LEGE nr.69 din 13 octombrie 1993
privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură
Textul actului publicat în M.Of. nr. 250/21 oct. 1993

LEGEA Nr. 69 din 13 octombrie 1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat in alte scopuri decit pentru agricultura sau silvicultura

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

aparut in MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 21 octombrie 1993
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1
Pentru folosirea cit mai eficienta a suprafetelor de teren proprietate de stat si pentru inlaturarea risipei sau degradarii acestuia, se instituie o taxa anuala, potrivit anexei la prezenta lege.

ART. 2
Taxa prevazuta la art. 1 se datoreaza de catre regiile autonome, societatile comerciale, precum si de catre celelalte persoane juridice pentru terenurile proprietate de stat aflate in administrarea sau in folosinta acestora si care sint utilizate in alte scopuri decit pentru agricultura sau silvicultura.

ART. 3
Constituie contraventii la dispozitiile prezentei legi urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, nu sint considerate infractiuni:
a) nedepunerea declaratiei in termen si in conditiile prevazute in anexa la prezenta lege;
b) refuzul de a pune la dispozitia organelor de control documentele privind calculul si varsarea taxei;
c) intocmirea unor documente eronate cu privire la suprafata de teren, care conduc la diminuarea taxei legal datorate.
Contraventiile de la lit. a) si c) se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei, iar contraventia de la lit. b), cu amenda de la 30.000 la
50.000 lei.

ART. 4
In masura in care prezenta lege nu dispune altfel, contraventiilor prevazute la art. 3 li se aplica dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25 si 26.

ART. 5
Ministerul Finantelor va elabora instructiuni de aplicare a prezentei legi.

ART. 6
Prevederile prezentei legi se aplica de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.
Taxele se varsa la bugetele locale comunale si orasenesti.

ART. 7
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Hotarirea Guvernului nr. 251/1991 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor in alte scopuri decit pentru productia vegetala, agricola sau silvica, precum si orice alte dispozitii contrare.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 30 septembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE SENATULUI EUGEN DIJMARESCU Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 4 octombrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR RADU BERCEANU ANEXA 1 TAXA pentru folosirea terenurilor proprietate de stat in alte scopuri decit pentru agricultura sau silvicultura

I. Taxa se datoreaza pentru terenurile proprietate de stat, utilizate de catre regiile autonome, societatile comerciale, precum si de catre celelalte persoane juridice in alte scopuri decit pentru agricultura sau silvicultura.
Taxa este anuala, stabilita in lei pe metru patrat de teren, diferentiata pe categorii de localitati, iar in cadrul localitatilor, pe zone, dupa cum urmeaza:

A. Pentru localitatile urbane -lei/mp------------------------------------------------------------------------------Zona Categoria localitatii in cadrul ------------------------------------------localitatii I II III IV ------------------------------------------------------------------------------A 120,00 90,00 40,00 20,00 B 70,00 50,00 25,00 15,00 C 45,00 30,00 15,00 D 30,00 20,00 - ------------------------------------------------------------------------------Incadrarea localitatilor urbane in categoriile de mai sus se face in functie de gradul de dezvoltare economica si sociala, dupa cum urmeaza:

1. municipiul Bucuresti se incadreaza in categoria I de localitati;

2. municipiile resedinta de judet, precum si municipiul Hunedoara se incadreaza in categoria a II-a de localitati;

3. celelalte localitati urbane fac parte din categoria a III-a sau a IV-a.
Incadrarea acestora in categoria a III-a sau a IV-a de localitati se face de consiliile judetene si, respectiv, de Consiliul Sectorului Agricol Ilfov, dupa caz.
Incadrarea terenurilor pe zone in cadrul localitatilor urbane se face de catre consiliile locale ale municipiilor si oraselor, in functie de pozitia terenurilor fata de centrul localitatilor, de caracterul zonei respective (zona de locuit sau industriala), apropierea sau departarea fata de caile de comunicatie, precum si in functie de alte elemente care sa asigure aplicarea unei taxe mai ridicate pentru folosirea terenurilor situate in zonele centrale de locuit ale localitatilor.
Consiliile locale vor efectua incadrarea localitatilor in categoria a III-a sau a IV-a si, respectiv, a terenurilor pe zone in cadrul localitatilor, in termen de 90 zile de la data prezentei legi.
Pe masura dezvoltarii economice si sociale a localitatilor, consiliile judetene si Consiliul Sectorului Agricol Ilfov vor reexamina incadrarea localitatilor in categoriile a III-a si a IV-a, in vederea incadrarii lor intr-o categorie superioara.
Trecerea localitatilor din categoria a IV-a in categoria a III-a este de competenta consiliilor judetene si a Consiliului Sectorului Agricol Ilfov.
Modificarea incadrarii terenurilor pe zone in cadrul localitatilor se face de catre consiliile locale ale municipiilor si oraselor.
Modificarile prevazute la cele doua alineate precedente se pot face anual, pina la 1 august, cu aplicare de la 1 ianuarie al anului urmator.
Schimbarea incadrarii localitatilor de la categoria a III-a sau a IV-a la categoria a II-a se aproba prin hotarire a Guvernului.
In cazul in care o localitate rurala trece in categoria celor urbane, taxa corespunzatoare noii incadrari se aplica incepind cu 1 ianuarie al anului urmator celui in care a survenit aceasta modificare.

B. Pentru localitatile rurale -lei/mp------------------------------------------------------------------------------Zona de fertilitate Specificare -------------------------------------------I II III IV V ------------------------------------------------------------------------------Taxa 70,00 60,00 50,00 30,00 20,00 ------------------------------------------------------------------------------Incadrarea localitatilor rurale in zone de fertilitate este cea prevazuta de normele legale privind impunerea veniturilor realizate din activitati agricole.
II. Taxa pentru terenurile ocupate de linii ferate si drumuri este anuala, in lei/km de drum si cale ferata, diferentiata dupa cum urmeaza:
- pentru linii ferate normale 8.300 lei/km - pentru linii ferate inguste 4.200 lei/km - pentru drumuri 4.200 lei/km.
Unitatile de transport feroviar datoreaza numai taxa in functie de lungimea caii ferate. La stabilirea taxei se are in vedere lungimea totala a caii ferate, inclusiv lungimea desfasurata a retelei de linii ferate din depouri, statii de cale ferata, rampe, triaje, precum si alte obiective de exploatare feroviara.
Ceilalti agenti economici datoreaza aceasta taxa numai pentru liniile ferate si drumurile pina la accesul in incinta unitatii.
III. Taxa anuala pentru folosirea terenurilor proprietate de stat nu se datoreaza pentru:
- terenurile aflate in administrarea sau folosinta institutiilor publice stabilite potrivit Legii nr. 10/1991 privind finantele publice;
- terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sint improprii pentru agricultura sau silvicultura, inclusiv cele ocupate de iazuri, balti sau lacuri de acumulare, precum si terenurile utilizate pentru exploatarile din subsol, in masura in care nu afecteaza folosirea suprafetei solului. Incadrarea terenurilor in aceste categorii se face de catre organele de specialitate competente;
- terenurile pe care sint in curs de executie obiective noi de investitii;
- terenurile aflate in situatiile prevazute de art. 71 alin. 4 din Legea fondului funciar nr. 18/1991.
IV. Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat se datoreaza in functie de situatia terenurilor existente la 1 ianuarie al fiecarui an, pe baza declaratiei depuse de platitor.
Nivelul taxei si al amenzilor, stabilit prin prezenta lege, se va indexa anual prin hotarire a Guvernului, in functie de evolutia preturilor si rata inflatiei.
Plata taxei se face in patru rate trimestriale egale, pina la 15 (inclusiv) al ultimei luni a fiecarui trimestru.
Obligatia calcularii si raspunderea pentru achitarea in termen a taxei revin platitorilor.
Pentru neplata in termen a taxei se datoreaza majorari de 0,3% pentru fiecare zi de intirziere la plata.
Taxa nestabilita la timp se datoreaza pe o perioada de 2 ani in urma celui in care are loc constatarea.

V. Contestatiile privind stabilirea si incasarea taxei, precum si a majorarilor de intirziere aferente, se depun in termen de 30 de zile de la data instiintarii unitatii platitoare si se rezolva de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrare.
Impotriva deciziei date se poate face contestatie in termen de 30 de zile la Ministerul Finantelor, care in cel mult 40 de zile de la inregistrare este obligat sa o solutioneze.
Depunerea contestatiei nu absolva platitorul de obligatia virarii sumei la buget.


Marți, 28 ianuarie 2020, 21:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.