontiera se elibereaza: pentru trecerea pe teritoriul Ucrainei, de catre Ministerul de Interne al României; pentru trecerea pe teritoriul României, de catre Comitetul de Stat pentru Problemele Pazei Frontierei de Stat a Ucrainei.
3. Permisul de frontiera se elibereaza pe un termen de 5 ani și este valabil dupa vizarea lui anuala de catre organele de frontiera competente ale partilor.
4. Trecerea frontierei de stat de catre posesorii permiselor de frontiera se face prin punctele de control pentru trecerea frontierei si, în caz de necesitate, prin alte locuri unde trebuie realizate lucrarile prevazute la paragraful 1 al acestui articol. In cazul necesitatii trecerii frontierei de stat în afara punctelor de control, posesorii permiselor de frontiera trebuie sa informeze din timp, cu cel putin 24 de ore inainte, iar în caz de pericol deosebit, cu cel putin 6 ore inainte, organele de frontiera ale partii lor, cu privire la locul, timpul și scopul trecerii frontierei de stat, precum și asupra duratei de activitate pe teritoriul statului celeilalte parti.
5. Permisul de frontiera da dreptul posesorului de a se afla pe teritoriul statului celeilalte parti, pe teritoriile aparate de viituri prin diguri și alte constructii hidrotehnice, la sistemele hidroameliorative, precum și în punctele locuite, drept concretizat ulterior printr-un protocol corespunzator.
6. Pentru executarea lucrarilor pe teritoriul statului celeilalte parti, echipele isi vor desfasura activitatea pe intreaga perioada necesara, cu aprobarea organelor competente din domeniul gospodaririi apelor și a organelor de frontiera.
7. Posesorii permiselor de frontiera sunt obligati sa le prezinte pentru verificare, la cererea organelor de frontiera ale partilor.
8. In cazul pierderii permisului de frontiera, posesorul acestuia este obligat sa instiinteze de urgență despre aceasta organele competente ale partii care l-a eliberat. Daca pierderea s-a produs pe teritoriul statului celeilalte parti, posesorul acestuia este obligat sa instiinteze cel mai apropiat organ de frontiera al tarii de destinatie.
9. Permisele de frontiera a caror valabilitate a expirat sau ai caror posesori au pierdut dreptul de a le folosi se returneaza organelor emitente.

ART. 15
Regimul de vama
1. Materialele de constructii, mecanismele, mijloacele de transport, instrumentele și alte unelte ale muncii, utilizate la executarea lucrarilor de gospodarire a apelor care se realizeaza potrivit acestui acord, sunt permise pe teritoriul statului celeilalte parti, fara taxe vamale, cu obligatia inapoierii lor. Obiectele mentionate mai sus trebuie returnate pe teritoriul proprietarului, fara nici un fel de modificare, cu exceptia uzurii normale.
2. Lucratorii care, în functie de activitatea lor în cadrul prezentului acord, se afla temporar pe teritoriul statului celeilalte parti au dreptul sa transporte, fara plata taxelor vamale, obiecte, produse alimentare, bauturi și medicamente pentru uz personal, cu exceptia celor interzise la trecerea frontierei.

ART. 16
Imputernicitii guvernelor
1. Fiecare parte numeste imputernicitul guvernului în problemele cooperarii în domeniul gospodaririi apelor de frontiera, denumit în continuare imputernicit, și pe loctiitorii acestuia și informeaza pe cale diplomatica cealalta parte despre aceasta.
2. Pentru examinarea problemelor care se reglementeaza prin prevederile acestui acord, imputernicitii convoaca o data pe an sesiuni, iar în caz de necesitate, se pot intelege asupra tinerii de sesiuni extraordinare.
3. Sesiunile imputernicitilor au loc, alternativ, pe teritoriul statului fiecareia dintre parti, daca nu va fi stabilit un alt mod.
4. Sesiunea se convoaca de catre imputernicitul partii apartinand statului pe al carui teritoriu se desfasoara. Sesiunea extraordinara se tine pe teritoriul statului acelei parti la cererea careia se convoaca. Termenul de convocare este de 30 de zile dupa primirea instiintarii.
5. Ordinea de zi a sesiunii imputernicitilor se stabileste la sesiunea anterioara. Pe baza intelegerii dintre imputerniciti, ordinea de zi poate fi corectata sau completata la sesiune. Ordinea de zi a sesiunii extraordinare se propune de catre imputernicitul la cererea caruia este convocata sesiunea și se trimite concomitent cu instiintarea privind convocarea ei.
6. Sesiunea imputernicitilor se tine în limbile romana și ucraineana și se consemneaza în protocoale incheiate în doua exemplare, fiecare în cele doua limbi.
7. Protocoalele sesiunilor imputernicitilor se aproba de catre organele competente ale partilor și intra în vigoare din momentul schimbului comunicarii privind aprobarea lor.

ART. 17
Modul de lucru al imputernicitilor
1. Imputernicitii isi stabilesc singuri modul de lucru.
2. Imputernicitii și loctiitorii lor realizeaza solutionarea practica a problemelor legate de indeplinirea prevederilor acestui acord și a hotararilor sesiunilor. Imputernicitii tin legatura directa intre ei, iar în caz de necesitate, au dreptul de a crea grupe de lucru, de a atrage experti și de a organiza intalniri pentru examinarea problemelor în curs.
Imputernicitii asigura coordonarea privind efectuarea cercetarilor tehnico-stiintifice, a lucrarilor de proiectare și de executie, conform contractelor, protocoalelor dintre parti, precum și pregatirea altor intelegeri.
3. Imputernicitii, loctiitorii lor sau conducatorii grupelor de lucru, impreuna cu expertii, efectueaza examinarea periodica a starii digurilor și a altor constructii hidrotehnice, realizeaza măsurile pentru scurgerea viiturilor, apărarea teritoriului de inundatii provocate de apele interne, protectia apelor impotriva poluarii si, de asemenea, organizeaza schimbul materialelor de proiectare și transmiterea de informatii prevazute de prezentul acord.
4. Imputernicitii au dreptul sa stabileasca și sa convina indicatorii situatiei calitatii apelor de frontiera și se inteleg asupra cailor de colaborare în cadrul realizarii unor lucrari care rezulta din prezentul acord, daca ele nu se efectueaza conform unui contract sau unei intelegeri separate.
5. Imputernicitii isi acorda sprijin reciproc în lucrarile stiintifice de cercetare, proiectare, de constructii, care se executa pe apele de frontiera, pe baza de acorduri speciale sau contracte.
6. Cheltuielile legate de organizarea sesiunilor imputernicitilor, precum și ale loctiitorilor și expertilor din cadrul grupelor de lucru sunt suportate de catre partea apartinand statului pe al carui teritoriu are loc intalnirea. Cheltuielile pentru delegare la sesiune și intalniri sunt suportate de catre partea care deleaga.

ART. 18
Solutionarea diferendelor
Diferendele aparute în cursul aplicarii sau interpretarii prezentului acord și a conditiilor sau a altor acte executive în legatura cu acesta, care nu se solutioneaza prin negocieri directe sau pe cale diplomatica, precum și în cazurile în care nu este posibila gasirea altor metode, vor fi solutionate de catre organele competente ale partilor.

ART. 19
Colaborarea dintre autoritatile publice locale și organizatiile obstesti
Partile vor sprijini colaborarea autoritatilor publice locale și organizatiilor obstesti ale ambelor parti, intreprinsa pentru realizarea prevederilor prezentului acord.

ART. 20
Modificari și completari
Modificarile și completarile prevederilor prezentului acord se realizeaza prin acordul scris al partilor.

ART. 21
Dispozitii finale
1. Prezentul acord intra în vigoare la data primirii ultimei notificari prin care partile se informeaza asupra indeplinirii procedurilor interne necesare intrarii în vigoare a acordului.
2. Prezentul acord se incheie pentru o perioada de 10 ani. Valabilitatea sa se va prelungi automat pentru noi perioade de cate 10 ani, daca nici una dintre parti nu va notifica în scris celeilalte parti intentia sa de a denunta prezentul acord, cu cel putin un an inaintea implinirii termenului de 10 ani.
3. Incetarea valabilitatii prezentului acord nu atrage intreruperea realizarii măsurilor incepute conform prevederilor sale, pana la terminarea completa a acestora.
Semnat la Galati la 30 septembrie 1997, în doua exemplare, fiecare în limba romana și în limba ucraineana, ambele texte fiind egal autentice.

Pentru Guvernul României,
Ioan Oltean

Pentru Guvernul Ucrainei,
Horev Viktor Maksimovici


Vineri, 25 septembrie 2020, 02:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.