ORDONANȚĂ nr.19 din 4 august 1995
privind unele masuri de perfectionare a regimului achizitiilor publice, precum și a regimului de valorificare a bunurilor scoase din functiune, apartinand institutiilor publice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 188/18 aug. 1995

ORDONANTA Nr. 19 din 4 august 1995 privind unele masuri de perfectionare a regimului achizitiilor publice, precum si a regimului de valorificare a bunurilor scoase din functiune, apartinind institutiilor publice

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 188 din 18 august 1995 In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutie si ale art . 1 lit. f) din Legea nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei emite prezenta ordonanta.

ART. 1
Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 202 din 23 august 1993, asa cum a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 292 din 14 octombrie 1994, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:
"(2). Prezenta ordonanta nu se aplica in cazul achizitiilor publice care implica apararea tarii, ordinea publica si siguranta nationala."
2. La articolul 1 dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Nominalizarea achizitiilor publice prevazute la alin. (2) si procedurile de realizare a acestora se stabilesc prin hotarire a Guvernului."
3. Articolul 2 litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) prin achizitii publice se intelege dobindirea, definitiva sau temporara, de catre o persoana juridica achizitoare, de bunuri, investitii prin contract de cumparare, inchiriere sau de antrepriza, precum si servicii, finantate integral sau partial din bugetul de stat, din bugetele locale, din fondurile speciale constituite prin lege in afara acestor bugete, din mijloace extrabugetare si din credite externe garantate sau contractate direct de stat;"
4. La articolul 2 litera b) dupa punctul VII se adauga un nou punct VIII cu urmatorul cuprins:
"VIII - regiile autonome, in cazul achizitiilor de bunuri de natura activelor corporale si a investitiilor, inclusiv a investitiilor finantate din surse proprii."
5. Articolul 2 litera d) va avea urmatorul cuprins:
"d) investitiile reprezinta cheltuieli de capital in vederea realizarii, dupa caz, a urmatoarelor:
- proiectarea si executarea obiectivelor noi de investitii, inclusiv instalatiile aferente, de toate categoriile;
- modernizari, transformari, extinderi, consolidari si alte interventii determinate de actiuni accidentale la constructii si instalatii;
- livrari si montaje de utilaje si echipamente tehnologice in cadrul investitiilor noi, al modernizarilor, al transformarilor si al extinderilor;
- lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, cercetari seismologice si alte activitati similare, cu conditia sa fie de interes public;
- prestari de servicii care contribuie la realizarea investitiilor, cum sint : consultanta, asistenta tehnica si altele asemenea."
6. La articolul 12, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat avind urmatorul cuprins:
"In cazul regiilor autonome comisia de licitatie va fi numita prin ordin al ministrului de resort sau, dupa caz, prin decizie a autoritatii administratiei publice locale. Pentru investitiile finantate din surse proprii comisia de licitatie se va stabili si se va numi prin decizie a conducerii regiei autonome.
"
7. La articolul 12 alineatul (3), dupa liniuta a 2-a se introduce un nou text cu urmatorul cuprins:
"- reprezentantul ministerului de resort sau, dupa caz, al autoritatii publice locale, pentru licitatiile organizate de catre regiile autonome pentru bunurile de natura activelor corporale si a investitiilor finantate din sursele prevazute la art. 2 lit. a)."
8. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14. - Achizitia prin cererea de oferte de pret Persoana juridica se poate angaja intr-o procedura de achizitie prin cerere de oferte de pret, conform art. 15, pentru achizitionarea de bunuri, investitii sau servicii, cu conditia ca valoarea estimata a contractului de achizitie sa fie mai mica decit cuantumul prevazut in reglementarile de achizitie pentru organizarea unei licitatii."
9. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16. - Circumstantele de utilizare a achizitiei dintr-o singura sursa Persoana juridica achizitoare poate achizitiona bunuri, realiza investitii sau angaja servicii prin solicitarea unei oferte de pret de la un singur contractant in urmatoarele circumstante:
a) bunurile, investitiile si serviciile pot fi furnizate sau realizate doar de un singur contractant care are drepturi exclusive asupra acestora, cum ar fi lucrarile artistice, lucrarile sub protectia drepturilor de autor, bunurile sau lucrarile sub protectia drepturilor de proprietate intelectuala si alte categorii de bunuri sau lucrari de acest gen care vor fi stabilite prin hotariri ale Guvernului;
b) din cauza de forta majora (calamitati naturale, conflagratii, alte cazuri temeinic motivate), care fac imposibila aplicarea procedurii de licitatie publica;
c) persoana juridica achizitoare care a achizitionat bunuri, echipamente sau tehnologie de la un anumit contractant hotaraste ca o serie de elemente aditionale trebuie procurate de la acelasi contractant din motive de standardizare sau pentru ca se impune compatibilitatea cu bunurile, echipamentele sau tehnologia deja achizitionate, luind in considerare eficienta achizitiei initiale in ceea ce priveste satisfacerea nevoilor persoanei juridice achizitoare, pretul rezonabil;
d) in cazul a doua licitatii consecutive la care nu s-a prezentat decit un singur ofertant cu o oferta corespunzatoare, neexistind alternativa privind achizitia publica in cauza;
e) in cazul in care persoana juridica achizitoare realizeaza investitia publica cu forte proprii, neintervenind in acest caz un contract de antrepriza;
f) pentru lucrari auxiliare, neincluse in proiectul initial sau in contractul incheiat, dar care datorita unor circumstante au devenit necesare pentru realizarea lucrarii in cauza sau atunci cind astfel de lucrari, desi separabile de realizarea contractului initial, sint strict necesare pentru etapele viitoare ale acestuia, cu conditia ca incredintarea sa fie facuta contractantului care realizeaza lucrarea, iar valoarea totala a acestor lucrari sa nu depaseasca 50% din valoarea contractului initial;
g) investitiile care nu pot fi realizate decit de furnizorul sau de antreprenorul initial al lucrarii, procedura ce poate fi adoptata doar in perioada celor 3 ani de dupa incheierea contractului initial;
h) persoana juridica achizitoare urmareste sa incheie un contract cu un contractant in scopul intreprinderii unor cercetari, experimentari, studii sau dezvoltari tehnologice, avind ca scop achizitia unui prototip, cu exceptia cazului in care contractantul include producerea de bunuri in cantitati care sa creeze un profit comercial ori sa acopere costurile cercetarii si dezvoltarii;
i) angajarea unor cheltuieli suplimentare ce ar conduce la depasirea economiilor previzibil a se realiza prin utilizarea metodei de achizitie prin licitatie sau, dupa caz, prin cerere de oferte de pret;
j) alte circumstante stabilite prin hotarire a Guvernului."
10. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17. - Justificarea alegerii metodelor de achizitie In cazul achizitiei de bunuri si servicii persoana juridica achizitoare care utilizeaza una din metodele de achizitie prevazute la art. 16 va include in dosarul achizitiei o nota justificativa aprobata de conducatorul persoanei juridice achizitoare privind circumstantele pe care s-a bazat pentru a alege respectiva metoda de achizitie, avizata de Ministerul Finantelor; in cazul achizitiilor de investitii, nota justificativa aprobata de conducatorul persoanei juridice achizitoare se avizeaza de catre Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
In cazul achizitiilor de bunuri sau lucrari cu valoare artistica persoana juridica achizitoare va obtine, in prealabil, avizul Ministerului Culturii, indiferent de valoarea bunurilor sau lucrarilor achizitionate.
Achizitiile publice ce se efectueaza in conditiile prevederilor art. 16, a caror valoare estimata este mai mica decit cuantumul prevazut in reglementarile de achizitie pentru organizarea unei licitatii, se fac numai cu avizul ordonatorului de credite bugetare."

ART. 2
Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/ 1994, cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta, se republica in Monitorul Oficial al Romaniei.

ART. 3
(1) Bunurile institutiilor publice scoase din functiune potrivit reglementarilor in vigoare pot fi valorificate in starea fizica in care se afla sau ca materiale si piese rezultate in urma demolarii sau dezmembrarii lor, astfel:
a) prin transmiterea fara plata de la institutiile publice detinatoare la alte institutii publice, in conditiile stabilite de Guvern, in cazul bunurilor aflate in stare de functionare, scoase din functiune potrivit reglementarilor in vigoare;
b) prin licitatie organizata potrivit regulamentului elaborat de Ministerul Finantelor si aprobat de Guvern, in cazul bunurilor pentru care nu exista solicitari din partea unor institutii publice si care pot fi valorificate in starea fizica in care se afla la scoaterea din functiune sau ca materiale si, dupa caz, ca piese rezultate in urma demolarii sau dezmembrarii;
c) prin valorificare directa fara organizarea de licitatie, in cazul in care producatorul sau un alt ofertant accepta schimbarea bunului cu altul nou, cu aceiasi parametri functionali sau in alte situatii aprobate de Guvern.
(2) declasarea si casarea unor bunuri materiale, altele decit mijloacele fixe, apartinind institutiilor publice, si care depasesc valoarea de 1.000 lei este de competenta ordonatorului de credite bugetare.

ART. 4

Art. 32 alin. (2) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului
imobilizat in active corporale si necorporale se abroga.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
--------------Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu p. Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, Theodor Gavrila, secretar de stat ----------------------


Miercuri, 29 ianuarie 2020, 09:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.