LEGE nr.145 din 9 iulie 1998
privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională
Textul actului publicat în M.Of. nr. 261/13 iul. 1998

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Se înființează Agenția Națională pentru Ocupare și Formare Profesională, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică.

(2) Agenția Națională pentru Ocupare și Formare Profesională organizează și coordonează, la nivel național, activitatea de ocupare și de formare a forței de muncă, precum și de protecție a persoanelor neîncadrate în muncă.

(3) Agenția Națională pentru Ocupare și Formare Profesională are sediul în municipiul București.

Art. 2. - (1) Pentru organizarea și coordonarea activității de ocupare și formare a forței de muncă, la nivel județean și al municipiului București, se înființează, în subordinea Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională, agenții pentru ocupare și formare profesională județene și a municipiului București, unități cu personalitate juridică.

(2) Agențiile pentru ocupare și formare profesională județene și a municipiului București pot înființa subunități de furnizare a serviciilor pentru ocupare și formare profesională.

(3) Agenția Națională pentru Ocupare și Formare Profesională poate înființa în structura sa compartimente de specialitate pentru pregătirea personalului propriu, culegerea și prelucrarea datelor privind piața muncii, precum și pentru desfășurarea altor activități specifice, necesare realizării obiectivelor sale, în condițiile stabilite în statut.

CAPITOLUL II
Atribuțiile Agenției Naționale pentru Ocupare
și Formare Profesională

Art. 3. - Obiectivele principale ale Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională sunt:

a) instituționalizarea dialogului social în domeniul ocupării și formării profesionale;
b) aplicarea strategiilor în domeniul ocupării și formării profesionale;
c) aplicarea măsurilor de protecție socială a persoanelor neîncadrate în muncă.

Art. 4. - Pentru realizarea obiectivelor sale, Agenția Națională pentru Ocupare și Formare Profesională are, în principal, următoarele atribuții:

a) organizează servicii de ocupare a forței de muncă;
b) furnizează și finanțează, în condițiile legii, servicii de formare profesională, în concordanță cu politica de ocupare a forței de muncă și cu tendințele care se manifestă pe piața muncii, în scopul facilitării încadrării în muncă;
c) orientează persoanele neîncadrate în muncă și mediază între acestea și angajatori, în vederea realizării echilibrului dintre cererea și oferta forței de muncă;
d) face propuneri privind elaborarea proiectului de buget al Fondului pentru plata ajutorului de șomaj;
e) administrează bugetul Fondului pentru plata ajutorului de șomaj și prezintă Ministerului Muncii și Protecției Sociale raportul său de execuție bugetară;
f) propune Ministerului Muncii și Protecției Sociale proiecte de acte normative în domeniul ocupării și formării profesionale și al protecției sociale a persoanelor neîncadrate în muncă;
g) elaborează studii și analize în domeniul ocupării și formării profesionale, care vor fi folosite de Ministerul Muncii și Protecției Sociale la elaborarea strategiilor din acest domeniu.

Art. 5. - Alte atribuții ale Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională, precum și atribuțiile agențiilor pentru ocupare și formare profesională județene și a municipiului București pot fi stabilite prin statutul Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională, cu respectarea prevederilor art. 3.

Art. 6. - (1) Agenția Națională pentru Ocupare și Formare Profesională asigură, fără plată, în condițiile legii, servicii de ocupare și de formare profesională persoanelor fizice sau juridice interesate.

(2) Principalele servicii de ocupare și formare profesională, furnizate de Agenția Națională pentru Ocupare și Formare Profesională, sunt:

1. Servicii pentru persoane fizice:

a) orientarea și consilierea persoanelor neîncadrate în muncă și a altor persoane, în vederea găsirii unui loc de muncă;
b) calificarea și recalificarea persoanelor neîncadrate în muncă;
c) reconversia profesională a personalului din cadrul agenților economici supuși restructurării, în vederea prevenirii șomajului;
d) stabilirea și plata, potrivit legii, a drepturilor de protecție socială a persoanelor neîncadrate în muncă și a altor categorii socio-profesionale.

2. Servicii pentru persoane juridice:

a) medierea între cererea și oferta de pe piața muncii;
b) selecționarea candidaților pentru ocuparea locurilor de muncă;
c) aplicarea măsurilor de stimulare pentru crearea de locuri de muncă;
d) consiliere pentru crearea de întreprinderi mici și mijlocii.

Art. 7. - (1) Agenția Națională pentru Ocupare și Formare Profesională poate să încredințeze, în condițiile legii, serviciile de ocupare și formare profesională și unor prestatori din sectorul public sau privat.

(2) Criteriile de acreditare a prestatorilor de servicii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

CAPITOLUL III
Organizarea, funcționarea și conducerea Agenției
Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională

Art. 8. - (1) Agenția Națională pentru Ocupare și Formare Profesională este condusă de consiliul de administrație.

(2) Consiliul de administrație este format din reprezentanți ai organelor administrației publice centrale, precum și ai organizațiilor patronale și sindicale, reprezentative la nivel național.

Art. 9. - (1) Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională este alcătuit din 15 membri, după cum urmează:

a) 5 membri, reprezentanți ai Guvernului, numiți de primul-ministru;
b) 4 membri, numiți prin consens de către organizațiile patronale reprezentative la nivel național, și unul numit de Camera de Comerț și Industrie a României;
c) 5 membri, numiți prin consens de către confederațiile sindicale reprezentative la nivel național.

(2) Sunt reprezentative la nivel național confederațiile naționale sindicale și organizațiile patronale care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată.

Art. 10. - Atribuțiile consiliului de administrație sunt stabilite prin statut.

Art. 11. - Consiliul de administrație adoptă hotărâri în domeniile prevăzute în statut.

Art. 12. - (1) Durata mandatului membrilor consiliului de administrație este de 4 ani.

(2) Pe durata mandatului, membrii consiliului de administrație pot fi revocați de cei care i-au numit.

(3) În cazul vacantării locurilor din consiliul de administrație ca urmare a demisiei, revocării sau decesului, vor fi numiți noi membri, până la încheierea mandatului inițial.

Art. 13. - (1) Consiliul de administrație este legal constituit începând cu data la care sunt numiți cel puțin 11 dintre membrii acestuia, fiecare parte fiind reprezentată în consiliu.

(2) Consiliul de administrație se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la cererea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

(3) Consiliul de administrație funcționează în mod legal în prezența a cel puțin 11 dintre membrii săi.

(4) Hotărârile consiliului de administrație se adoptă cu votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor prezenți, cu condiția ca fiecare parte să fie reprezentată.

Art. 14. - (1) Președintele consiliului de administrație este și președintele Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională.

(2) Președintele este numit de primul-ministru, dintre membrii consiliului de administrație, la propunerea ministrului muncii și protecției sociale, cu consultarea partenerilor sociali.

(3) Numirea președintelui se face pentru o perioadă de 4 ani.

(4) Mandatul încetează prin demisie, prin revocare de către primul-ministru, la propunerea motivată a ministrului muncii și protecției sociale, sau prin deces.

Art. 15. - (1) Președintele reprezintă Agenția Națională pentru Ocupare și Formare Profesională în relațiile cu terții.

(2) Ministrul muncii și protecției sociale va delega, în fiecare an, atribuțiile sale de ordonator principal de credite pentru bugetul Fondului pentru plata ajutorului de șomaj, după aprobarea acestuia, președintelui Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională.

(3) Președintele exercită și alte atribuții, care se stabilesc prin statut.

Art. 16. - (1) Conducerea operativă a activității Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională se exercită de către un director general executiv, numit de președinte.

(2) Ocuparea postului de director general executiv se face prin concurs, în condițiile legii.

Art. 17. - (1) Agențiile pentru ocupare și formare profesională județene și a municipiului București sunt conduse de un director executiv, numit de către președintele Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională.

(2) Ocuparea postului de director executiv se face prin concurs, în condițiile legii.

Art. 18. - (1) Pentru rezolvarea problemelor legate de activitatea agențiilor pentru ocupare și formare profesională județene și a municipiului București, directorii executivi sunt sprijiniți de un consiliu consultativ, format din 15 membri, reprezentând autoritățile publice locale, organizațiile sindicale și patronale, numiți după cum urmează:

a) 5 membri, de către prefect, reprezentând autoritățile publice locale;
b) 5 membri, prin consens, de către organizațiile sindicale reprezentative la nivel județean și al municipiului București;
c) 4 membri, prin consens, de către organizațiile patronale reprezentative la nivel județean și al municipiului București, și unul, de către camera de comerț și industrie teritorială.

(2) Atribuțiile consiliului consultativ sunt stabilite prin statut.

(3) Dispozițiile art. 12 se aplică în mod corespunzător și în cazul membrilor consiliilor consultative.

CAPITOLUL IV
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 19. - (1) Salarizarea și alte drepturi ale președintelui și ale personalului din aparatul propriu al Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională și indemnizațiile membrilor consiliului de administrație al acesteia, precum și salarizarea și alte drepturi ale personalului agențiilor pentru ocupare și formare profesională județene și a municipiului București și indemnizațiile membrilor consiliilor consultative ale acestora se stabilesc prin lege.

(2) Până la intrarea în vigoare a legii prevăzute la alin. (1), salarizarea personalului Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională se face în conformitate cu prevederile anexei nr. 8 și, respectiv, ale anexei nr. 9 la Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și a celorlalte organe ale puterii executive, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare, cu modificările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr.39/1994 privind stabilirea unor coeficienți de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar, republicată, cu modificările ulterioare.

(3) Până la intrarea în vigoare a legii prevăzute la alin. (1), membrii Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională, care participă la ședințe, cu excepția președintelui, beneficiază de o indemnizație de ședință de 10% din salariul președintelui. Totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului de administrație, ca urmare a participării la ședințe, nu poate depăși, într-o lună, 20% din salariul lunar al președintelui.

(4) Prevederile alineatului precedent se aplică în mod corespunzător și membrilor care fac parte din consiliile consultative, drepturile acestora calculându-se în raport cu salariul lunar al directorului executiv.

(5) Echivalarea funcțiilor de conducere și de execuție ale personalului din Agenția Națională pentru Ocupare și Formare Profesională și din agențiile pentru ocupare și formare profesională județene și a municipiului București se face în conformitate cu tabelul prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 20. - (1) Personalul preluat de către Agenția Națională pentru Ocupare și Formare Profesională și de către agențiile pentru ocupare și formare profesională județene și a municipiului București de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, de la direcțiile generale de muncă și protecție socială județene și a municipiului București și, respectiv, de la centrele de calificare, recalificare și perfecționare a șomerilor se consideră transferat în interesul serviciului.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) își va păstra salariul de bază și celelalte drepturi salariale avute anterior, dacă va ocupa aceleași funcții, grade și trepte profesionale.

(3) Numărul de posturi din structura Ministerului Muncii și Protecției Sociale, care va fi preluat de Agenția Națională pentru Ocupare și Formare Profesională, se determină prin protocol încheiat între cele două instituții, în raport cu prevederile art. 3, art. 4 și ale art. 21 alin. (1) din prezenta lege.

(4) În termen de 30 de zile de la data preluării personalului de către Agenția Națională pentru Ocupare și Formare Profesională, Guvernul va modifica, în mod corespunzător, atribuțiile și structura organizatorică a Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Art. 21. - (1) Agenția Națională pentru Ocupare și Formare Profesională și, respectiv, agențiile pentru ocupare și formare profesională județene și a municipiului București preiau în administrare, pe bază de protocol, de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale Fondul pentru plata ajutorului de șomaj, terenurile, spațiile și bunurile utilizate de Direcția generală forță de muncă și șomaj din cadrul ministerului, respectiv cele utilizate de oficiile de forță de muncă și șomaj din direcțiile generale de muncă și protecție socială județene și a municipiului București, de centrele de calificare, recalificare și perfecționare a șomerilor, precum și alte bunuri mobile și imobile.

(2) Agenția Națională pentru Ocupare și Formare Profesională are drept de administrare asupra bunurilor mobile și imobile dobândite din activități proprii, subvenții, donații sau din alte surse.

(3) Pentru dezvoltarea activităților proprii, autoritățile publice centrale sau locale pot atribui, în condițiile prevăzute de lege, terenuri, clădiri și spații Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională, respectiv agențiilor pentru ocupare și formare profesională județene și a municipiului București.

(4) Agenția Națională pentru Ocupare și Formare Profesională poate realiza investiții, potrivit legii, din Fondul pentru plata ajutorului de șomaj sau din alte surse stabilite prin statut.

Art. 22. - Cheltuielile privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională și a agențiilor pentru ocupare și formare profesională județene și a municipiului București se suportă din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de șomaj, în limita sumelor aprobate prin acesta, dar nu mai mult de 5% din cheltuielile anuale totale.

Art. 23. - Agenția Națională pentru Ocupare și Formare Profesională, precum și agențiile pentru ocupare și formare profesională județene și a municipiului București vor funcționa începând cu data de 1 ianuarie 1999.

Art. 24. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, partenerii sociali, prevăzuți la art. 9 alin. (1), vor numi o comisie de pregătire pentru aplicarea prezentei legi, formată din 15 membri, în componența prevăzută la articolul menționat.

(2) Membrii comisiei de pregătire se stabilesc în condițiile prevăzute la art. 9 alin. (1).

(3) Comisia de pregătire va elabora, în termen de 30 de zile de la constituire, proiectul de statut al Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională. Proiectul de statut se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la inițiativa Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

(4) Comisia de pregătire își încetează activitatea după realizarea proiectului de statut.

Art. 25. - Președintele Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională va convoca consiliul de administrație în prima sa ședință plenară, în termen de 15 zile de la aprobarea de către Guvern a statutului Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 2 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 23 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
PAULA MARIA IVĂNESCU

București, 9 iulie 1998.
Nr. 145.


ANEXĂ

TABEL
privind echivalarea funcțiilor de conducere și de execuție
ale personalului din Agenția Națională pentru Ocupare și Formare Profesională

_________________________________________________________________________________________________________________________
Funcțiile de conducere  		Funcția cu care se face  	Anexa la Legea nr. 40/1991, republicată,
din cadrul Agenției Naționale 		       echivalarea 		cu modificările și completările ulterioare,
pentru Ocupare și Formare Profesională 					conform căreia se face echivalarea funcției
_________________________________________________________________________________________________________________________
I. Agenția Națională pentru
Ocupare și Formare
Profesională:

1. Președinte Secretar de stat Anexa nr. 2, poziția 4

2. Director general executiv Subsecretar de stat Anexa nr. 2, poziția 5 II. Agențiile pentru ocupare și formare profesională județene și a municipiului București: Director executiv Director general Anexa nr. 9, cap. I lit. B, poziția 18 _________________________________________________________________________________________________________________________
NOTĂ:

1. Funcțiilor de conducere și de execuție din cadrul Agenției Naționale pentru Ocupare și Formare Profesională li se vor aplica prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 40/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2. Funcțiilor de conducere și de execuție din cadrul agențiilor pentru ocupare și formare profesională județene și a municipiului București li se vor aplica prevederile pct. 1 din nota la anexa nr. 9 la Legea nr. 40/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


Vineri, 18 septembrie 2020, 14:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.