LEGE nr.33 din 25 februarie 1999
pentru ratificarea Acordului european privind persoanele participante la proceduri in fata Curții Europene a Drepturilor Omului, adoptat la Strasbourg la 5 martie 1996
Textul actului publicat în M.Of. nr. 88/2 mar. 1999

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se ratifică Acordul european privind persoanele participante la proceduri în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului, adoptat la Strasbourg la 5 martie 1996.

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în ședința din 3 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI

ULM SPINEANU

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 2 februarie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

ANDREI IOAN CHILIMAN


ACORD EUROPEAN
privind persoanele participante la proceduri în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului

Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului acord,
avand în vedere Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertatilor fundamentale, semnata la Roma la 4 noiembrie 1950, denumita în continuare conventie,
tinand seama de Acordul european referitor la persoanele participante la procedurile Comisiei și Curtii Europene a Drepturilor Omului, semnat la Londra la 6 mai 1969,
avand în vedere Protocolul nr. 11 la conventie, prin care se restructureaza mecanismul de control stabilit în conventie, semnat la Strasbourg la 11 mai 1994, denumit în continuare Protocolul nr. 11 la conventie, și care stabileste o noua Curte Permanenta Europeana a Drepturilor Omului, denumita în continuare Curtea, inlocuind Comisia și Curtea Europeana a Drepturilor Omului,
considerand, în lumina celor mai sus mentionate, ca este oportun, pentru o mai buna indeplinire a scopurilor conventiei, ca persoanele care participa la proceduri în fata Curtii sa beneficieze de anumite imunitati și facilitati printr-un nou acord - Acordul european privind persoanele participante la proceduri în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului, denumit în continuare acord,
au convenit asupra urmatoarelor:

ART. 1
1. Persoanele carora li se aplica prezentul acord sunt:
a) toate persoanele participante la procedurile angajate de Curte fie în calitate de parti, fie ca reprezentanti sau consilieri ai acestora;
b) martorii și expertii chemati de catre Curte, precum și alte persoane invitate de presedintele acesteia sa participe la procedura respectiva.
2. Pentru scopurile acestui acord, termenul Curte desemneaza comitetele, camerele, colegiul Marii Camere, Marea Camera și judecatorii. Expresia a participa la procedura vizeaza, de asemenea, orice comunicare în vederea introducerii unei plangeri impotriva unui stat-parte la conventie.
3. In cazul în care, în timpul exercitarii de catre Comitetul Ministrilor a functiilor ce ii revin prin aplicarea art. 46 paragraful 2 din conventie, o persoana vizata la paragraful 1 de mai sus este chemata sa compara în fata acestuia sau sa ii prezinte declaratii scrise, prevederile prezentului acord se vor aplica și acestei persoane.

ART. 2
1. Persoanele vizate la art. 1 paragraful 1 din prezentul acord vor beneficia de imunitate de jurisdictie cu privire la declaratiile lor, orale sau scrise, facute în fata Curtii, precum și cu privire la alte mijloace de proba supuse Curtii.
2. Aceasta imunitate nu se aplica în cazul comunicarii în afara Curtii a declaratiilor facute sau a mijloacelor de proba prezentate Curtii.

ART. 3
1. Partile contractante vor respecta dreptul persoanelor vizate la art. 1 paragraful 1 din prezentul acord de a coresponda liber cu Curtea.
2. In cazul persoanelor arestate, exercitarea acestui drept implica, în special, urmatoarele:
a) corespondenta acestora trebuie sa fie transmisa și sa le fie remisă fara intarzieri prea mari și fara sa fie modificata;
b) acestor persoane nu li se va putea aplica nici un fel de măsuri disciplinare ca urmare a transmiterii, pe caile specifice, de documente Curtii;
c) aceste persoane au dreptul, pe tema unei plangeri și a oricarei proceduri ce rezulta din aceasta, sa corespondeze cu un avocat admis sa pledeze în fata instantelor tarii în care sunt detinute și sa discute cu acesta fara sa poata fi ascultati de o alta persoana.
3. In aplicarea paragrafelor precedente nu poate exista nici o ingerinta din partea unei autoritati publice decat în masura în care o astfel de ingerinta este prevazuta de lege și constituie, intr-o societate democratica, o masura necesara în interesul securitatii nationale, al cercetarii și urmaririi unei infractiuni penale sau al protecției sanatatii.

ART. 4
1. a) Partile contractante se angajeaza sa nu impiedice persoanele vizate la art. 1 paragraful 1 din prezentul acord de a circula și a calatori liber pentru a asista la procedura în fata Curtii și de a se intoarce.
b) Nu vor fi impuse alte restrictii asupra deplasarilor și calatoriilor acestora în afara celor care sunt prevazute de lege ca fiind necesare intr-o societate democratica, în interesul securitatii nationale, al sigurantei publice, al mentinerii ordinii publice, pentru prevenirea infractiunilor penale, pentru protectia sanatatii sau moralei, precum și pentru protectia drepturilor și libertatilor altora.
2. a) In tarile de tranzit sau în cele în care are loc procedura respectiva, persoanele sus-mentionate nu vor fi urmarite, detinute sau supuse nici unei restrangeri a libertatii lor individuale pentru fapte sau condamnari anterioare inceperii calatoriei.
b) Orice parte contractanta poate, în momentul semnarii, ratificarii, acceptarii sau aprobarii prezentului acord, sa declare ca prevederile acestui paragraf nu vor fi aplicate resortisantilor proprii. O asemenea declaratie poate fi retrasa în orice moment printr-o notificare adresata secretarului general al Consiliului Europei.
3. Partile contractante se angajeaza sa permita reintoarcerea acestor persoane pe teritoriul lor, atunci cand si-au inceput calatoria pe teritoriul respectiv.
4. Prevederile paragrafelor 1 și 2 ale acestui articol vor inceta sa se mai aplice în cazul în care persoana în cauza a avut posibilitatea, pe o perioada de 15 zile consecutive de la data cand prezenta sa nu mai era solicitata de catre Curte, sa se intoarca în tara de unde si-a inceput calatoria.
5. In cazul în care exista un conflict intre obligatiile unei parti contractante, care rezulta din prevederile paragrafului 2 al acestui articol și cele care rezulta dintr-o conventie a Consiliului Europei, dintr-un tratat de extradare sau dintr-un tratat de asistenta judiciara în materie penala, incheiat cu alte parti contractante, dispozitiile paragrafului 2 al acestui articol vor prevala.

ART. 5
1. Imunitatile și facilitatile sunt acordate persoanelor la care s-a facut referire la art. 1 paragraful 1 din prezentul acord doar pentru a le putea asigura libertatea cuvantului și independenta necesare pentru indeplinirea functiilor, atributiilor sau a obligatiilor ce le revin ori pentru a-si exercita drepturile în fata Curtii.
2. a) Curtea va fi singura care poate pronunta ridicarea partiala sau totala a imunitatii prevazute la art. 2 paragraful 1 din prezentul acord; nu numai ca ea are acest drept, dar ii revine și obligatia de a ridica imunitatea în toate cazurile în care, în opinia sa, aceasta ar obstructiona activitatea justitiei și cu conditia ca ridicarea imunitatii sa nu aduca prejudicii scopului definit în paragraful 1 al prezentului articol.
b) Imunitatea poate fi ridicata de catre Curte din oficiu sau la cererea oricarei parti contractante sau persoane interesate.
c) Deciziile de ridicare a imunitatii sau de refuz al ridicarii imunitatii vor fi motivate.
3. In cazul în care o parte contractanta atesta ca ridicarea imunitatii prevazute la art. 2 paragraful 1 din prezentul acord este necesara în scopul urmaririi pentru atingeri aduse securitatii nationale, Curtea va ridica imunitatea în limita specificata în atestarea respectiva.
4. In cazul descoperirii unui fapt de natura sa exercite o influenta decisiva și care, în momentul deciziei de refuzare a ridicarii imunitatii, nu era cunoscut de catre autorul cererii, acesta din urma poate sesiza Curtea cu o noua cerere.

ART. 6
Nici o dispozitie a prezentului acord nu va fi interpretata ca o limitare sau derogare de la obligatiile asumate de catre partile contractante în baza conventiei sau a protocoalelor acesteia.

ART. 7
1. Prezentul acord este deschis spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei, care isi pot exprima consimtamantul de a fi legate prin:
a) semnare, fara rezerva ratificarii, acceptarii sau aprobarii; sau
b) semnare, sub rezerva ratificarii, acceptarii sau aprobarii, urmata de ratificare, acceptare sau aprobare.
2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.

ART. 8
1. Prezentul acord va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de o luna de la data la care 10 state membre ale Consiliului Europei si-au exprimat consimtamantul de a fi legate prin prezentul acord conform dispozitiilor art. 7, daca la acea data Protocolul nr. 11 la conventie este în vigoare sau, în caz contrar, la data intrarii în vigoare a Protocolului nr. 11 la conventie.
2. In cazul statelor membre care isi vor exprima ulterior consimtamantul de a fi legate prin acord, acesta va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de o luna de la data semnarii sau depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.

ART. 9
1. Orice stat contractant poate, în momentul depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare ori la o data ulterioara, printr-o declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei, sa extinda aplicarea prezentului acord la orice teritoriu desemnat în declaratie și ale carui relatii internaționale le asigura sau în numele caruia este abilitat sa stipuleze.
2. Prezentul acord va intra în vigoare, cu privire la orice teritoriu desemnat în declaratia facuta în baza prevederilor paragrafului 1, în prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de o luna de la data primirii declaratiei de catre secretarul general.
3. Orice declaratie facuta în baza prevederilor paragrafului 1 poate fi retrasa cu privire la orice teritoriu desemnat în aceasta, în conditiile procedurii prevazute pentru denuntare la art. 10 din prezentul acord.


Vineri, 07 august 2020, 19:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.