ORDONANȚĂ nr.14 din 28 ianuarie 1999
privind unele măsuri specifice pentru asigurarea resurselor Fondului special al drumurilor publice și executarea silită a creanțelor la bugetul acestui fond
Textul actului publicat în M.Of. nr. 36/29 ian. 1999

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 pct. 7 lit. c) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României emite următoarea ordonanță:

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Prezenta ordonanță stabilește unele măsuri specifice pentru accelerarea încasărilor la bugetul Fondului special al drumurilor publice și de simplificare a procedurilor de executare silită în scopul asigurării resurselor la bugetul acestui fond.

CAPITOLUL II
Măsuri specifice pentru asigurarea resurselor
Fondului special al drumurilor publice

Art. 2. - (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.150 din 15 aprilie 1998, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.72/1998, vor depune, lunar, la reprezentanța Autorității Rutiere Române - A.R.R., pe a cărei rază teritorială își au sediul, declarația privind obligațiile de plată la Fondul special al drumurilor publice, pentru luna expirată. Declarația se poate depune și la orice oficiu poștal, prin scrisoare cu valoare declarată. În acest caz, data de depunere a declarației este data de expediție a poștei.

(2) Declarațiile prevăzute la alin. (1) se depun până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se datorează sumele la bugetul Fondului special al drumurilor publice. În cazul în care ultima zi de depunere este zi nelucrătoare, declarația se consideră a fi depusă în termen dacă se face în ziua lucrătoare imediat următoare termenului de depunere.

(3) Forma, modelul și conținutul declarației se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.

Art. 3. - (1) Persoanelor juridice care efectuează transporturi auto supuse licențierii și care înregistrează obligații de plată restante la Fondul special al drumurilor publice li se suspendă sau nu li se mai acordă licența, după caz, de către Ministerul Transporturilor prin Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

(2) Eliberarea unei licențe noi sau utilizarea în continuare a licenței vechi se va efectua numai după achitarea obligațiilor restante la Fondul special al drumurilor publice, inclusiv a majorărilor de întârziere aferente.

Art. 4. - (1) Regiile autonome, companiile naționale, societățile naționale și societățile comerciale, care înregistrează restanțe la bugetul Fondului special al drumurilor publice, nu pot acorda premii din fondul de salarii.

(2) Acordarea de premii din fondul de salarii de către persoanele juridice prevăzute la alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(3) Contravenția se constată și amenda se aplică de către organele împuternicite ale Ministerului Transporturilor.

CAPITOLUL III
Măsuri specifice pentru executarea silită a creanțelor
la bugetul Fondului special al drumurilor publice

Art. 5. - (1) Constatările persoanelor împuternicite de Ministerul Transporturilor să efectueze controlul privind îndeplinirea obligațiilor de plată la Fondul special al drumurilor publice se consemnează într-un proces-verbal care va cuprinde datele de identificare a persoanelor juridice, numele reprezentantului legal, individualizarea sumelor datorate, inclusiv majorările de întârziere aferente, precum și obligația de plată a sumelor datorate în termen de 15 zile de la data înregistrării procesului-verbal la registratura contribuabilului.

(2) Procesul-verbal se semnează de către organul constatator și de către reprezentantul legal al persoanei juridice controlate.

(3) Procesul-verbal întocmit conform prevederilor alin. (1) constituie titlu de creanță și devine titlu executoriu la expirarea termenului de plată stabilit.

(4) Pe baza titlului executoriu prevăzut la alin. (3) se poate trece la executarea silită, fără nici o altă formalitate.

(5) Împotriva procesului-verbal de constatare se pot formula obiecțiuni și se poate depune contestație la Ministerul Transporturilor, în termen de 5 zile de la data înregistrării procesului-verbal. Contestația nu suspendă executarea silită.

(6) Contestația se soluționează în termen de 10 zile de la data înregistrării acesteia, prin decizie a ministrului transporturilor.

Art. 6. - (1) Organele de specialitate ale Autorității Rutiere Române - A.R.R., denumite în continuare organe de executare, sunt abilitate să efectueze procedura de executare silită pentru creanțele Fondului special al drumurilor publice administrat de Ministerul Transporturilor.

(2) Personalul organelor de executare prevăzute la alin. (1), împuternicit să efectueze executarea silită, îndeplinește o funcție ce implică exercițiul autorității de stat.

Art. 7. - (1) Urmărirea și încasarea creanțelor la bugetul Fondului special al drumurilor publice se pot efectua și cu personal angajat de către Autoritatea Rutieră Română- A.R.R. prin convenții civile de prestări de servicii, încheiate în condițiile art. 2 lit. c) din Legea nr. 83/1995 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă.

(2) Personalul cu atribuții în aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe este împuternicit de către Ministerul Transporturilor pe baza legitimațiilor speciale eliberate în acest scop.

Art. 8. - (1) Nevirarea sumelor datorate la Fondul special al drumurilor publice în termenul stabilit potrivit art. 5 constituie contravenție, dacă potrivit legii penale nu constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

(2) Amenda se aplică persoanei juridice care datorează sumele la Fondul special al drumurilor publice.

(3) Contravenția se constată și amenda se aplică de către organele împuternicite ale Ministerului Transporturilor.

Art. 9. - (1) Nedepunerea declarațiilor la termenul prevăzut la art. 2 alin. (2), completarea acestora cu date eronate ori folosirea altui model decât cel stabilit prin ordinul ministrului transporturilor constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.

(2) Contravenția se constată și amenda se aplică de către organele împuternicite ale Ministerului Transporturilor.

Art. 10. - (1) La cererea temeinic justificată a debitorilor, Ministerul Transporturilor poate acorda:

- amânări și eșalonări la plata obligațiilor la bugetul Fondului special al drumurilor publice;
- amânări, eșalonări, scutiri sau reduceri de majorări de întârziere.

(2) Procedura de acordare a înlesnirilor privind plata sumelor datorate potrivit alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului transporturilor.

Art. 11. - Dispozițiile din prezenta ordonanță referitoare la contravenții se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

Art. 12. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe Ministerul Transporturilor va emite norme metodologice de aplicare a procedurii de executare silită a creanțelor Fondului special al drumurilor publice, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 13. - În măsura în care prezenta ordonanță nu dispune altfel, prevederile acesteia se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările și completările ulterioare.

p. PRIM-MINISTRU,
VICTOR BABIUC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,
Traian Băsescu

p. Ministrul finanțelor,
Bujor Bogdan Teodoriu,
secretar de stat

p. Ministrul muncii și protecției sociale,
Simona Marinescu,
secretar de stat

București, 28 ianuarie 1999.
Nr. 14.


Miercuri, 12 august 2020, 18:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.