LEGE nr.41 din 17 iunie 1994
privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune
Textul actului publicat în M.Of. nr. 153/18 iun. 1994

LEGE nr. 41 din 17 iunie 1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 18 iunie 1994
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1
Se infiinteaza Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune, ca servicii publice autonome de interes national, independente editorial, prin reorganizarea Radioteleviziunii Romane.

ART. 2
Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune sint persoane juridice, au sediul in municipiul Bucuresti si isi desfasoara activitatea sub controlul Parlamentului, in conditiile prezentei legi si in conformitate cu conventiile internationale la care Romania este parte.

ART. 3
Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune au obligatia sa asigure, prin intreaga lor activitate, pluralismul, libera exprimare a ideilor si opiniilor, libera comunicare a informatiilor, precum si informarea corecta a opiniei publice.
Continutul programelor Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune trebuie sa raspunda standardelor profesionale in materie.

ART. 4
Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune sint obligate sa prezinte, in mod obiectiv, impartial, realitatile vietii social-politice si economice interne si internationale, sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor publice, sa promoveze cu competenta si exigenta valorile limbii romane, ale creatiei autentice culturale, stiintifice nationale si universale, ale minoritatilor nationale, precum si valorile democratice, civile, morale si sportive, sa militeze pentru unitatea nationala si independenta tarii, pentru cultivarea demnitatii umane, adevarului si justitiei.
La indeplinirea atributiilor pe care le au, Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune trebuie sa respecte principiile ordinii constitutionale din Romania.

ART. 5
Programele Societatii Romane de Radiodifuziune si ale Societatii Romane de Televiziune nu trebuie sa serveasca sub nici un motiv ca mijloace de defaimare a tarii si a natiunii, sa nu indemne la razboi de agresiune, la ura nationala, rasiala, de clasa sau religioasa, sa nu incite la discriminare, la separatism teritorial sau violenta publica, sa nu propage manifestarile obscene, contrare bunelor moravuri.
Difuzarea de programe nu trebuie sa prejudicieze masurile de protectie a tinerilor. Emisiunile care, prin continutul lor, ameninta dezvoltarea psihomorala sau fizica a copiilor si a tinerilor nu vor fi difuzate intre orele 6,00 si 23,00.
Minorii cu comportament deficitar sau care au savirsit incalcari ale legii vor putea fi prezentati fara elemente care sa permita identificarea lor.
Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune trebuie sa rezerve o parte din spatiul de emisie partidelor politice reprezentate in Parlament. Timpul afectat partidelor politice nu poate depasi o sutime din intregul timp de emisie saptaminal. Repartizarea timpului de emisie pe partide politice se face in raport cu ponderea reprezentantilor acestora in Parlament, luindu-se in calcul o unitate de timp pentru fiecare parlamentar, inclusiv pentru reprezentantii minoritatilor nationale.
Programele nu trebuie sa prejudicieze demnitatea, onoarea, viata particulara a persoanei si nici dreptul la propria imagine.

ART. 6
Difuzarea reclamelor de catre serviciile publice de radiodifuziune si de televiziune se poate face numai prin contract incheiat cu beneficiarul reclamei, producatorul programului publicitar sau reprezentantii autorizati ai acestora, in conditiile stabilite de normele obligatorii *) elaborate de Consiliul National al Audiovizualului, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.
Nerespectarea normelor stabilite de Consiliul National al Audiovizualului privind realizarea publicitatii in cadrul programelor de radiodifuziune si de televiziune se sanctioneaza potrivit Legii audiovizualului nr. 48/1992.

ART. 7
Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune vor promova si vor incuraja difuzarea de creatii audiovizuale romanesti.
Ponderea creatiilor audiovizuale romanesti in programele serviciilor publice de radiodifuziune si de televiziune trebuie sa fie de cel putin 40%.
Delimitarea termenului de creatie in cadrul Societatii Romane de Radiodifuziune si al Societatii Romane de Televiziune se va face prin statutele proprii.
Societatea Romana de Televiziune va coopera, cu prioritate, cu cinematografia nationala in vederea realizarii unor filme romanesti artistice, de fictiune, documentare si de animatie.

ART. 8
Activitatea serviciilor publice de radiodifuziune si de televiziune este autonoma si independenta editorial.
Autonomia si independenta editoriala a serviciilor publice de radiodifuziune si de televiziune sint garantate prin lege, iar programele acestora sint ocrotite de orice ingerinte ale autoritatilor publice, precum si de influentele oricaror partide, formatiuni social-politice, sindicale, organisme comerciale si economice sau grupuri de presiune.
Nu constituie ingerinte aplicarea normelor obligatorii stabilite de Consiliul National al Audiovizualului, in conditiile Legii audiovizualului nr. 48/1992.
Retelele de comunicatii inchiriate in vederea transmiterii programelor nationale ale serviciilor publice de radiodifuziune si de televiziune sint la dispozitia exclusiva a Societatii Romane de Radiodifuziune si a Societatii Romane de Televiziune pe intreaga perioada de inchiriere. Dreptul de a transmite pe aceste retele apartine celor doua societati.

ART. 9
Serviciile publice de radiodifuziune si de televiziune sint obligate sa transmita, cu prioritate si in mod gratuit, comunicatele sau mesajele de interes public primite de la Parlament, Presedintele Romaniei, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii sau de la Guvern.

ART. 10
Personalul de specialitate din serviciile publice de radiodifuziune si de televiziune se bucura, pe durata exercitatii functiei, de protectia legii si de drepturile stabilite prin statutul ziaristului de radiodifuziune si, respectiv, statutul ziaristului de televiziune.
Statutele cuprinzind drepturile si obligatiile ziaristilor vor fi elaborate de o comisie paritara formata din membri ai fiecarui consiliu de administratie si delegati ai plenului realizatorilor de emisiuni de radio si de televiziune si sint aprobate de consiliile de administratie ale societatilor pe baza avizului comisiilor parlamentare de resort.
Comisia isi alege un presedinte, iar in cazul in care acesta nu este ales in termen de 15 zile, el va fi desemnat de comisiile parlamentare de specialitate reunite.
Statutele vor cuprinde in mod obligatoriu norme care sa garanteze:
a) apararea ziaristilor si a celorlalti realizatori de emisiuni fata de incercarile de a li se stirbi independenta profesionala si de a li se leza drepturile;
b) participarea la luarea deciziilor care privesc statutul ziaristilor si al celorlalti realizatori de emisiuni;
c) ascultarea persoanei in cauza in situatia in care urmeaza sa-i fie aplicate sanctiuni prevazute de lege sau de statut;
d) exercitarea profesiei de ziarist si de realizator de emisiuni in conditii de raspundere profesionala, morala sau juridica, dupa caz;
e) solutionarea divergentelor privitoare la aplicarea statutului de catre o instanta interna de arbitraj.

ART. 11
Personalul de specialitate din serviciile publice de radiodifuziune si de televiziune se bucura, pe durata indeplinirii functiei, de aceeasi protectie a legii ca si functionarul public.
Pe durata indeplinirii functiei, personalul prevazut la alin. 1 poate ocupa sau exercita o alta functie publica sau privata numai cu acordul comitetului director al serviciului public in care lucreaza.
Se considera personal de specialitate personalul care redacteaza, elaboreaza, coordoneaza emisiuni sau programe ori participa direct sau indirect la realizarea lor.
Personalul de specialitate are drepturile si obligatiile rezultind din profesia de ziarist, precum si cele prevazute in statutul redactional, codul deontologic si regulamentul de organizare si functionare a fiecarei societati.
Este interzisa exercitarea oricarei forme de constringere fizica sau psihica, a oricarei presiuni sau actiuni de intimidare impotriva personalului de specialitate din serviciile publice de radiodifuziune si de televiziune, de natura sa-l impiedice de exercitarea profesiei sau sa aduca atingere prestigiului sau social si profesional.

ART. 12
Personalul prevazut la art. 11 poate colabora la publicatii de specialitate cu caracter literar, stiintific sau social, altele decit cele editate de serviciile publice de radiodifuziune si de televiziune in care isi desfasoara activitatea.
Materialele create in calitate de salariat al serviciului public, destinate elaborarii sau realizarii de emisiuni sau programe, nu pot fi folosite in afara societatii, mai inainte de 2 ani de la data realizarii lor, decit cu incuviintarea serviciului public in cadrul caruia au fost create.

ART. 13
Personalul de specialitate prevazut la art. 11 nu poate face parte din partide sau alte formatiuni politice si nici nu poate promova prin activitatea pe care o desfasoara ideile sau programele acestora.
Salariatii prevazuti la alin. 1 nu poate face parte din conducerea altor societati de radiodifuziune sau de televiziune si nici nu pot cumula functii de executie in cadrul acestora.
Salariatii prevazuti la alin. 1 pot colabora la alte societati de radiodifuziune sau de televiziune numai cu acordul comitetului director al serviciului public in care lucreaza.
Nerespectarea dispozitiilor alin. 1 si 2 se sanctioneaza cu desfacerea disciplinara a contractului de munca sau, dupa caz, cu destituirea din functie.
Daca prin nerespectarea dispozitiilor alin. 1 si 2 s-a cauzat o paguba societatii in care lucreaza, salariatul va fi obligat la repararea acesteia potrivit legii.
Modul in care vor fi aduse la indeplinire dispozitiile prezentului articol va fi prevazut in regulamentul de organizare si functionare a fiecarei societati.

ART. 14
In cadrul programelor de stiri, informatiile trebuie transmise in mod fidel, iar comentarea lor trebuie facuta cu onestitate, fara vreo influenta din partea autoritatilor publice sau a altor persoane juridice de drept public sau privat.
Se interzice orice atitudine interesata in tratarea informatiilor.
Stirile si informatiile care urmeaza sa fie difuzate sub forma de texte sau imagini trebuie sa fie verificate. Sensul lor nu trebuie sa fie deformat sau fabricat prin modul de formulare, titluri sau comentarii.
Raspunderea pentru informatia sau pentru creatia adusa la cunostinta publica revine, dupa caz, in conditiile legii, realizatorului de emisiuni sau programe, autorului, precum si serviciului public de radiodifuziune, respectiv de televiziune.
Stirile difuzate sau informatiile care ulterior se dovedesc inexacte sau false trebuie rectificate.
Difuzarea unor informatii prin care se lezeaza drepturile unei persoane sau interesele legitime ale acesteia ii da dreptul sa ceara redactiei de specialitate, in cel mult 7 zile calendaristice de la difuzarea informatiei, rectificarea acesteia.
In caz de refuz, persoana care se considera vatamata intr-un drept sau interes legitim poate cere directorului general al societatii, in cel mult 6 zile dupa expirarea termenului de la alin. 6, acordarea dreptului la replica.
Rectificarea si replica vor fi difuzate in cadrul aceleiasi emisiuni si la aceeasi ora la care dreptul sau interesul persoanei a fost lezat.
Raspunderea pentru difuzarea rectificarii apartine conducatorului redactiei in cauza, iar raspunderea pentru acordarea dreptului la replica revine directorului general al societatii.
Nedifuzarea rectificarii si neacordarea dreptului la replica sint supuse contenciosului administrativ, la cererea persoanei lezate.
Celelalte cazuri privind dreptul la replica se exercita conform normelor obligatorii stabilite de Consiliul National al Audiovizualului, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.
Caracterul confidential al surselor de informare a personalului de specialitate, la care se face referire in art. 11, este garantat prin lege.
Dezvaluirea acestor surse, motivata prin incalcarea interesului public, poate fi facuta numai in cazuri exceptionale, in baza dispozitiei emise de o instanta judecatoreasca sau a unei ordonante a procurorului.
In exercitarea atributiilor profesionale de catre ziaristi si alti realizatori de emisiuni, informatiile nu pot fi obtinute decit prin mijloace legale si morale, iar utilizarea acestora nu poate fi facuta in scop personal.

CAP. 2

Obiectul de activitate

ART. 15
Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune au, fiecare dupa profilul sau, ca obiect de activitate:
a) realizarea programelor de radiodifuziune sau de televiziune in limba romana, in limbile minoritatilor nationale sau in alte limbi, cu scop informativ, cultural, educativ si de divertisment;
b) difuzarea programelor prin statii de emisie si linii pentru transmiterea programelor aflate in proprietate sau prin inchirierea retelelor de telecomunicatii audiovizuale, radioelectrice, proprietate a regiilor autonome sau a societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, inclusiv prin satelit, cablu sau alte mijloace tehnice;
c) organizarea si realizarea, in studiourile proprii sau in colaborare cu alti parteneri interni sau externi, de programe radiofonice, de televiziune, inregistrari pe discuri, pe suport magnetic, filme artistice de televiziune, seriale de televiziune, filme documentar-stiintifice, necesare programelor proprii si pentru schimb cu organizatii similare din tara si din strainatate sau pentru valorificare;
d) desfasurarea activitatii de impresariat pentru propriile formatii artistice, organizarea de concerte, festivaluri si spectacole cu public, precum si concursuri cu formatii artistice proprii sau in colaborare cu alti artisti, inclusiv concursuri si jocuri de inteligenta sau aleatorii, incheierea de contracte cu artisti si impresari romani sau straini, pentru emisiunile, concertele si spectacolele pe care le organizeaza, platind onorarii si efectuind incasari in conditiile legii;
e) realizarea de activitati publicitare prin emisiunile si publicatiile proprii, pentru beneficiari din tara si din strainatate;
f) organizarea activitatii de documentare in problemele specifice, editarea si transmiterea spre difuzare a programelor, materialelor publicitare si a altor publicatii legate de activitatea radiofonica si de televiziune;
g) realizarea de emisiuni in sprijinul procesului de formare a tineretului sub aspect instructiv-educativ, moral-religios si patriotic, in colaborare cu persoane juridice de drept public si persoane juridice de drept privat, fara scop lucrativ;
h) elaborarea studiilor de perspectiva pentru dezvoltarea retelelor proprii de emitatoare si translatoare de radiodifuziune si de televiziune, in colaborare cu Ministerul Comunicatiilor, precum si avizarea studiilor privind modificarea sau dezvoltarea retelelor de difuzare a programelor publice ale Societatii Romane de Radiodifuziune si ale Societatii Romane de Televiziune;
i) acordarea, la cerere, de asistenta de specialitate, cu plata, privind amplasarea, parametrii si punerea in functiune de noi statii de radiodifuziune si de televiziune, precum si cu privire la eficienta altor mijloace tehnice puse in functiune in acest scop;
j) efectuarea activitatii de cercetare si proiectare, precum si lucrari specifice tehnicii audio si video, pentru nevoile proprii sau ale altor beneficiari din tara sau din strainatate, urmarirea rezultatelor cercetarii stiintifice si valorificarea acestora in conditiile legii, promovarea progresului tehnic si stiintific in activitatea societatii;
k) avizarea tehnica, la cerere, a fabricarii de prototipuri ale echipamentelor de studio pentru radiodifuziune si televiziune, radioficare si electroacustica, precum si a echipamentelor din aceasta categorie prevazute a se importa;
l) efectuarea direct, in conditiile legii, in domeniul de activitate, de operatiuni de comert exterior si de plati in lei si in valuta;
m) organizarea coproductiilor cu parteneri externi in domeniul unor programe radiofonice si de televiziune si realizarea productiei, prelucrarii, schimbului, exportului si importului de filme ori programe pentru programele de televiziune sau de radiodifuziune, dupa caz;
n) reprezentarea posturilor nationale de radiodifuziune si de televiziune in relatiile cu organismele internationale, precum si cu cele din alte tari, incheierea conventiilor si stabilirea relatiilor de colaborare cu organizatiile de radiodifuziune si de televiziune din alte tari si cu organizatiile internationale din domeniul radiodifuziunii si al televiziunii;
o) realizarea si trimiterea in strainatate, in vederea difuzarii, potrivit acordurilor incheiate cu organizatii similare, a programelor radiofonice, de televiziune si film;
p) organizarea de schimburi de realizatori de emisiuni si de corespondenti cu organizatii de radiodifuziune si de televiziune din alte tari, oferind posibilitatea unei informari reciproce directe asupra realitatilor din Romania si din tarile respective;
r) organizarea si exploatarea unor noi servicii de transmitere a informatiilor pe retelele destinate difuzarii programelor publice ale Societatii Romane de Televiziune si ale Societatii Romane de Radiodifuziune;
s) pastrarea si arhivarea inregistrarilor audiovizuale si a documentelor care prezinta interes pentru patrimoniul national; perioadele de pastrare si conditiile de arhivare si de acces la inregistrarile si documentele arhivate se vor stabili prin regulamentele de organizare si functionare a celor doua societati, in conditiile legii;
t) orice alte activitati stabilite potrivit legii.

ART. 16
Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune elaboreaza si transmit spre difuzare, in conditiile prezentei legi, programe de radiodifuziune si de televiziune in limba romana si in alte limbi, adresate ascultatorilor si telespectatorilor din intreaga lume, pentru a promova imaginea Romaniei si politica sa interna si externa, precum si punctele de vedere ale autoritatilor publice romane in legatura cu situatia internationala.
In acest scop, in cadrul Societatii Romane de Radiodifuziune functioneaza Departamentul general al emisiunilor pentru strainatate, care emite sub denumirea "Radio Romania International".
In cadrul Societatii Romane de Televiziune va functiona un compartiment similar.

ART. 17
In realizarea obiectului de activitate, Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune au urmatoarele drepturi:
a) sa utilizeze retelele proprii de emitatoare si relee, precum si cele puse la dispozitie prin inchiriere, cu drept de preemptiune in conditiile prezentei legi, pentru programele nationale, sa predea semnalele corespunzatoare emisiunilor de radiodifuziune si de televiziune la intrarile in retelele de telecomunicatii ale regiilor autonome sau societatilor comerciale cu capital majoritar de stat, in vederea transportului si difuzarii lor conform programului stabilit de comun acord si la indicii de calitate tehnica stabiliti prin contract;
b) sa amplaseze, pe orice constructii sau terenuri, indiferent de forma de proprietate, in conditiile legii, echipamente pentru legaturile ocazionale sau temporare necesare transmisiunilor de radiodifuziune si de televiziune;
in cazul in care amplasarea se face pe o proprietate publica, aceasta se face fara plata, iar in cazul proprietatii private, cind titular este o alta persoana decit statul, amplasarea se face cu acordul si in conditiile stabilite cu proprietarul. Daca amplasarea urmeaza sa se faca pe constructii sau terenuri destinate apararii nationale, se va solicita avizul Ministerului Apararii Nationale. Pagubele produse se suporta, in toate cazurile, de societatea de radiodifuziune sau de televiziune care a dispus amplasarea de echipamente, indiferent de natura proprietatii;
c) sa transmita direct prin radio si televiziune sau sa inregistreze, fara plata, dezbateri publice ale autoritatilor publice, mitinguri, demonstratii, manifestatii, procesiuni, alte intruniri religioase sau comemorative, precum si orice alte evenimente sau actiuni cu caracter public, indiferent de locul unde acestea se desfasoara. Transmiterea radiofonica ori prin televiziune sau inregistrarea in vederea transmisiei, fara plata, a operelor de orice fel, din salile de spectacol sau din locurile publice in care acestea sint reprezentate, executate sau expuse, precum si a manifestarilor culturale, artistice si sportive se poate face in scop informativ numai o singura data, cu o durata de cel mult 3 minute, in afara de cazul in care s-a convenit in alt mod cu organizatorul de spectacol sau cu detinatorul dreptului de autor;
d) sa inregistreze si sa foloseasca, in programele lor, operele pentru care au incheiat un contract, precum si, fara incheiere de contract, operele de orice fel care au fost reproduse sau difuzate, reprezentate, executate sau expuse in public, cu respectarea dreptului de autor;
e) sa consulte, prin mijloace specifice, ascultatorii si telespectatorii asupra profilului si calitatii programelor, sa mentina legatura cu acestia prin modalitati diverse, solicitindu-le opinia pentru imbunatatirea continua a emisiunilor;
f) sa stabileasca, in conditiile legii, preturile si tarifele in lei si in valuta pentru activitatile si serviciile pe care le presteaza, in domeniul specific al activitatii pe care o desfasoara, cu exceptia taxelor de abonament;
g) sa organizeze retele proprii de corespondenti si in strainatate.
Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune au acces neingradit la informatiile publice privind evenimentele politice, sociale, cultural-artistice, sportive, care au loc in Romania.

ART. 18
Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune colaboreaza cu institutiile publice, cu agentii economici, cu persoane juridice de drept privat fara scop lucrativ si se sprijina pe colaborarea cu ascultatorii si telespectatorii in scopul realizarii obiectului lor de activitate.

CAP. 3

Organizare si functionare

ART. 19
Conducerea serviciilor publice de radiodifuziune si de televiziune, in cadrul fiecarei societati, este asigurata de:
a) consiliul de administratie;
b) directorul general;
c) comitetul director.
Consiliul de administratie se organizeaza pentru fiecare societate si este compus din 13 persoane, din care una indeplineste functia de presedinte.
Presedintele consiliului de administratie este directorul general al societatii.
Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului regulament de organizare si functionare.

ART. 20
Presedintele si membrii Consiliului de administratie al Societatii Romane de Radiodifuziune, respectiv al Societatii Romane de Televiziune, se numesc de catre Parlament.
Consiliul de administratie al fiecarei societati se compune din 13 membri, desemnati prin votul majoritatii deputatilor si senatorilor in sedinta comuna a celor doua Camere. Listele de candidati se inainteaza birourilor permanente ale celor doua Camere, dupa cum urmeaza:
a) grupurile parlamentare din cele doua Camere inainteaza propuneri pentru 8 locuri;
b) Presedintele Romaniei pentru 1 loc;
c) Guvernul pentru 1 loc;
d) personalul de specialitate prevazut la art. 11 alin. 3 din prezenta lege desemneaza, prin vot secret, candidati pentru 2 locuri;
e) grupurile parlamentare ale minoritatilor nationale, pentru 1 loc.
Propunerile pentru locurile prevazute la alineatul precedent nu pot depasi dublul numarului de locuri stabilite.
Birourile permanente ale celor doua Camere inainteaza listele catre comisiile permanente de resort, in vederea audierii si selectionarii candidatilor.
Comisiile lucreaza in sedinta comuna si decid asupra candidatilor propusi cu votul a doua treimi din membrii acestora. Ele propun plenului celor doua Camere cite o lista de 13 candidati pentru fiecare societate, conform structurii prevazute la alin. 2.
Metodologia audierii in comisiile permanente de resort se stabileste in sedinta comuna a celor doua comisii si va fi data publicitatii cu 15 zile inainte de data audierii.
Presedintii consiliilor de administratie se numesc de catre Parlament in sedinta comuna, dintre membrii consiliilor, la propunerea comisiilor permanente de resort, cu respectarea procedurilor de audiere si de vot prevazute in acest articol.

ART. 21
Membrii consiliului de administratie sint numiti pe o perioada de 4 ani.
Mambrii Parlamentului si ai Guvernului nu pot face parte din consiliile de administratie ale celor doua societati.
Comisiile permanente de resort reunite ale celor doua Camere ale Parlamentului, la sesizarea consiliului de administratie al fiecarei societati, propun Parlamentului, cu votul a doua treimi din numarul membrilor lor, inlocuirea unui membru a carui activitate este necorespunzatoare, precum si completarea locurilor vacante ivite din diferite motive, in perioada mandatului. Membrul numit va functiona numai pina la indeplinirea acestei perioade.
Locurile vacante in consiliul de administratie al fiecarei societati sint anuntate public in termen de 15 zile.
Comisiile pentru cultura, arta si mijloace de informare in masa ale Camerei Deputatilor si Senatului, reunite, organizeaza audieri publice pentru candidati si prezinta Parlamentului propuneri pentru ocuparea locurilor vacante in termen de 30 de zile de la data anuntarii.

ART. 22
Presedintele si membrii consiliului de administratie depun in fata Parlamentului urmatorul juramint: "Jur sa respect Constitutia si legile tarii, sa apar interesele Romaniei, drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, sa-mi indeplinesc cu onoare, constiinta si fara partinire atributiile ce-mi revin potrivit functiei si sa pastrez secretul profesional. Asa sa-mi ajute Dumnezeu !"

ART. 23
Membrii consiliului de administratie care au calitatea de angajati ai Societatii Romane de Radiodifuziune sau, dupa caz, ai Societatii Romane de Televiziune, isi pastreaza toate drepturile si obligatiile derivind din aceasta calitate.
Membrii consiliului de administratie primesc pentru activitatea desfasurata o indemnizatie lunara egala cu 1/4 din salariul directorului general. Ei au dreptul la decontarea, in conditiile legii, a cheltuielilor de transport si de cazare ocazionate de participarea la sedintele consiliului de administratie.
Membrii consiliului de administratie nu pot face parte din alt consiliu de administratie sau participa la societati comerciale cu care Societatea Romana de Radiodifuziune sau, dupa caz, Societatea Romana de Televiziune intretine relatii de afaceri sau are interese contrare.

ART. 24
Consiliul de administratie se intruneste lunar si ori de cite ori interesele societatii o impun.
Consiliul este convocat de presedinte, care propune ordinea de zi, sau la solicitarea a cel putin o treime din membrii sai.

ART. 25
Pentru adoptarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza colaboratori externi.

ART. 26
Lucrarile consiliului de administratie sint conduse de presedinte, iar in lipsa acestuia, de un alt membru al consiliului daca a fost desemnat de presedinte, sau de cel mai in virsta membru al consiliului.
Consiliul de administratie lucreaza legal in prezenta majoritatii membrilor sai, iar hotaririle se adopta cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul total al membrilor acestuia. Neintrunirea cvorumului duce la reprogramarea sedintei, in cel mult 15 zile, cu aceeasi ordine de zi.
Neintrunirea consiliului de administratie la termenul prevazut la alineatul precedent duce la dizolvarea de drept a acestuia. Dizolvarea consiliului se aduce la cunostinta Parlamentului in termen de 24 de ore, de catre directorul general al societatii, iar in termen de 60 de zile Parlamentul va numi noul consiliu de administratie.

ART. 27
Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
a) aproba conceptia de dezvoltare a societatii si normele privitoare la strategia si structura programelor; supravegheaza respectarea modului in care societatea isi indeplineste obligatiile asumate in schema de programe si in licenta de emisie eliberata de Consiliul National al Audiovizualului;
b) aproba structurile organizatorice ale departamentelor, directiilor si structurilor teritoriale, in limita numarului de posturi aprobat anual prin bugetul de venituri si cheltuieli;
c) elaboreaza si aproba reglementari detaliate pentru a preciza functiile serviciului public prevazute in aceasta lege si in reglementarile internationale;
d) aproba proiectul bugetului si asigura executia acestuia; repartizeaza bugetele unitatilor si studiourilor teritoriale dupa aprobare;
e) analizeaza bilantul si contul de profit si pierderi anual si le inainteaza spre aprobare organelor prevazute de lege;
f) aproba sau propune spre aprobare, potrivit competentelor, investitiile ce urmeaza a se realiza de catre societate;
g) stabileste, in conditiile legii, masuri de extindere sau de restringere a activitatii societatii, de infiintare sau de desfiintare a unor studiouri teritoriale;
h) aproba functionarea de consilii de conducere la unitatile din structura;
i) stabileste si aproba relatiile compartimentelor din aparatul propriu si al unitatilor subordonate in cadrul societatii si cu tertii, in domeniul tehnic, economic, comercial, administrativ, financiar, juridic si altele;
j) stabileste si aproba competentele si atributiile unitatilor din componenta societatii;
k) prezinta Ministerului Finantelor propuneri de subventii pentru a fi incluse in bugetul de stat, in vederea aprobarii de catre Parlament;
l) aproba volumul maxim al creditelor bancare;
m) aproba propunerile de depasire a cheltuielilor totale prevazute in buget, in cazul in care exista un plus de venituri care sa acopere plusul de cheltuieli;
n) aproba competentele privind angajarea si efectuarea de cheltuieli de orice natura, inclusiv investitii, tranzactii financiare si comerciale, vinzari sau inchirieri de bunuri mobile si imobile care nu mai sint necesare sau al caror cheltuieli cu intretinerea sint nejustificate, in conditiile legii;
o) analizeaza raportul trimestrial al societatii privind activitatea pe baza de bilant si aproba masuri pentru desfasurarea activitatii viitoare;
p) trateaza si stabileste, impreuna cu organele Ministerului de Interne, relatiile si conditiile de colaborare pentru asigurarea pazei obiectivelor si a bunurilor;
q) analizeaza si aproba propunerile comitetului director de participare la realizarea unor activitati cu alte societati cu capital roman sau strain, de inchiriere a unor canale radio sau televiziune, de reprezentare a posturilor nationale de radiodifuziune si de televiziune in relatiile cu organismele internationale, precum si cele privitoare la incheierea conventiilor si stabilirea relatiilor de colaborare cu organisme similare din alte tari;
r) aproba incheierea de cladiri, spatii si terenuri ale societatii;
s) isi da acordul la propunerile de concesionari, potrivit legii;
t) aproba utilizarea fondului valutar in conditiile legii;
u) asigura, in domeniul sau de activitate, respectarea dispozitiilor legale privind protectia mediului inconjurator;
v) aproba raportul anual pentru Parlament;
x) aproba regulamentul de organizare si functionare a societatii;
z) exercita orice alte atributii ce-i revin din prevederile legale si din regulamentul sau de organizare si functionare si aproba orice alte masuri privind activitatea societatii, cu exceptia celor date, potrivit legii, in competenta altor organe.

ART. 28
Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii si raspunderi:
a) asigura, impreuna cu comitetul director, conducerea curenta a societatii;
b) dispune, controleaza si raspunde de executarea hotaririlor consiliului de administratie, precum si a conventiilor incheiate de societate;
c) aproba, la propunerea comitetului director, normative, regulamente si instructiuni de serviciu pentru exploatarea, intretinerea, siguranta in functionare si utilizarea retelelor proprii de emitatoare si relee, a echipamentelor din dotare, proiectarea si repararea constructiilor si tuturor utilajelor din dotarea societatii, precum si pentru operatiunile comerciale, financiar-contabile specifice, recrutarea, pregatirea si perfectionarea personalului;
d) aproba, in conditiile legii, angajarea si concedierea personalului societatii si numeste, cu avizul consiliului de administratie, sefii departamentelor, conducatorii unitatilor direct subordonate; de asemenea, poate delega competente conducatorilor unitatilor subordonate;
e) aproba, in conditiile legii, angajarea de specialisti, pe termen limitat, pentru efectuarea de studii, lucrari, determinari si altele asemenea, necesare societatii;
f) aproba trimiterea de delegati sau participa personal la reuniuni interne sau internationale, intilniri de afaceri sau studii de interes pentru societate;
g) exercita orice alte atributii care-i revin din prevederile legale si din regulamentul de organizare si functionare a consiliului de administratie si aproba orice alte masuri privind activitatea societatii, cu exceptia celor date, potrivit reglementarilor legale, in competenta altor organe.

ART. 29
Directorul general reprezinta, personal sau prin delegat, Societatea Romana de Radiodifuziune sau, dupa caz, Societatea Romana de Televiziune, in raporturile cu celelalte organe si organizatii din tara, precum si in relatiile internationale.
In exercitarea atributiilor ce ii revin, directorul general emite ordine, instructiuni si alte acte prevazute de lege.

ART. 30
Directorul general poate delega o parte din atributiile sale directorilor generali adjuncti sau secretarului general.
In lipsa directorului general, atributiile sale sint indeplinite de unul dintre directorii generali adjuncti sau de secretarul general, numit prin ordin al directorului general.

ART. 31
Comitetul director este compus din directorul general, directorii generali adjuncti, secretarul general, 3 directori, 1-3 directori ai studiourilor teritoriale si un consilier juridic, desemnati conform regulamentului.
Directorii generali adjuncti, directorii, secretarul general si directorii studiourilor teritoriale se numesc de catre presedintele consiliului de administratie in urma promovarii concursului pentru ocuparea functiei. In caz de vacanta a functiei, directorul general poate dispune preluarea temporara a acesteia de catre un membru al comitetului director, dar nu mai mult de 60 de zile.

ART. 32
Comitetul director isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul sau regulament de organizare si functionare, aprobat de consiliul de administratie, si are urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza si propune spre examinare si aprobare consiliului de administratie strategia de programe;
b) examineaza si avizeaza toate problemele care se supun hotaririi consiliului de administratie si asigura aducerea la indeplinire a hotaririlor acestuia;
c) aproba angajarea si efectuarea de cheltuieli de orice natura si a tranzactiilor comerciale si financiare in limita competentelor aprobate de consiliul de administratie;
d) analizeaza proiectele de norme, normative, regulamente si instructiuni de serviciu, care se supun aprobarii directorului general;
e) examineaza si avizeaza normele de munca, normativele de personal, functiile si meseriile necesare, care se aproba de catre consiliul de administratie;
f) exercita orice atributii ce-i revin din prevederile legale si din regulamentul sau de organizare si functionare si aproba orice alte masuri privind activitatea societatii, care ii sint conferite de consiliul de administratie.

ART. 33
Comitetul director se intruneste saptaminal sau ori de cite ori este necesar.
Hotaririle comitetului director se iau cu majoritatea voturilor membrilor sai.

ART. 34
Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune au in structura lor studiouri teritoriale si alte unitati fara personalitate juridica, necesare realizarii obiectului specific de activitate, carora li se acorda imputerniciri de reprezentare in domeniul tehnic, economic, comercial, administrativ, financiar si juridic.
Coordonarea activitatii studiourilor teritoriale in cadrul celor doua societati se va realiza de catre departamente distincte apartinind fiecarei societati in parte.
Unitatile din structura societatilor, prevazute la alin. 1, nu intretin relatii directe cu bugetul de stat, nu pot promova documentatii pentru obtinerea de subventii decit prin societate si nu pot incheia operatiuni de comert exterior sau conventii de cooperare internationala.

ART. 35
Consiliile de administratie ale societatilor stabilesc, prin regulamentele lor de organizare si functionare, relatiile unitatilor in cadrul societatilor si cu tertii.
Conducerile unitatilor subordonate societatilor, inclusiv studiourile teritoriale, raspund in fata consiliilor de administratie ale celor doua societati de indeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitatilor si competentelor incredintate de acestea prin hotariri, regulamente si decizii de delegare.

ART. 36
Atributiile departamentelor, directiilor si celorlalte compartimente, precum si ale unitatilor componente se stabilesc prin regulamente aprobate de consiliile de administratie ale societatilor.

ART. 37
Conducerea studiourilor teritoriale si a celorlalte unitati fara personalitate juridica din structura fiecarei societati este asigurata de consilii de conducere proprii, numite de catre consiliile de administratie ale celor doua societati, in limitele competentelor care le-au fost delegate.

ART. 38
Salariile de baza si celelalte drepturi de personal pentru salariatii Societatii Romane de Radiodifuziune si ai Societatii Romane de Televiziune se stabilesc, in limita veniturilor proprii, prin contracte colective de munca, incheiate in conditiile legii.
Salariile se compenseaza si se indexeaza cu procentul stabilit, prin hotarire a Guvernului, pentru regiile autonome si societatile comerciale, in raport cu posibilitatile financiare ale fiecarei societati.

ART. 39
In scopul coordonarii programelor si a emisiunilor de radiodifuziune si de televiziune teritoriale, precum si a programelor si emisiunilor de radiodifuziune si televiziune nationale, pentru a preveni desfasurarea unor activitati care sa impiedice bunul mers al fiecarei societati, se constituie cite o comisie pentru coordonarea programelor, formata din directorii generali adjuncti, care coordoneaza programele interne, directorii studiourilor teritoriale, 3 directori din cadrul fiecarei societati si 9 reprezentanti ai principalelor segmente ale societatii civile, care se intrunesc trimestrial, se informeaza reciproc asupra activitatii anterioare si hotarasc asupra recomandarilor ce urmeaza sa fie facute pentru programele viitoare.
Comisiile prevazute la alineatul precedent vor colabora permanent pentru coordonarea programelor si emisiunilor celor doua societati.
Componenta comisiilor pentru coordonarea programelor se aproba de consiliile de administratie in termen de 60 de zile de la constituirea acestora.

ART. 40
Orientarea programelor pentru strainatate transmise de "Radio Romania International" si a celor similare de televiziune este stabilita cu spijinul unui consiliu consultativ, in care sint reprezentate: comisiile de politica externa si de cultura ale Parlamentului, Ministerul Afacerilor Externe, Departamentul Informatiilor Publice al Guvernului, Ministerul Culturii, Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune.
Calitatea de membru al Consiliului emisiunilor radiofonice sau de televiziune pentru strainatate este onorifica.

CAP. 4

Activitatea financiara

ART. 41
Patrimoniul Societatii Romane de Radiodifuziune, precum si cel al Societatii Romane de Televiziune se preiau de la Radioteleviziunea Romana pe baza de protocol ce se va incheia in termen de 30 de zile de la numirea consiliului de administratie, potrivit bilantului special incheiat.
Cladirile, spatiile si terenurile proprietate de stat, care sint in prezent utilizate de Radiodifuziune, Televiziune si studiourile teritoriale, precum si alte bunuri aflate in folosinta, cu titlu legal, prevazute in anexele nr. 1 si 2, trec in folosinta si in administrarea Societatii Romane de Radiodifuziune sau, dupa caz, ale Societatii Romane de Televiziune.

ART. 42
Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune, fiecare in parte, administreaza bunurile din patrimoniul lor sau, dupa caz, dispun de ele sub control parlamentar.
Programele I si II ale Televiziunii Romane, precum si programele Radiodifuziunii Romane, existente la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, se constituie in servicii publice, ca posturi nationale de radiodifuziune si de televiziune.

ART. 43
Pentru fondurile primite de la bugetul de stat, directorul general al Societatii Romane de Radiodifuziune si cel al Societatii Romane de Televiziune au calitatea de ordonatori principali de credite bugetare, in conditiile legii.
Activitatea financiara a Societatii Romane de Radiodifuziune si a Societatii Romane de Televiziune se desfasoara pe baza bugetelor proprii.
Sursele financiare se asigura din venituri proprii, alte surse, precum si din alocatii de la bugetul de stat, pentru destinatiile prevazute in prezenta lege.
Conturile de executie a bugetelor celor doua societati vor fi prezentate Parlamentului o data cu rapoartele anuale, cu avizul comisiilor pentru cultura, arta si mijloace de informare in masa, precum si al celor pentru buget, finante, reunite, ale celor doua Camere ale Parlamentului si vor fi date publicitatii.

ART. 44
Veniturile proprii ale societatii provin din taxe de abonament de radio si de televizor, din surse realizate potrivit obiectului de activitate, precum si din donatii sau sponsorizari.
Posesorii receptoarelor de radio si de televiziune sint obligati sa plateasca o taxa de abonament catre serviciile publice de radiodifuziune si de televiziune.
Abonamentul se obtine pe baza unei cereri-tip care contine si angajamentul de plata al abonatului. Cererea aprobata are caracterul unui act autentic ce constituie titlu executoriu si se executa dupa aceeasi procedura ca si sumele datorate fiscului.
Nivelul taxelor de abonament pe categorii de platitori, modalitatea de incasare, precum si faptele care constituie contraventie se stabilesc prin hotarire a Guvernului.

ART. 45
Prin legea bugetara anuala se aproba fondurile de la bugetul de stat alocate Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune pentru acoperirea cheltuielilor de dezvoltare, inclusiv a celor valutare pentru achizitionarea de echipamente si piese de schimb radio si televiziune, precum si fondurile pentru utilizarea statiilor de emisie, a radioreleelor si a circuitelor video si fonice, datorate agentilor economici din sistemul comunicatiilor.
Celelalte cheltuieli se acopera din veniturile proprii.

ART. 46
Finantarea necesara producerii si difuzarii emisiunilor radiofonice si de televiziune adresate strainatatii, precum si dezvoltarii acestei activitati, se asigura din fondurile alocate de la bugetul de stat.
Sumele necesare se evidentiaza separat in bugetul fiecarei societati, pe baza programelor stabilite de comun acord cu consiliul prevazut la art. 40.

ART. 47
Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune se pot asocia intre ele sau cu terti in vederea realizarii de activitati comune care prezinta interes pentru asociati, fara a se modifica prin aceasta statutul juridic al serviciilor publice de radiodifuziune si de televiziune.

ART. 48
Utilizarea fondurilor alocate de la bugetul de stat, pentru Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Telelviziune, este supusa controlului Curtii de Conturi.
Curtea de Conturi poate cere, ori de cite ori considera necesar, rapoarte cu privire la utilizarea fondurilor prevazute la alin. 1, precum si cu privire la indeplinirea obligatiilor financiare fata de bugetul de stat.

CAP. 5

Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 49
In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi se constituie Consiliul de administratie al Societatii Romane de Radiodifuziune si Consiliul de administratie al Societatii Romane de Televiziune si se numesc presedintii acestora.

ART. 50
Studiourile teritoriale ale Societatii Romane de Radiodifuziune si ale Societatii Romane de Televiziune se reorganizeaza si trec, pe baza de protocol, in termen de 60 de zile, ca unitati fara personalitate juridica, in structura fiecarei societati, potrivit obiectului lor specific de activitate.

ART. 51
Dupa 60 de zile de la constituirea consiliilor de administratie ale celor doua societati, acestea vor prezenta spre avizare comisiilor pentru cultura, arta si mijloace de informare in masa ale Parlamentului regulamentele de organizare si functionare, inclusiv regulamentul privind pastrarea, arhivarea, accesul si schimburile documentare si patrimoniale cu societati similare din tara si din strainatate.

ART. 52
Consiliul de administratie al Societatii Romane de Radiodifuziune si cel al Societatii Romane de Televiziune prezinta anual Parlamentului, sau cind acesta hotaraste, rapoarte asupra activitatii desfasurate in anul precedent si cu privire la programul de activitate pentru anul in curs.

ART. 53
Obligatiile financiare ale Radiodifuziunii Romane, pina la intrarea in vigoare a prezentei legi, rezultate din inchirierea emitatoarelor, radioreleelor si circuitelor video si fonice, se acopera de la bugetul de stat, din fondul de rezerva bugetara aflat la dispozitia Guvernului si din venituri suplimentare.

ART. 54
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.
Bunurile Radioteleviziunii Romane se preiau de catre Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune, pe baza de proces-verbal, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Decretul-lege nr.136/1990 privind unele masuri referitoare la Radioteleviziunea Romana, Decretul nr.29/1975 privind acordarea unor indemnizatii speciale, precum si orice alte dispozitii contrare.
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 19 aprilie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, a fost reexaminata de Camera Deputatilor in sedinta din 6 iunie 1994 si de Senat in sedinta din 8 iunie 1994, precum si in sedinta comuna a celor doua Camere din data de 17 iunie 1994, potrivit art. 145 din Constitutia Romaniei, in urma Deciziei Curtii Constitutionale nr. 48 din 17 mai 1994.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI ADRIAN NASTASE prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN ANEXA 1 SOCIETATEA ROMANA DE RADIODIFUZIUNE SITUATIA CLADIRILOR SI A TERENURILOR ------------------------------------------------------------------------------Localitatea Adresa imobilului Actualul detinator ------------------------------------------------------------------------------1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------

A. Bucuresti 1. Str. General Berthelot nr. 60-64 Radiodifuziunea Sediul Radiodifuziunii, format din 3 corpuri si Romana sala de concerte:
- corpul A 8.530 mp - 2 subsoluri, parter si 6 etaje - corpul B 6.436 mp - subsol, parter si 10 etaje - corpul C 5.914 mp - subsol, parter si 6 etaje - corpul vechi 4.692 mp - subsol, parter si 4 etaje - sala de concerte 10.530 mp - subsol, parter si etaj Teren 9.200 mp
2. Str. General Berthelot nr. 71 - Cladire formata din subsol, parter si 2 etaje - Magazie si baraca metalica Teren 585 mp
3. Str. Stirbei Voda - Cladire cu o suprafata construita de 35.000 mp si o suprafata desfasurata de 151.800 mp
4. Str. Plevnei nr. 20 bis - Cladire garaj cu suprafata desfasurata de 1.594 mp Teren 1.776 mp
5. Str. Buzesti nr. 26 - Cladire formata din 3 corpuri:
- corpul A - 21 mp cladire - corpul B - 314 mp magazii - corpul C - 112 mp magazii Teren 1.059 mp

B. Cluj-Napoca 1. Str. Donath nr. 160 Studioul de Radiodi- Cladire compusa din subsol, parter fuziune si Televisi etaj ziune Cluj - Garaj Teren 10.178 mp

C. Constanta 1. Vila nr. 1 Mamaia Studioul de Radio- Cladire compusa din demisol, parter difuziune Constanta si etaj Teren 1.674 mp

D. Craiova 1. Str. Stirbei Voda nr. 3 Studioul de Radiodi- Cladire compusa din demisol, parter si fuziune Craiova etaj cu o suprafata construita de 425 mp - Garaj de 119 mp - Cladire cu dependinte si subsol de 84 mp - Cabina portar, in suprafata de 7 mp si un foisor de 2,6 mp Teren 1.640 mp
2. Str. Lotrului nr. 6 - Garaj Teren 315,6 mp

E. Iasi 1. Str. Lascar Catargi nr. 44 Studioul de Radiodi- Cladire cu subsol si parter fuziune si Televizi- Doua garaje une Iasi (spatii de Teren 1.387 mp emisie si de produc
2. Str. Pinului nr. 6 tie si spatii redac- Garaj tionale) Teren 295 mp

F. Timisoara 1. Str. Pestalozzi nr. 14 Studioul de Radiodi- Cladire compusa din demisol, parter fuziune Timisoara si 4 etaje in suprafata de 1.000 mp - Garaj anexa de 252 mp - Platforma garaj auto de 980 mp Teren 4.291 mp

G. Tirgu Mures 1. B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 109 Studioul de Radiodi- Cladire compusa din parter si etaj, fuziune Tirgu Mures cu o suprafata de 1.392 mp - Garaj in suprafata de 117 mp - Magazie cu o suprafata de 56 mp - Cabina portar, cu o suprafata de 4 mp Teren 2.859 mp ------------------------------------------------------------------------------ANEXA 2 SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE SITUATIA CLADIRILOR SI A TERENURILOR ------------------------------------------------------------------------------Localitatea Adresa imobilului Actualul detinator ------------------------------------------------------------------------------1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------

A. Bucuresti 1. Calea Dorobantilor nr. 191 Televiziunea - Centrul de televiziune format din: Romana - blocul redactional cu subsol, parter si 13 etaje - corp studiouri cu subsol, parter si 2 etaje - corp ateliere cu subsol, parter si 2 etaje - corp film cu subsol si parter - baza de transmisii exterioare, cu subsol - corp birou informatii - cabina poarta Teren 68.102 mp
2. Str. Moliere nr. 2 - Corp administratie - Corp B - cladire studiouri - Corp C - cladire depozite - Corp D - cladire redactional si garaj Teren 12.100 mp
3. Str. Sergiu nr. 36 - Corp cladire autobaza cu subsol si parter Teren 2.795 mp
4. Sos Pipera nr. 63-65 Teren 50.000 mp

B. Sectorul 1. Str. Sabarului nr. 2 Televiziunea Romana agricol - Arhiva de filme si benzi magnetice (parter si 2 etaje) Ilfov - Cladire cu parter si 3 etaje si Radiodifuziunea Teren 778 mp Romana (un etaj)

C. Cluj-Napoca 1. Str. Donath nr. 107 Studioul de RadiodiTeren 5.000 mp fuziune si Televiziune Cluj

D. Iasi 1. Str. Lascar Catargi nr. 33 Studioul de Radiodi- Cladire cu parter si 2 etaje fuziune si TeleviTeren 4.800 mp ziune Iasi (spatii de emisie si de productie Televiziune, spatii redactionale, administratie Radio si Televiziune)
2. Str. Lascar Catargi nr. 47 - Trei garaje Teren 410 mp ------------------------------------------------------------------------------


Sâmbătă, 05 decembrie 2020, 19:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.