ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.98 din 24 iunie 1999
privind protecția socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective
Textul actului publicat în M.Of. nr. 303/29 iun. 1999

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României, Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Măsurile de protecție prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se aplică salariaților încadrați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată și care sunt disponibilizați prin concedieri colective, efectuate în procesele de restructurare, reorganizare, închidere operațională parțială sau totală a activității, privatizare sau lichidare, de către societăți comerciale, companii naționale, societăți naționale, precum și regii autonome, societăți comerciale ori alte unități aflate sub autoritatea administrației publice centrale sau locale, unități și instituții finanțate din fonduri bugetare și extrabugetare, denumite în continuare angajatori.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică salariaților încadrați în aparatul propriu și în serviciile publice descentralizate ale administrației publice centrale și locale.

Art. 2. - În sensul prevederilor art. 1 este considerată concediere colectivă disponibilizarea de personal efectuată în decursul unei perioade de 60 de zile calendaristice, în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, a unui număr de salariați, după cum urmează:

a) cel puțin 10 salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați între 20 și 100 de salariați;
b) cel puțin 10% din personal, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați între 101 și 300 de salariați;
c) cel puțin 30 de salariați, dacă angajatorul care disponibilizează are încadrați peste 300 de salariați.

Art. 3. - (1) Prin personal disponibilizat, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, se înțelege personalul căruia i s-a desfăcut contractul individual de muncă în temeiul art. 130 alin. (1) lit. a) sau b) din Codul muncii.

(2) Măsura disponibilizării personalului prevăzut la alin. (1) se consideră a fi luată la data la care actul prin care s-a dispus desfacerea contractului individual de muncă produce efecte juridice.

CAPITOLUL II
Procedura privind accesul la măsurile de protecție socială acordate salariaților disponibilizați în urma concedierilor colective

Secțiunea I
Restructurarea

1. Restructurarea angajatorilor cu capital integral de stat sau la care statul deține cel puțin o treime din capital

Art. 4. - (1) În cazul restructurării societăților comerciale la care statul deține cel puțin o treime din totalul drepturilor de vot în adunarea generală, a societăților naționale, companiilor naționale, regiilor autonome, societăților comerciale și a altor unități aflate sub autoritatea administrației publice centrale sau locale, măsurile de protecție socială prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se aplică în baza aprobării programelor de restructurare de către organele competente, în vederea diminuării sau eliminării pierderilor sau arieratelor.

(2) Programele de restructurare se aprobă de către:

a) Comitetul de direcție al Fondului Proprietății de Stat, pentru societățile comerciale care au capitalul social mai mare de 18 miliarde lei;
b) comitetele de direcție ale sucursalelor Fondului Proprietății de Stat, pentru societățile comerciale care au capitalul social cuprins între 2,5 miliarde lei și 18 miliarde lei;
c) adunarea generală a acționarilor, în baza mandatului special dat de direcțiile teritoriale ale Fondului Proprietății de Stat reprezentantului său în adunarea generală, pentru societățile comerciale care au capital social până la 2,5 miliarde lei;
d) ministerul de resort sau autoritatea centrală coordonatoare, pentru societățile naționale, companiile naționale, regiile autonome, societățile comerciale și alte unități aflate sub autoritatea acestora;
e) consiliile locale sau județene, pentru regiile autonome, societățile comerciale, precum și alte unități care funcționează sub autoritatea acestora.

(3) În funcție de schimbările survenite în structura și în atribuțiile organelor competente să aprobe programele de restructurare, prin hotărâre a Guvernului se pot modifica sau stabili noi competențe de aprobare a acestor programe.

Art. 5. - (1) Programele de restructurare vor conține în mod obligatoriu: numărul de personal existent la data întocmirii acestora, numărul persoanelor care urmează a fi disponibilizate, precum și numărul de personal necesar pentru desfășurarea activității în urma restructurării.

(2) Dacă restructurarea se desfășoară în etape, programul de restructurare va cuprinde numărul de personal disponibilizat corespunzător fiecărei etape și data începerii etapelor din programul de restructurare, cu îndeplinirea condițiilor de concediere colectivă prevăzute la art. 2.

Art. 6. - Din resursele financiare prevăzute la cap. V angajatorii pot solicita acordarea măsurilor de protecție pentru salariații disponibilizați colectiv în baza a cel mult două programe de restructurare, cu condiția ca aceste programe să nu fie prezentate în cursul aceluiași an.

Art. 7. - (1) Desfacerea contractelor individuale de muncă ale salariaților disponibilizați se va face în termen de 60 de zile de la data aprobării programului de restructurare, potrivit art. 4 alin. (2), respectiv de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii Guvernului sau, după caz, a ordinului ministrului de resort, de la data emiterii deciziei autorității centrale coordonatoare, respectiv de la data hotărârii consiliului județean sau local, privind aprobarea programului de restructurare.

(2) Dacă disponibilizarea se realizează potrivit programului în etape, termenul de 60 de zile curge de la data prevăzută pentru fiecare etapă.

2. Restructurarea angajatorilor cu capital integral privat sau la care acționarii privați dețin peste două treimi din capital

Art. 8. - (1) În cazul restructurării societăților comerciale la care acționarii sunt persoane fizice sau persoane juridice, altele decât statul, și care dețin drepturi de proprietate asupra unui pachet de acțiuni reprezentând mai mult de două treimi din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acționarilor, măsurile de protecție socială prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se realizează în urma aprobării de către agențiile pentru ocupare și formare profesională județene și a municipiului București a programelor de restructurare în vederea diminuării sau eliminării pierderilor sau arieratelor.

(2) Programele de restructurare se vor elabora cu respectarea prevederilor art. 5, 6 și ale art. 7 alin. (2) din prezenta ordonanță de urgență și a clauzelor referitoare la disponibilizările prin concedieri colective din contractul de vânzare-cumpărare, în cazul existenței acestora.

Art. 9. - (1) În vederea aprobării, programele de restructurare elaborate de societățile comerciale, adoptate de adunările generale ale acționarilor, vor fi evaluate și certificate de persoane juridice sau fizice autorizate.

(2) Cheltuielile de expertizare și certificare vor fi suportate de societatea comercială supusă restructurării.

(3) Modul de evaluare sau certificare, de autorizare a persoanelor juridice și fizice și de aprobare a programelor de restructurare, prevăzute la art. 8, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 10. - (1) Agențiile pentru ocupare și formare profesională județene și a municipiului București vor aproba programele de restructurare în termen de 30 de zile de la data prezentării acestora.

(2) În cazul respingerii programului de restructurare angajatorul se poate adresa Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională, care va soluționa contestația în termen de 30 de zile.

Art. 11. - Desfacerea contractelor individuale de muncă ale salariaților disponibilizați se va face în termen de 60 de zile de la data aprobării programelor de restructurare.

3. Restructurarea instituțiilor și a altor unități finanțate din fonduri bugetare și extrabugetare

Art. 12. - (1) Salariații disponibilizați prin concedieri colective din instituții și alte unități finanțate din fonduri bugetare și extrabugetare beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență în cazul restructurărilor determinate de reduceri ale alocațiilor bugetare pentru cheltuieli de personal, respectiv de nerealizarea veniturilor extrabugetare potrivit prevederilor legale.

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) restructurarea este aprobată prin dispozițiile organelor competente, care vor cuprinde, în mod obligatoriu: numărul de personal existent la data emiterii acestora, numărul de personal disponibilizat și, după caz, etapele în care se face disponibilizarea, respectiv numărul de personal necesar pentru desfășurarea activității în urma restructurării.

(3) Desfacerea contractelor individuale de muncă ale salariaților disponibilizați se va face în termen de 60 de zile de la data emiterii actului prin care s-a dispus măsura restructurării sau de la data prevăzută pentru fiecare etapă.

Secțiunea a II-a
Reorganizarea

Art. 13. - (1) În cazul reorganizării angajatorului potrivit Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, modificată și completată prin Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, salariații disponibilizați prin concedieri colective beneficiază de măsurile de protecție prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, dacă reorganizarea are loc în baza unui plan de reorganizare, confirmat prin hotărâre a judecătorului-sindic, rămasă definitivă și executorie.

(2) Planul de reorganizare trebuie să conțină în mod obligatoriu: numărul de personal existent la data întocmirii acestuia, numărul de personal care urmează a fi disponibilizat și numărul de personal necesar pentru desfășurarea activității în urma reorganizării.

(3) Termenul de 60 de zile în care se pot face disponibilizările colective curge de la data rămânerii definitive a hotărârii de confirmare a planului de reorganizare.

Secțiunea a III-a
Închiderea operațională

Art. 14. - (1) În cazul închiderii operaționale reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, modificată și completată prin Legea nr. 99/1999, salariații disponibilizați prin concedieri colective beneficiază de măsurile de protecție socială prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.

(2) Hotărârea adunării generale a acționarilor sau, după caz, a consiliului de administrație privind închiderea operațională va stabili, în mod obligatoriu, numărul de persoane care urmează a fi disponibilizate.

(3) În cazul societăților comerciale la care statul deține cel puțin o treime din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acționarilor, în vederea închiderii operaționale se va acorda mandat special de către Fondul Proprietății de Stat reprezentanților săi în adunarea generală.

(4) Posturile desființate ca urmare a închiderii operaționale a societăților comerciale nu vor putea fi reînființate decât după transferul de proprietate.

(5) Personalul disponibilizat, necesar pentru derularea închiderii operaționale totale, poate fi angajat de către administrator cu convenție civilă sau cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, cu menținerea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, stabilite la data disponibilizării.

Art. 15. - (1) De drepturile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență beneficiază și salariații disponibilizați colectiv în urma închiderii operaționale aprobate prin acte administrative, emise în baza unor acte normative.

(2) În cazul încetării activității unor mine și cariere în baza art. 37 și 38 din Legea minelor nr. 61/1998, a normelor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.639/1998 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/1997 privind conservarea și încetarea activităților unor mine, aprobată și modificată prin Legea nr. 40/1998, desfacerea contractelor individuale de muncă se va face în termen de 60 de zile de la data aprobării încetării activității minelor și carierelor, prin hotărâre a Guvernului.

(3) Salariații menținuți în activitate pentru conservarea minelor și carierelor, până la începerea lucrărilor de închidere, pot beneficia de prevederile prezentei ordonanțe de urgență după încheierea activității pentru care au fost menținuți.

(4) Personalul disponibilizat, necesar pentru conservarea minelor și carierelor, poate fi angajat cu convenție civilă sau cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, cu menținerea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, stabilite la data disponibilizării.

Art. 16. - Termenul de 60 de zile în care se pot face disponibilizările colective, în condițiile art. 14 și art. 15 alin. (1) din prezenta ordonanță de urgență, curge de la data hotărârii adunării generale a acționarilor sau a consiliului de administrație privind închiderea operațională, respectiv de la data emiterii actului administrativ prin care se aprobă disponibilizarea colectivă.

Secțiunea a IV-a
Privatizarea

Art. 17. - Salariații disponibilizați prin concedieri colective în cadrul procesului de privatizare reglementat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997, modificată și completată prin Legea nr. 99/1999, beneficiază de măsurile de protecție prevăzute de prezenta ordonanță de urgență în următoarele condiții:

a) contractul de vânzare-cumpărare să cuprindă clauze referitoare la disponibilizări de personal prin concedieri colective;
b) prospectul ofertei publice de vânzare de valori mobiliare sau, după caz, documentul de ofertă, în situația vânzării de valori mobiliare prin metode specifice pieței de capital, să conțină informații referitoare la disponibilizări de personal prin concedieri colective și valorile mobiliare vândute să reprezinte cel puțin o treime din totalul valorilor mobiliare emise.

Art. 18. - Beneficiază de măsurile de protecție prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și salariații societăților comerciale la care societățile comerciale care se privatizează dețin participații de cel puțin 50% din numărul total de acțiuni.

Art. 19. - Termenul de 60 de zile în care se pot face disponibilizări prin concedieri colective curge de la data semnării contractului de vânzare-cumpărare, respectiv a întocmirii raportului final privind rezultatele ofertei publice de vânzare sau, după caz, a raportului de confirmare a tranzacției pe piața de capital.

Art. 20. - Disponibilizarea personalului prevăzută la art. 17 se poate face și în etape, în următoarele condiții:

a) numărul de personal disponibilizat, corespunzător fiecărei etape, să îndeplinească condițiile de concediere colectivă prevăzute la art. 2;
b) disponibilizările colective să fie efectuate în termen de 60 de zile de la data prevăzută pentru fiecare etapă.

Art. 21. - (1) În cazul fuziunii prin absorbție ori prin contopire sau al divizării totale ori parțiale a unor societăți comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale deține cel puțin o treime din capitalul social, care determină reduceri de personal, salariații disponibilizați prin concedieri colective beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Hotărârea adunării generale a acționarilor privind fuziunea sau divizarea trebuie să prevadă: numărul de personal existent la data adoptării acesteia și numărul de personal ce urmează a fi disponibilizat.

(3) Termenul de 60 de zile în care se pot face disponibilizări colective curge de la data rămânerii definitive a hotărârii de fuziune sau de divizare.

Art. 22. - Salariații disponibilizați prin concedieri colective din societățile comerciale care aplică programe de restructurare după privatizare beneficiază de măsurile de protecție prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, dacă sunt respectate condițiile și procedurile stabilite la art. 8, 9 și 11.

Secțiunea a V-a
Lichidarea și falimentul

Art. 23. - Salariații disponibilizați prin concedieri colective de la angajatorii care intră în procedura de lichidare sau faliment beneficiază de măsurile de protecție prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, dacă:

a) procedura de lichidare are loc potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, și disponibilizarea personalului se realizează în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii adunării generale a acționarilor prin care s-a dispus dizolvarea și lichidarea societății comerciale;
b) procedura de faliment are loc potrivit prevederilor Legii nr. 64/1995, completată și modificată prin Legea nr. 99/1999, iar disponibilizarea personalului se realizează în termen de 60 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii sau de ridicare a dreptului debitorului de a-și conduce activitatea;
c) procedura de lichidare are loc potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997, completată și modificată prin Legea nr. 99/1999, iar disponibilizarea personalului are loc în termen de 60 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de lichidare;
d) în cazul companiilor naționale și al altor societăți comerciale de transporturi maritime sau fluviale care se lichidează sau care intră în procedura de faliment, termenul de 60 de zile curge de la data debarcării sau de la data emiterii deciziei de repatriere luate de lichidator pentru personalul navigant aflat pe navele în curse internaționale sau aflate sub stare de arest, sechestru, reținere sau avarie în porturi străine.

Art. 24. - (1) Salariații menținuți în activitate pentru finalizarea în termen a contractelor în derulare vor fi disponibilizați și beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență la încetarea activității pentru care au fost menținuți.

(2) Personalul disponibilizat, necesar pentru desfășurarea procesului de lichidare, poate fi angajat de către administrator sau lichidator, cu acordul judecătorului-sindic, cu convenție civilă sau cu contract de muncă pe perioadă determinată, cu menținerea drepturilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, stabilite la data disponibilizării.

CAPITOLUL III
Obligații pentru angajatori

Art. 25. - Posturile persoanelor cărora le încetează contractul individual de muncă în procesul de restructurare sau de reorganizare, în baza prevederilor art. 4-13 din prezenta ordonanță de urgență, se desființează și nu pot fi reînființate timp de 18 luni.

Art. 26. - (1) Angajatorii care urmează să efectueze disponibilizări prin concedieri colective în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență au obligația de a comunica, în scris, cu cel puțin 60 de zile înainte, organizațiilor sindicale constituite la nivelul unității ori reprezentanților salariaților măsurile de disponibilizare a personalului, motivele care determină aceste măsuri, precum și informații privind numărul de salariați ce urmează să fie disponibilizați.

(2) În termen de 7 zile de la primirea comunicării sindicatele sau, după caz, reprezentanții salariaților pot adresa angajatorului obiecții în scris la măsurile de disponibilizare a personalului.

(3) Angajatorul are obligația de a examina obiecțiile formulate și de a comunica răspunsul în scris, în termen de 7 zile de la primirea acestora.

Art. 27. - În cadrul perioadei de 60 de zile, prevăzută în prezenta ordonanță de urgență pentru efectuarea disponibilizărilor prin concedieri colective, angajatorii sunt obligați să acorde preaviz salariaților ce urmează a fi disponibilizați, conform prevederilor Codului muncii sau ale contractului colectiv de muncă.

CAPITOLUL IV
Măsuri de protecție socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective

Secțiunea I
Plăți compensatorii

Art. 28. - Plata compensatorie reprezintă o sumă neimpozabilă al cărei cuantum lunar este egal cu salariul mediu net pe unitate, realizat în luna anterioară disponibilizării.

Art. 29. - (1) Salariații disponibilizați prin concedieri colective în condițiile prezentei ordonanțe de urgență beneficiază de plăți compensatorii, dacă au fost încadrați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată și au o vechime în muncă, la angajatorul care i-a disponibilizat, de minimum 6 luni, realizată în ultimele 12 luni înaintea disponibilizării.

(2) În cazul în care salariații sunt disponibilizați de angajatorii rezultați în urma divizării, fuziunii sau privatizării, la care au fost transferați în interesul serviciului, condiția prevăzută la alin. (1) este îndeplinită în situația în care vechimea de 6 luni este realizată prin însumarea perioadelor lucrate înainte și după transfer.

(3) Dreptul la plata compensatorie se naște la data desfacerii contractului individual de muncă și se acordă fiecărei persoane o singură dată, pentru disponibilizările prin concedieri colective efectuate la aceeași unitate.

(4) Plățile compensatorii se acordă numai persoanelor care fac dovada că au participat la serviciile de preconcediere colectivă prevăzute la art. 46 din prezenta ordonanță de urgență.

Art. 30. - (1) Nu beneficiază de plăți compensatorii acordate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență persoanele care la data disponibilizării se află în una dintre următoarele situații:

a) sunt încadrate prin cumul de funcții, având funcția de bază la o altă unitate decât unitatea la care se fac disponibilizările prin concedieri colective;
b) cumulează pensia cu salariul;
c) dețin acțiuni sau părți sociale reprezentând mai mult de 5% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acționarilor sau a asociaților la o societate comercială;
d) sunt autorizate potrivit legii să desfășoare activități economice pe baza liberei inițiative ca persoane fizice independente sau ca asociații familiale.

(2) Nu beneficiază de plăți compensatorii acordate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență persoanele care în termenul de 60 de zile, prevăzut la art. 2, îndeplinesc condițiile de pensionare pentru munca depusă și limită de vârstă sau la cerere.

Art. 31. - Angajatorii au obligația ca, în termen de 3 zile de la data desfacerii contractelor individuale de muncă, să transmită agențiilor pentru ocupare și formare profesională județene și a municipiului București listele cu salariații disponibilizați.

Art. 32. - (1) Suma totală de bani acordată cu titlu de plată compensatorie se stabilește, pentru fiecare persoană căreia i s-a desfăcut contractul individual de muncă potrivit prezentei ordonanțe de urgență, diferențiat, după cum urmează:

a) 6 salarii medii nete pe unitate pentru salariații cu o vechime în muncă mai mică de 5 ani;
b) 9 salarii medii nete pe unitate pentru salariații cu o vechime în muncă între 5 și 15 ani;
c) 12 salarii medii nete pe unitate pentru salariații cu o vechime în muncă mai mare de 15 ani.

(2) Suma totală de bani acordată potrivit alin. (1) poate fi majorată cu un salariu mediu net pe unitate, dacă beneficiarul are domiciliul într-un județ în care nivelul ratei șomajului este cu 5% peste nivelul mediu la nivel național, înregistrat în ultimele 3 luni consecutive, anterioare lunii în care are loc disponibilizarea.

Art. 33. - Sumele de bani reprezentând plăți compensatorii se plătesc, de regulă, în rate egale lunare.

Art. 34. - (1) Sumele de bani reprezentând plăți compensatorii se pot plăti și într-o singură tranșă, în următoarele situații:

a) dacă beneficiarul prezintă o propunere de afaceri pentru dezvoltarea sau asocierea în vederea dezvoltării unei societăți comerciale, desfășurarea unei activități comerciale pe cont propriu, achiziționarea sau asocierea în vederea achiziționării de inventar agricol;
b) dacă beneficiarul se angajează să le investească pe piața de capital în: acțiuni, titluri de participație la fonduri mutuale, titluri de stat și alte produse monetare calificate pentru tranzacționare de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) nu își vor putea retrage în numerar sumele investite inițial pe piața de capital, timp de un an de la depunere, dar au dreptul să solicite creșterile realizate sau dobânzile aferente, pe măsură ce ele sunt raportate, inclusiv în intervalul de un an menționat.

Art. 35. - Plățile compensatorii se pot achita și în două tranșe, dacă beneficiarul, pe baza unei propuneri de afaceri, se angajează să utilizeze suma de bani pentru constituirea unei asociații familiale, pentru înființarea sau asocierea în vederea înființării unei societăți comerciale, după cum urmează:

a) în prima tranșă se vor asigura sumele pentru constituirea capitalului social minim necesar și pentru alte cheltuieli privind înființarea acestora;
b) după prezentarea actelor doveditoare privind înființarea societății comerciale sau a asociației familiale, se va achita a doua tranșă reprezentând diferența cuvenită drept plată compensatorie.

Art. 36. - (1) Persoanele care au primit plățile compensatorii cuvenite în condițiile art. 34 și 35 beneficiază de scutire, pe o perioadă de 2 ani, de la plata impozitului pe profit pentru cei care au înființat societăți comerciale și de plata impozitului pe venit pentru cei care sunt autorizați să desfășoare activități economice pe baza liberei inițiative ca persoane fizice independente sau ca asociații familiale.

(2) Beneficiază de facilitățile prevăzute la alineatul precedent numai societățile comerciale nou-înființate de personalul disponibilizat potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, în termen de 6 luni de la data disponibilizării.

(3) În cazul asociațiilor familiale beneficiază de scutire de la plata impozitului pe venit numai persoanele care au fost disponibilizate colectiv potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Scutirea de impozit pe venit se aplică proporțional cu ponderea persoanelor disponibilizate din numărul total al membrilor asociației familiale.

Art. 37. - (1) Sumele de bani aferente plăților compensatorii se transferă, lunar, de către agențiile pentru ocupare și formare profesională județene, respectiv a municipiului București, în conturi curente personale, purtătoare de dobândă, deschise pe numele beneficiarilor la Casa de Economii și Consemnațiuni, cu care Agenția Națională pentru Ocupare și Formare Profesională va încheia convenție în acest scop.

(2) Pentru deschiderea de conturi curente personale și pentru operațiunile efectuate în acestea nu se percepe comision beneficiarilor de plăți compensatorii.

(3) Conturile curente personale, purtătoare de dobândă, vor avea un sold minim lunar de 10.000 lei.

(4) Pentru sumele de bani aferente plăților compensatorii virate în conturile curente personale și pentru eventualele regularizări ulterioare, Agenția Națională pentru Ocupare și Formare Profesională va plăti Casei de Economii și Consemnațiuni un comision de 1%.

Art. 38. - Persoanele disponibilizate care au primit plățile compensatorii în condițiile prevăzute la art. 34 și 35 din prezenta ordonanță de urgență sunt obligate ca în termen de 90 de zile de la data încasării sumelor să facă dovada utilizării lor în scopurile pentru care le-au solicitat; în caz contrar, sunt obligate să restituie comisionul perceput de Casa de Economii și Consemnațiuni, prevăzut la art. 37 alin. (4).

Art. 39. - Dreptul beneficiarului la plata compensatorie încetează la data reîncadrării în unitatea din care a fost disponibilizat, sau la o unitate rezultată în urma restructurării, reorganizării sau privatizării acesteia, iar sumele primite în condițiile art. 34 și 35 se restituie în limita plăților aferente perioadei ulterioare încadrării în muncă.

Art. 40. - Plățile compensatorii se suportă din resursele financiare prevăzute la art. 55.

Art. 41. - Prin lege specială se pot acorda plăți compensatorii peste cuantumul prevăzut la art. 32, din alte surse decât cele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, fără a depăși 6 salarii medii nete pe unitate, pentru salariații cu o vechime în muncă de până la 15 ani, și 8 salarii medii nete pe unitate, pentru salariații cu o vechime în muncă de peste 15 ani.

Art. 42. - (1) Angajatorii prevăzuți la art. 8 alin. (1), care efectuează disponibilizări colective în alte condiții decât cele prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, pot acorda, din surse proprii, salariaților disponibilizați, o compensație de minimum 6 salarii de bază.

(2) Compensațiile acordate la nivelul a 6 salarii de bază sunt deductibile la calculul impozitului pe profit.

Art. 43. - Angajatorii pot acorda cu ocazia disponibilizării și alte facilități și drepturi referitoare la disponibilizări prin concedieri colective prevăzute în contractele colective de muncă.

Art. 44. - (1) Salariații disponibilizați prin concedieri colective beneficiază de ajutor de șomaj și de alocație de sprijin, acordate în condițiile și în cuantumul prevăzute de Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Ajutorul de șomaj se stabilește la data disponibilizării, se suspendă pe perioada acordării plăților compensatorii și se pune în plată începând din prima lună după expirarea perioadei pentru care se acordă plăți compensatorii, corectat cu toate indexările acordate potrivit legii, în perioada suspendării.

(3) Dreptul la ajutor de șomaj după expirarea perioadei pentru care s-au acordat plăți compensatorii încetează dacă în această perioadă au intervenit situații care, potrivit prevederilor Legii nr. 1/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conduc la neacordarea acestui drept.

Art. 45. - (1) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective beneficiază de vechime în muncă în perioada pentru care primesc plăți compensatorii până la reîncadrare, cu contract individual de muncă, într-o altă unitate sau până la prezentarea dovezilor că au utilizat sumele de bani conform prevederilor art. 34 și 35.

(2) În perioada prevăzută la alin. (1) persoanele disponibilizate prin concedieri colective beneficiază de drepturile de asigurări sociale prevăzute de lege pentru persoanele încadrate în muncă, precum și, dacă este cazul, de pensia de invaliditate.

(3) În perioada prevăzută la alin. (1) contribuția pentru asigurările sociale de sănătate a persoanelor disponibilizate prin concedieri colective se calculează asupra ajutorului de șomaj stabilit în condițiile art. 44 și se suportă din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de șomaj.

Secțiunea a II-a
Servicii de preconcediere colectivă și măsuri active

Art. 46. - (1) În perioada preavizului prevăzut la art. 27, salariații sunt obligați să participe la serviciile de preconcediere colectivă realizate de către agențiile pentru ocupare și formare profesională județene și a municipiului București sau de alți prestatori de servicii, din sectorul public sau privat, autorizați și selecționați de către acestea în condițiile legii.

(2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență constituie servicii de preconcediere colectivă, în principal, următoarele activități:

a) consilierea privind prevederile legale referitoare la protecția socială a șomerilor și la reintegrarea lor profesională;
b) plasarea pe locurile de muncă vacante existente pe plan local și instruirea în modalități de căutare a unui loc de muncă;
c) reorientarea profesională în cadrul sau în afara unității angajatoare, inclusiv prin cursuri de instruire de scurtă durată;
d) sondarea opiniei salariaților și informarea acestora cu privire la măsurile active de combatere a șomajului.

(3) Pentru realizarea serviciilor de preconcediere colectivă, angajatorii sunt obligați să înștiințeze în scris, în termen de 3 zile de la aprobarea programelor de restructurare, agențiile pentru ocupare și formare profesională județene și a municipiului București despre disponibilizările prin concedieri colective, cu menționarea numărului de personal ce urmează a fi concediat.

Art. 47. - (1) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective în condițiile prezentei ordonanțe de urgență beneficiază și de măsuri active pentru combaterea șomajului.

(2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin măsuri active pentru combaterea șomajului se înțelege acele măsuri care au ca scop sprijinirea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă pentru a dobândi statutul de persoană ocupată.

(3) Măsurile active pentru combaterea șomajului sunt, în principal, următoarele: orientarea profesională, instruirea în modalități de căutare a unui loc de muncă, instruirea antreprenorială și profesională, înființarea de centre de consultanță și dezvoltare de afaceri, sprijin financiar pentru crearea de noi locuri de muncă, inclusiv prin programe de lucrări publice.

(4) Măsurile active pentru combaterea șomajului mai includ:

a) activități pregătitoare pentru recrutarea și instruirea de personal în vederea realizării măsurilor active;
b) activități de furnizare a serviciilor și de acordare a asistenței de specialitate pentru beneficiarii măsurilor active;
c) activități de evaluare a măsurilor active.

Art. 48. - Măsurile active se realizează de către agențiile pentru ocupare și formare profesională județene și a municipiului București, precum și de către alți prestatori de servicii din sectorul public sau privat, autorizați și selecționați de către acestea în condițiile legii.

Art. 49. - Prefecturile și autoritățile administrației publice locale au obligația de a sprijini realizarea serviciilor de preconcediere colectivă și a programelor de măsuri active pentru combaterea șomajului.

Art. 50. - (1) Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor art. 48 Agenția Națională pentru Ocupare și Formare Profesională va utiliza sursele aferente din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de șomaj, precum și alte surse atrase, în condițiile legii, în acest scop.

(2) Campania de sondare și informare a opiniei publice privind realizarea măsurilor active de combatere a șomajului, prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, se va face din sursele menționate la alin. (1).

Secțiunea a III-a
Măsuri pentru stimularea societăților comerciale aflate în procesul de restructurare

Art. 51. - (1) Societățile comerciale care au efectuat disponibilizări prin concedieri colective conform programelor de restructurare, potrivit prevederilor cap. II, secțiunea I, pct. 1 și 2, pot beneficia, la cerere, de credite pentru susținerea unor măsuri de redresare și relansare economică, prevăzute în aceste programe.

(2) Acordarea creditelor se face pe baza proiectelor de fezabilitate aprobate de adunările generale ale acționarilor și de organele competente să aprobe programele de restructurare, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Proiectele de fezabilitate se depun la agențiile pentru ocupare și formare profesională județene și a municipiului București în termen de cel mult un an de la data ultimei disponibilizări efectuate prin concediere colectivă potrivit programului de restructurare.

(4) Creditele se aprobă de banca autorizată în urma avizării proiectelor de fezabilitate de către comitetele de creditare, constituite din reprezentanți ai băncii și ai agențiilor pentru ocupare și formare profesională județene, respectiv a municipiului București.

(5) Creditele prevăzute la alin. (1) pot fi acordate și utilizate numai pentru activități productive, în vederea finanțării unor cheltuieli de capital sau pentru procurarea de materii prime și materiale aferente producției de bază.

Art. 52. - (1) Creditele se pot acorda în limita unei sume echivalente cu valoarea plăților compensatorii care s-ar fi cuvenit personalului rămas în activitate, conform programelor de restructurare, la data ultimei disponibilizări efectuate prin concediere colectivă, fără a putea depăși 25 miliarde lei.

(2) Termenul pentru restituirea creditului este până la 3 ani, inclusiv perioada de grație de maximum 6 luni.

(3) Până la rambursarea integrală a creditului societatea comercială nu poate prezenta un nou program de restructurare care să conducă la disponibilizări prin concedieri colective.

(4) Condițiile de acordare și rambursare a creditelor, modul de stabilire a garanțiilor, organizarea și desfășurarea licitațiilor pentru desemnarea băncii autorizate să acorde credite din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de șomaj se vor stabili prin norme metodologice elaborate de Agenția Națională pentru Ocupare și Formare Profesională și de Banca Națională a României.

Art. 53. - (1) Creditele se acordă din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de șomaj, cu o dobândă de 50% din taxa oficială a scontului, stabilită de Banca Națională a României.

(2) Sumele alocate pentru acordarea de credite societăților comerciale prevăzute la art. 51 alin. (1) vor fi evidențiate distinct în cadrul bugetului Fondului pentru plata ajutorului de șomaj.

(3) Agenția Națională pentru Ocupare și Formare Profesională va transfera trimestrial, în contul societății bancare autorizate să acorde credite, sumele necesare, în limitele aprobate prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Art. 54. - (1) Societățile comerciale care au primit credite în condițiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență și care creează locuri de muncă într-o perioadă de cel mult 4 ani de la acordarea creditului, beneficiază timp de 12 luni, pentru fiecare persoană încadrată pe aceste posturi de o sumă lunară reprezentând 75% din salariul de bază net, stabilit la data angajării, în următoarele condiții:

a) încadrarea să fie făcută cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată;
b) persoana încadrată să provină din rândul șomerilor și să fie menținută în activitate cel puțin 3 ani.

(2) Sumele necesare pentru plățile ce se acordă societăților comerciale prevăzute la alin. (1) se suportă din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de șomaj și se plătesc pe baza listelor prezentate de acestea la agențiile pentru ocupare și formare profesională județene, respectiv a municipiului București.

(3) Dacă desfacerea contractului individual de muncă al persoanelor încadrate potrivit prevederilor alin. (1) se face mai devreme de 3 ani, din motive neimputabile angajatului, angajatorul este obligat să restituie sumele primite de la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de șomaj, la care se adaugă dobânda corespunzătoare celei acordate de trezoreria statului pentru disponibilitățile Fondului pentru plata ajutorului de șomaj.

CAPITOLUL V
Finanțarea plăților compensatorii și a serviciilor de preconcediere colectivă

Art. 55. - (1) Resursele financiare pentru finanțarea plăților compensatorii și a serviciilor de preconcediere colectivă se constituie din:

a) o cotă de până la 25% din veniturile provenind din contribuția de 5% datorată de agenții economici potrivit prevederilor Legii nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
b) alte surse financiare, inclusiv din finanțare externă, în condițiile legii.

(2) Resursele financiare de la alin. (1) se prevăd, se aprobă, se evidențiază și se urmăresc distinct în cadrul capitolului de venituri al bugetului Fondului pentru plata ajutorului de șomaj.

Art. 56. - (1) Din resursele financiare prevăzute la art. 55 se efectuează cheltuieli pentru plăți compensatorii și pentru serviciile de preconcediere colectivă realizate de prestatori de servicii din sectorul public sau privat, mixt sau cooperatist, autorizați și selecționați în condițiile legii, de către serviciile descentralizate ale Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională.

(2) Cheltuielile destinate plăților compensatorii includ sumele necesare pentru transmiterea drepturilor.

(3) Cheltuielile se prevăd, se aprobă, se evidențiază și se urmăresc distinct în cadrul capitolului de cheltuieli al bugetului Fondului pentru plata ajutorului de șomaj.

Art. 57. - Încasarea veniturilor și efectuarea cheltuielilor prevăzute la art. 55 și 56 se realizează în condițiile prevederilor legislației privind administrarea fondurilor publice.

Art. 58. - Pentru anul 1999, în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se autorizează Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cu avizul Ministerului Finanțelor, să introducă modificările corespunzătoare în structura și în volumul bugetului Fondului pentru plata ajutorului de șomaj.

Art. 59. - În situații justificate, în cursul execuției bugetare, pentru asigurarea necesarului de cheltuieli prevăzute la art. 56 din prezenta ordonanță de urgență Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cu avizul Ministerului Finanțelor, poate aproba majorarea veniturilor și a cheltuielilor cu această destinație în cadrul bugetului Fondului pentru plata ajutorului de șomaj, cu menținerea echilibrului bugetar aprobat prin lege.

CAPITOLUL VI
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 60. - (1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni, și se sancționează după cum urmează:

a) încălcarea prevederilor art. 25, art. 32, art. 51 alin. (5) și ale art. 54 alin. (1) se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei;
b) încălcarea prevederilor art. 29 alin. (1), art. 30, art. 31 și ale art. 46 alin. (3) se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.

(2) Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către organele de control ale Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională.

(3) Prevederile prezentului articol se completează cu dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările ulterioare, cu excepția art. 25-27.

Art. 61. - (1) Plățile compensatorii, ajutorul de șomaj sau alocația de sprijin, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, vor fi acordate în continuare, în cuantumul, pe durata și în condițiile stabilite prin actele normative care au reglementat aceste drepturi.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență plățile compensatorii vor fi suportate din resursele financiare prevăzute la art. 55.

Art. 62. - În situația în care actul administrativ prin care se dispune disponibilizarea colectivă este emis în baza actelor normative prevăzute la lit. B din anexă, ulterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se va proceda astfel:

a) plățile compensatorii se vor acorda în cuantumurile, pe durata, în succesiunea și în condițiile stabilite prin respectivele acte normative;
b) plățile compensatorii care se acordau din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de șomaj se vor plăti din resursele constituite potrivit art. 55;
c) ajutorul de șomaj se acordă în condițiile prevăzute la art. 44.

Art. 63. - Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.257 din 14 septembrie 1994, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La alineatul (2) al articolului 20 se introduce litera f)

cu următorul cuprins:

„f) pe perioada pentru care titularul primește plăți compensatorii.”

2. La alineatul (1) al articolului 24 literele e) și f) vor

avea următorul cuprins:

„e) acoperirea cheltuielilor privind plățile compensatorii ce se acordă salariaților ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective;
f) acoperirea cheltuielilor privind realizarea măsurilor active pentru combaterea șomajului.”

3. La alineatul (1) al articolului 24 se introduc literele i)

și j) cu următorul cuprins:

„i) acoperirea cheltuielilor pentru acordarea de credite societăților comerciale aflate în procesul de restructurare, în vederea susținerii unor măsuri de redresare și relansare economică;
j) acoperirea cheltuielilor privind plățile pentru persoanele încadrate pe locurile de muncă create de societățile comerciale beneficiare de credite, în vederea aplicării măsurilor de redresare și relansare economică.”

Art. 64. - (1) Articolul 4 din Legea nr. 145/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională se completează cu

litera h) care va avea următorul cuprins:

„h) aprobă programele de restructurare și proiectele de fezabilitate, în vederea acordării de credite, pentru societățile comerciale la care acționarii sunt persoane fizice sau juridice, altele decât statul, și care dețin drepturi de proprietate asupra unui pachet de acțiuni reprezentând mai mult de două treimi din totalul drepturilor de vot în adunarea generală.”

(2) Pentru realizarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) se vor modifica în mod corespunzător statutul și organigrama Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională.

Art. 65. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Muncii și Protecției Sociale va elabora și va supune spre aprobare Guvernului norme metodologice de aplicare.

Art. 66. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă actele normative cuprinse în anexă la lit. A, precum și orice alte dispoziții contrare.

(2) Anexa face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:

Ministrul muncii și protecției sociale,
Alexandru Athanasiu

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 24 iunie 1999.
Nr. 98.


ANEXĂ

A. ACTE NORMATIVE CARE SE ABROGĂ

1. Hotărârea Guvernului nr.838/1995 privind condițiile pentru acordarea compensațiilor care nu se supun impozitului pe salarii, acordate salariaților disponibilizați cu ocazia restructurării agenților economici cu capital majoritar privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.245 din 26 octombrie 1995.

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.9/1997 cu privire la unele măsuri de protecție pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective efectuate în procesul de restructurare, închidere operațională a activității, privatizare sau lichidare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.64 din 15 aprilie 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.132 din 26 iunie 1997, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.52/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.496 din 22 decembrie 1998, aprobată și modificată prin Legea nr. 103/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.273 din 16 iunie 1999.

3. Hotărârea Guvernului nr.58/1999 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/1997 cu privire la unele măsuri de protecție pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective efectuate în procesul de restructurare, închidere operațională a activității, privatizare sau lichidare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1997, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.52/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.57 din 9 februarie 1999.

4. Ordonanța Guvernului nr.22/1997 privind unele măsuri de protecție ce se acordă personalului din industria minieră și din activitățile de prospecțiuni și explorări geologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.200 din 20 august 1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 216/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.372 din 22 decembrie 1997, completată și modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.68/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.515 din 30 decembrie 1998.

5. Articolul 32 alin. (2), (3), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.381 din 29 decembrie 1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.88 din 25 februarie 1998, cu modificările și completările ulterioare, modificată și completată prin Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.236 din 27 mai 1999.

B. ACTE NORMATIVE CE SE VOR ABROGA DUPĂ APLICAREA PREVEDERILOR ART. 62 DIN PREZENTA ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

1. Ordonanța Guvernului nr.69/1998 privind unele măsuri de protecție pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.314 din 27 august 1998.

2. Hotărârea Guvernului nr.668/1998 privind aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.69/1998 privind unele măsuri de protecție pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.375 din 1 octombrie 1998.

3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/1998 privind unele măsuri de protecție pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate „Renel”, Regiei Autonome a Gazelor Naturale „Romgaz” Mediaș și a Regiei Autonome a Petrolului „Petrom” București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.437 din 18 noiembrie 1998.

4. Hotărârea Guvernului nr.127/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/1998 privind unele măsuri de protecție pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Autonome de Electricitate „Renel”, Regiei Autonome a Gazelor Naturale „Romgaz” Mediaș și a Regiei Autonome a Petrolului „Petrom” București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.93 din 4 martie 1999.

5. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.4/1999 privind unele măsuri de protecție pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.57 din 9 februarie 1999.

6. Hotărârea Guvernului nr.367/1999 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/1999 privind unele măsuri de protecție pentru personalul al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor colective determinate de reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.226 din 21 mai 1999.


Vineri, 23 aprilie 2021, 07:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.