ORDONANȚĂ nr.24 din 25 august 1993
privind reglementarea constituirii și functionarii fondurilor deschise de investitii și a societatilor de investitii ca institutii de intermediere financiara
Textul actului publicat în M.Of. nr. 210/30 aug. 1993

ORDONANTA NUMAR: 24 DIN 25/08/93 privind reglementarea constituirii si functionarii fondurilor deschise de investitii si a societatilor de investitii ca institutii de intermediere financiara

EMITENT: GUVERN

APARUTA IN MONITORUL OFICIAL Nr. 210 DIN 30/08/93
In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. d) din Legea nr. 58/1993 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si autorizarea contractarii si garantarii unor credite externe, precum si a contractarii unor imprumuturi de stat, Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1
Prezenta ordonanta reglementeaza infiintarea, structura si activitatile fondurilor deschise de investitii, societatilor de investitii, societatilor de administrare a investitiilor si societatilor de depozitare, precum si supravegherea acestora in vederea stimularii mobilizarii economiilor dispersate si alocarii lor catre investitii pe baza diversificarii prudente a riscului de portofoliu.

ART. 2
De la dispozitiile prezentei ordonante sunt exceptate fondurile si societatile de investitii in valori mobiliare care:
- nu au efectuat o oferta publica de valori mobiliare, care a reprezinte o participare la capitalul lor;
- cu toate ca au efectuat o oferta publica de valori mobiliare au fie mai putin de 50 de investitori, fie un capital total sub valoarea minima stabilita de Agentia Valorilor Mobiliare.

ART. 3
Folosirea denumirilor privind desfasurarea activitatilor ce fac obiectul autorizarilor cerute conform dispozitiilor prezentei ordonante este rezervata acelor persoane fizice sau juridice care desfasoara asemenea activitati in baza respectivei autorizatii.
Orice folosire neautorizata a unor denumiri incluzind, intre altele: fond de investitii, fond mutual, fond deschis de investitii, fond inchis de investitii, societate de investitii, societate de administrare a investitiilor, societate de depozitare sau societate de custodie, precum si a oricarei denumiri echivalente, analoage sau similare, ori a oricarei denumiri care in orice alta forma poate descrie activitati supuse autorizarii in baza prezentei ordonante, este interzisa si atrage aplicarea de sanctiuni prevazute in prezenta ordonanta si in reglementarile Agentiei Valorilor Mobiliare.

ART. 4
Urmarirea aplicarii prezentei ordonante revine Agentiei Valorilor Mobiliare, care este imputernicita sa emita reglementarile necesare in acest scop.

CAP. 2

Fonduri deschise de investitii

ART. 5
Persoanele fizice si juridice pot constitui, in baza autorizarii Agentiei Valorilor Mobiliare, printr-un contract de societate civila, un fond deschis de investitii, fara personalitate juridica, cuprinzind totalitatea atit a contributiilor banesti la acest fond printr-o oferta publica continua de titluri de participare, care evidentiaza drepturi de proprietate la fond, cit si a activelor achizitionate prin investirea unor astfel de resurse in forma unui portofoliu diversificat de valori mobiliare transferabile.
Numarul titlurilor de participare si, ca rezultat, volumul total al resurselor din capitalul varsat ale unui fond deschis de investitii sint supuse unor oscilatii constante rezultind atit din emisiunea continua si plasarea prin oferta publica de titluri de participare suplimentare, cit si din exer citarea de catre detinatorii unor astfel de titluri de participare a dreptului lor de a rascumpara titluri de participare emise anterior si aflate in circulatie.

ART. 6
Daca, in termen de 60 de zile de la data autorizarii de catre Agentia Valorilor Mobiliare, un fond deschis de investitii nu a ajuns la un numar de cel putin 50 de detinatori de titluri de participare sau daca valoarea totala a titlurilor de participare nu a ajuns la volumul minim la care se face referire la art. 2 lit. b) al prezentei ordonante, autorizatia de creare a respectivului fond va fi revocata si intreaga valoare platita de investitori le va fi rambursata in termen de 15 zile, fara retinerea nici unui comision sau a altor speze.
Daca, in termen de un an de la data autorizarii de catre Agentia Valorilor Mobiliare, numarul detinatorilor de titluri de participare nu a ajuns la 500 de investitori, Agentia Valorilor Mobiliare poate cere respectivului fond deschis de investitii sa isi reformuleze obiectivele de investitii si strategiile de plasament ale fondului, sa fuzioneze cu un alt fond sau societate de investitii, sa-l transforme intr-o societate de investitii sau sa lichideze fondul, dupa caz.

ART. 7
Membrii initiali ai unui fond deschis de investitii vor incheia un contract de administrare a acestuia cu o societate autorizata de administrare a investitiilor.
Continutul minim si forma contractului de administrare vor fi stabilite prin reglementari ale Agentiei Valorilor Mobiliare.
Investitorii in titlurile de participare ale respectivului fond, emise ulterior, vor adera automat, vor fi de acord cu si se vor supune termenilor contractului, precum si reglementarilor interne, prin depunerea semnaturii lor pe formularul de subscriere pentru respectivele titluri de participare achizitionate de ei.

ART. 8
Reglementarile interne definesc obiectivele de investitii ale respectivului fond deschis de investitii si stabilesc procedurile de desfasurare a activitatilor in vederea atingerii unor astfel de obiective, in contextul dispozitiilor prezentei ordonante si reglementarilor Agentiei Valorilor Mobiliare.

ART. 9
Autorizarea prealabila a Agentiei Valorilor Mobiliare este conditionata de examinarea:
a) constituirii legale si activitatii societatii de administrare;
b) reglementarilor interne ale fondului de investitii;
c) contractului de administrare;
d) alegerii, de catre societatea de administrare a investitiilor, a unei societati de depozitare.

ART. 10
Un titlu de participare reprezinta o detinere de capital in activele nete ale unui fond deschis de investitii. Acesta va fi emis in forma nominativa, nu va fi andosabil ori transferabil in alt mod si nu va fi inscris la cota unei burse de valori. Titlurile de participare vor fi emise intr-o singura serie si vor conferi detinatorilor lor drepturi si obligatii egale.
Participarea la un fond deschis de investitii poate fi atestata si printrun certificat doveditor al participarii, supus reglementarilor Agentiei Valorilor Mobiliare.
Pretul de emisiune al titlurilor de participare va fi stabilit astfel incit sa reflecte valoarea unitara a activelor nete existente la inchiderea activitatii, in ziua in care a avut loc primirea de catre societatea de depozitare a respectivei documentatii si a dovezii de incasare a contravalorii corespunzatoare. Pretul de emisiune va fi platit integral in forma baneasca, la momentul subscrierii.

ART. 11
Fondurile deschise de investitii nu vor emite alte valori mobiliare in afara titlurilor de participare.
Cu aprobarea Agentiei Valorilor Mobiliare, reglementarile fondurilor deschise de investitii pot contine dispozitii conform carora respectiva societate de administrare poate imprumuta temporar fonduri in numele si in contul unui fond deschis de investitii aflat in administrarea sa, cu conditia ca:

1. volumul total al oricarei datorii a unui fond deschis de investitii sa nu depaseasca in nici un moment 10% din valoarea activelor sale nete;

2. fondurile sa fie imprumutate exclusiv in scopul:
a) platii pretului de rascumparare a titlurilor de participare supuse rascumpararii;
b) platii pretului de emisiune a valorilor mobiliare subscrise in cadrul dispozitiilor referitoare la drepturile de preemptiune ale respectivului emitent, prevazute in contractul de societate;

3. fondurile imprumutate sa fie rambursate integral in termen de 30 de zile de la data respectivului imprumut;

4. nici un fel de speze sau comisioane sa nu fie percepute de catre societatea de administrare, in legatura cu sau ca urmare a unui astfel de imprumut.
Dispozitiile alin. 1 si 2 nu vor impiedica luarea unui angajament de a efectua plati viitoare ca urmare a achizitionarii de valori mobiliare platite partial.

ART. 12
Titlurile de participare emise de catre un fond deschis de investitii pot fi rascumparate la cerere si la un pret reflectind valoarea titlurilor calculate pe baza activelor nete existante la sfirsitul ultimei zile anterioare primirii de catre societatea de depozitare a respectivei cereri de rascumparare, insotita de certificatul de participare corespunzator.
Pretul de rascumparare va fi platit in termen de 10 zile lucratoare de la data primirii respectivei cereri de rascumparare. Pot fi percepute speze de rascumparare, in conditiile prevazute de reglementarile respectivului fond de investitii.

ART. 13
Dreptul de rascumparare a titlurilor de participare ale unui fond deschis de investitii poate fi suspendat de catre Agentia Valorlor Mobiliare daca:
a) se constata ca valoarea unor titluri de participare, calculata pe baza activelor nete, nu poate fi determinata corect sau poate fi determinata numai cu consecinte negative importante pentru ceilalti detinatori de titluri de participare;
b) activitatile bursei de valori au fost suspendate si, in consecinta, valorile mobiliare cotate nu mai pot fi negociate;
c) alte evenimente justifica suspendarea dreptului de rascumparare pentru protejarea intereselor legitime ale celorlalti detinatori de titluri de participare.
Suspendarea dreptului de rascumparare nu poate depasi 10 zile lucratoare. Pe perioada suspendarii dreptului de rascumparare nu vor fi emise titluri de participare suplimentare pentru respectivul fond deschis de investitii.

CAP. 3

Societatile de investitii

ART. 14
O societate de investitii colective in valori mobiliare se constituie sub forma unei societati pe actiuni, cu minimum 50 de actionari, in conformitate cu dispozitiile specifice ale acestei ordonante si cu dispozitiile generale ale Legii nr. 31/1990.
Aceste societati au ca obiect exclusiv de activitate mobilizarea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice si juridice si plasarea lor in valori mobiliare in conformitate cu dispozitiile prezentei ordonante si cu reglementarile Agentiei Valorilor Mobiliare.

ART. 15
Contractul si statutul unei societati de investitii vor fi intocmite in conformitate cu reglementarile emise de Agentia Valorilor Mobiliare referitoare la forma si continutul lor minim.
Reglementarile interne ale unei societati de investitii si, daca este cazul, contractul sau de administrare vor fi intocmite cu respectarea dispozitiilor prezentei ordonante si ale reglementarilor Agentiei Valorilor Mobiliare.
Cu avizul Agentiei Valorilor Mobiliare, societatile de investitii pot incheia contracte de administrare cu o societate autorizata de administrare a investitiilor.
Agentia Valorilor Mobiliare va autoriza functionarea unei societati de investitii, fara incheierea unui contract de administrare, numai daca o astfel de societate dovedeste existenta unor resurse, structuri si capacitati organizatorice si de conducere adecvate.
Societatile de investitii trebuie sa specifice in contractele lor de societate si in statute una din cele doua modalitati de functionare prevazute la alin. 3 si 4 din prezentul articol.

ART. 16
Societatile de investitii vor evidentia in orice moment capitalul subscris si integral varsat intr-o suma cel putin egala cu capitalul minim stabilit prin reglementarile Agentiei Valorilor Mobiliare.
Capitalul societatilor de investitii va fi format dintr-un singur fel de actiuni emise exclusiv in forma nominativa si achitate integral in forma baneasca la momentul respectivei subscriptii. Fiecare actiune a unei societati de investitii confera detinatorilor drepturi si obligatii egale.
Actiunile pot fi emise in cont, conform reglementarilor emise de Agentia Valorilor Mobiliare. Ele vor fi negociabile si transferabile in mod liber, exceptie facind situatiile de la art. 24 al prezentei ordonante. Societatile de investitii vor solicita in mod obligatoriu inscrierea la cota bursei a actiunilor lor, in termen de 90 de zile de la data respectivei emisiuni.

ART. 17
Infiintarea societatilor de investitii si desfasurarea activitatilor lor sint supuse unei autorizari prealabile din partea Agentiei Valorilor Mobiliare.
Autorizarea de catre Agentia Valorilor Mobiliare depinde de examinarea:
a) contractului de societate, a statutului respectivei societati de investitii si a reglementarilor sale interne;
b) alegerii unei societati de depozitare;
c) alegerii membrilor consiliului de administratie si conducerii societatii de investitii, din punct de vedere al calitatilor personale si calificarilor profesionale;
d) contractului de administrare, daca este cazul.

ART. 18
Daca, in termen de 60 de zile de la data respectivei autorizatii a Agentiei Valorilor Mobiliare, o societate de investitii nu a ajuns la cel putin 50 de actionari sau capitalul subscris si integral varsat nu a ajuns la volumul minim la care se face referire in art. 2 lit. b) al prezentei ordonante, autorizatia de infiintare a respectivei societati de investitii va fi revocata si intreaga valoare platita de subscriitori pentru actiuni le va fi rambursata in termen de 15 zile, fara retinerea vreunui comision sau a altor speze, societatea fiind dizolvata potrivit art. 169 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale.

ART. 19
O societate de investitii nu va emite alte valori mobiliare in afara unui singur fel de actiuni ordinare nominative. In mod explicit, societatile inchise de investitii nu vor emite nici un fel de obligatiuni negociabile.
Totusi, cu aprobarea Agentiei Valorilor Mobiliare, contractul de societate si statutul unei societati de investitii pot contine dispozitii conform carora aceasta poate imprumuta temporar fonduri, cu conditia ca:
a) volumul total al oricarei datorii a respectivei societati de investitii sa nu depaseasca in nici un moment 10% din capitalul sau subscris si varsat;
b) fondurile sa fie imprumutate exclusiv pentru plata pretului de emisiune al valorilor mobiliare subscrise conform dispozitiilor respectivului emitent privitoare la dreptul de preemptiune;
c) fondurile imprumutate sa fie integral rambursate in termen de 30 de zile de la data respectivului imprumut;
d) in cazul in care o societate de investitii are un contract de administrare cu o societate de administrare a investitiilor, nici un fel de speze sau comisioane sa nu fie percepute de catre societatea de administrare in legatura cu sau ca urmare a unui astfel de imprumut.
Dispozitiile de mai sus nu vor impiedica luarea unui angajament de a efectua plati viitoare ca urmare a achizitionarii de valori mobiliare platite partial.

CAP. 4

Dispozitii comune

ART. 20
Anterior initierii oricarei oferte publice de titluri de participare ale unui fond deschis de investitii sau de actiuni ale unei societati de investitii aflate in administrarea sa, o societate de administrare a investitiilor va elabora, pe raspunderea sa exclusiva, un prospect.
In cazul unei societati de investitii care nu isi desfasoara activitatea in baza unui contract de administrare, acest prospect va fi elaborat pe raspunderea consiliului de administratie al acesteia.
Prospectul va contine toate informatiile necesare pentru ca investitorul potential sa poata evalua calitatile investitiei in respectivele valori mobiliare si pentru a ajunge la o decizie rationala privind oferta facuta.
Prospectul va avea forma si va contine cel putin toate informatiile cerute de reglementarile Agentiei Valorilor Mobiliare. Agentia Valorilor Mobiliare poate cere includerea in prospectul fondului de investitii sau al societatii de investitii a unor informatii suplimentare, in functie de natura sau de obiectivele de investitii ale acestora.
In cazul unui fond deschis de investitii, prospectul va include textul contractului si reglementarile fondului. In cazul unei societati de investitii, el va include contractul de societate si statutul, reglementarile interne si, daca este cazul, contractul de administrare.
Prospectul va fi supus aprobarii Agentiei Valorilor Mobiliare, inainte de a initia orice oferta publica pentru respectivele valori mobiliare. Aprobarea de catre Agentia Valorilor Mobiliare semnifica doar ca ofertantul s-a conformat obligatiilor sale legale de publicare a informatiilor cerute. Aceasta nu implica in nici un fel aprobarea sau aprecierea, din partea Agentiei Valorilor Mobiliare, a calitatilor investitiei in valorile mobiliare ce urmeaza a fi oferite.
O data aprobat, prospectul va fi publicat in conformitate cu reglementarile Agentiei Valorilor Mobiliare si va fi distribuit tuturor persoanelor fizice si juridice catre care va fi facuta oferta. Oricarui subscriitor pentru respectivele valori mobiliare i se va cere sa semneze o declaratie ca a primit si a citit prospectul.

ART. 21
In termen de 60 de zile de la data incheierii perioadei de raportare, societatile de investitii care functioneaza fara incheierea unui contract de administrare, precum si societatile de administrare a investitiilor - pentru fiecare fond deschis de investitii ori societate de investitii aflata in administrarea lor - vor elabora, vor prezenta, vor publica si vor distribui fiecarui actionar sau detinator de titluri de participare, dupa cum este cazul, urmatoarele rapoarte:
a) un raport anual, inclusiv situatii financiare certificate de cenzori, raportul integral al cenzorilor la raportul anual, situatii detaliate privind investitiile, precum si modificari ale situatiei titlurilor de participare si, respectiv, actiunilor, in cursul perioadei de raportare;
b) un raport semestrial si situatii similare celor de la lit. a) de mai sus;
c) rapoarte trimestriale si situatii financiare ca cele de la lit. a) de mai sus, necertificate de cenzorii independenti autorizati, inclusiv situatii reflectind in detaliu pozitia investitiilor de portofoliu, precum si modificari in perioada de raportare ale pozitiei de titluri de participare sau, respectiv, actiuni.

ART. 22
Orice nerespectare a dispozitiilor privitoare la continutul, forma de prezentare, publicarea si distribuirea documentelor prevazute in art. 20 si 21 ale prezentei ordonante, precum si includerea in acestea a oricaror informatii incorecte, incomplete sau care pot induce in eroare va atrage aplicarea de sanctiuni contraventionale, in conditiile prezentei ordonante, respectivei societati de investitii care nu isi desfasoara activitatea in baza unui contract de administrare sau a societatii de administrare a investitiilor, indiferent de obligatiile ce ii revin pentru daunele cauzate unei terte parti.

ART. 23
Valoarea activelor nete ale unui fond deschis de investitii si ale unei societati de investitii neinscrise la cota bursei de valori se va calcula zilnic de catre respectiva societate de depozitare. Pentru societatile de investitii inscrise la cota unei burse de valori, valoarea activelor nete se va calcula cel putin saptaminal, intr-o zi specificata in reglementarile lor.
In scopul calcularii valorii activelor nete, valorile mobiliare vor fi aduse la valoarea de piata. Valoarea lor de piata se defineste ca fiind minimul dintre pretul mediu ponderat al ultimei sedinte de tranzactionare in bursa de valori sau in alte sisteme de tranzactionare a valorilor mobiliare supravegheate si pretul de inchidere al unui astfel de sedinte pentru tranzactii ce depasesc o valoare minima de tranzactionare. Valoarea minima de tranzactionare se determina prin reglementarile Agentiei Valorilor Mobiliare.
Reglementarile Agentiei Valorilor Mobiliare vor mai contine dispozitii privind criteriile si procedurile de calculare a valorii activelor nete care, in cazul fondurilor deschise de investitii, vor specifica baza de calcul atit pentru preturile de emisiune, cit si pentru cele de rascumparare a titlurilor de participare, ajustate cu comisioanele, daca aceasta exista.

ART. 24
Nici o persoana fizica sau juridica, inclusiv cele implicate, asa cum sint definite in art. 2 lit. f) al Ordonantei Guvernului nr. 18/1993 privind reglementarea tranzactiilor nebursiere cu valori mobiliare si organizarea unor institutii de intermediere, nu va dobindi titluri de participare intr-un fond deschis de investitii sau actiuni intr-o societate de investitii daca, drept rezultat al unei astfel de dobindiri, respectiva persoana fizica sau juridica detine mai mult de 5% din totalitatea titlurilor de participare aflate in circulatie la un astfel de fond ori din totalitatea actiunilor subscrise si aflate in circulatie ori a drepturilor de vot intr-o astfel de societate de investitii.
Limitarea de mai sus nu se va aplica detinerilor depasind 5%, rezultate din mostenire, fuziune sau alte situatii similare stabilite de Agentia Valorilor Mobiliare, cu conditia ca respectivul investitor sa-si reduca detinerile la maximum 5% intr-o perioada ce nu va depasi un an.
Daca numarul titlurilor de participare intr-un fond deschis de investitii, detinute de un investitor asa cum este definit mai sus, depaseste limita de 5% de titluri de participare aflate in circulatie ca o consecinta a rascumpararilor de catre alti investitori, un asemenea investitor nu va trebui sa-si reduca detinerile, dar nu va putea dobindi titluri de participare aditionale intr-un astfel de fond, cit timp detinerile sale continua sa depaseasca limita de 5%.

ART. 25
Fondurile deschise de investitii si societatile de investitii vor respecta in orice moment niveluri adecvate de diversificare prudenta a portofoliului pentru evitarea acumularilor excesive de risc in investitiile lor.
Actele de constituire ale fondurilor deschise de investitii si societatilor de investitii vor contine in mod expres clauze, in sensul ca acestea nu pot dobindi sau detine nici individual, nici colectiv valori mobiliare care le-ar da posibilitatea controlului efectiv sau exercitarii unei influente materiale asupra conducerii oricarei societati ale caror valori mobiliare se afla in respectivul lor portofoliu.

ART. 26
Fondurile deschise de investitii si societatile de investitii pot dobindi si detine investitii numai in:
a) valori mobiliare inregistrate la Agentia Valorilor Mobiliare pe baza faptului ca acestea au fost distribuite printr-o oferta publica, dovedind ca astfel de valori mobiliare au fost inscrise la cota unei burse de valori ori sint tranzactionate in mod regulat pe alte piete urmarite si supravegheate de catre Agentia Valorilor Mobiliare;
b) valori mobiliare dobindite pe piata primara sau piata noilor emisiuni, in termen de 90 de zile de la data emisiunii acestora, cit timp cererea lor de inscriere la cota bursei a fost anterioara unei astfel de dobindiri si cu conditia ca inscrierea la cota sa fie obtinuta in termen de 180 de zile de la data emisiunii;
c) valori mobiliare neinscrise la cota bursei de valori, care nu sint tranzactionate pe alte piete supravegheate, in sensul lit. a) a prezentului articol, supuse insa limitarilor prevazute la art. 27 lit. d) si e);
d) alte titluri care pot fi autorizate de catre Agentia Valorilor Mobiliare;
e) numerar si alte active lichide reprezentate de titluri ce pot fi calificate de catre Agentia Valorilor Mobiliare pentru investitiile din partea fondurilor de investitii si a societatilor de investitii, cu conditia ca scadenta lor maxima sa nu depaseasca 60 de zile.
Fondurile de investitii si societatile de investitii nu vor detine resurse in devize in scopuri de investitii. Ele nu vor investi in aur sau alte metale pretioase, nici in certificate sau in alte instrumente care, direct sau indirect, ar reprezenta o creanta asupra unor astfel de active.

ART. 27
Investitiile in valori mobiliare ale unui fond de investitii ori societati de investitii vor fi diversificate intr-un astfel de mod incit ele sa nu depaseasca nici una din urmatoarele limite:
a) 10% din totalul valorilor mobiliare emise de un singur emitent si aflate in circulatie;
b) minimul dintre 5% din actiunile cu drept de vot, emise de catre un singur emitent si aflate in circulatie, si suma drepturilor de vot conferite detinatorilor de astfel de actiuni;
c) 5% din valoarea activelor sale nete in valori mobiliare, emise de catre un singur emitent, inscrise la cota bursei de valori, aflate in circulatie sau, dupa caz, garantate de catre un asemenea emitent; aceasta limita poate fi majorata la 10% din valoarea activelor nete, cit timp valoarea totala a investitiilor in valori mobiliare, care individual este mai mare de 5% din valoarea activelor nete, nu depaseste 25% din valoarea activelor nete ale fondului de investitii ori societatii de investitii;
d) 2% din valoarea activelor sale nete in valori mobiliare emise de catre un singur emitent, aflate in circulatie sau, daca este cazul, garantate de un singur emitent, ale carui valori mobiliare nu sint inscrise la cota bursei de valori, in sensul art. 26 lit. c);
e) 10% din valoarea activelor sale nete in valori mobiliare emise de catre orice numar de emitenti, aflate in circulatie sau, daca este cazul, garantate de orice numar de emitenti ale caror valori mobiliare nu sint inscrie la cota bursei de valori, in sensul definit la art. 26 lit. c).
In scopul aplicarii cerintelor de diversificare a portofoliului mai sus mentionate, emitentii ale caror valori mobiliare sint inscrise la cota bursei de valori includ toti emitentii la care se face referire la art. 26 lit.
a) si b).
Investitiile in valori mobiliare emise de catre filiale au alte societati controlate efectiv, in mod direct sau indirect, ale unui emitent sint considerate a constitui investitii in valorile mobiliare ale unui astfel de emitent.
Cerintele de diversificare a portofoliului stabilite mai sus nu vor fi aplicabile investitiilor in valori mobiliare emise de catre stat sau unitatile sale administrativ-teritoriale.
Agentia Valorilor Mobiliare poate emite reglementari de diversificare a portofoliului in ceea ce priveste valorile mobiliare prevazute la alineatul precedent.

ART. 28
Daca o societate de administrare a investitiilor exercita, pe baza de contracte, functii de administrare de investitii pentru mai mult de un singur fond de investitii ori societate de investitii - in conformitate cu dispozitiile art. 37 al prezentei ordonante - cerintele de diversificare a portofoliului stabilite la art. 27 vor fi aplicabile, de asemenea, portofoliului total al tuturor fondurilor de investitii si societatilor de investitii aflate in administrare comuna, cu deosebirea ca:
a) plafonul de 10% stabilit la art. 27 lit. a) este majorat la 15%, aplicabil portofoliului total al tuturor fondurilor de investitii si societatilor de investitii de acest fel;
b) plafonul de 5% stabilit la art. 27 lit. b) este majorat la 10% aplicabil portofoliului total al tuturor fondurilor de investitii si societatilor de investitii aflate in administrare comuna.

ART. 29
Pentru o perioada de maximum 180 de zile de la data initierii activitatilor de investitii, Agentia Valorilor Mobiliare poate exonera fondurile deschise de investitii si societatile de investitii de la respectarea obligatorie a anumitor cerinte de diversificare a portofoliului stabilite la art. 27 al prezentei ordonante, in baza reglementarilor emise pentru astfel de scopuri.
Fondurile deschise de investitii si societatile de investitii pot depasi temporar plafoanele stabilite la art. 27 lit. a-c) al prezentei ordonante cu maximum 50%, cu conditia ca respectiva depasire sa rezulte exclusiv si direct din exercitarea drepturilor lor de preemptiune asupra majorarilor de capital ale respectivelor societati catre care este indreptata investitia si cu conditia ca plafonul initial sa fie restabilit in termen de 180 de zile de la prima zi de depasire.

ART. 30
Atit fondurile deschise de investitii, cit si societatile de investitii nu vor dobindi sau detine valori mobiliare care:
a) au fost emise de catre societatile lor de administrare, dupa caz;
b) au fost emise de orice alt fond de investitii ori societate de investitii;
c) au fost emise sau garantate de respectiva societate de depozitare, alta decit o banca inscrisa la cota bursei de valori.
Agentia Valorilor Mobiliare poate stabili exceptii de la interdictiile prevazute la lit. b) a alineatului precedent, daca astfel de investitii ar constitui unicul acces legal la anumite piete sau segmente ale pietei si tot deauna cu conditia ca nici o astfel de investitie sa nu conduca la, sau sa implice, direct sau indirect, detineri reciproce la oricare emitent de acest fel, precum si cu conditia ca detinerile de valori mobiliare conform lit. b) a alineatului precedent sa nu implice nici un fel de speze de administrare sau de alta natura.
Fondurile deschise de investitii si societatile de investitii nu se pot angaja in vinzarea si cumpararea de valori mobiliare pe credit sau in vinzarea de valori mobiliare pe care nu le detin. Folosirea unor alte instrumente si tehnici va fi strict limitata la acelea care sporesc eficienta administrarii portofoliului si va fi supusa, in orice caz, reglementarilor stabilite de Agentia Valorilor Mobiliare.

CAP. 5

Societatile de administrare a investitiilor

ART. 31
Societatile de administrare a investitiilor vor fi infiintate ca societati pe actiuni conform legii romane, fiind necesara si autorizatia prealabila din partea Agentiei Valorilor Mobiliare.
O data infiintate ca societati si avind o structura organizatorica in functiune, ele vor solicita o autorizatie de functionare din partea Agentiei Valorilor Mobiliare, conform careia isi pot incepe activitatea in termen de 180 de zile.
Conditiile de obtinere a autorizatiilor, prevazute la alin. 1 si 2 din prezentul articol, vor fi determinate prin reglementarile Agentiei Valorilor Mobiliare.

ART. 32
Societatile de administrare a investitiilor vor obtine o autorizatie prealabila din partea Agentiei Valorilor Mobiliare pentru:
a) contractele de societate, statutele si eventualele amendamente la acestea;
b) reglementarile interne si eventualele amendamente la acestea;
c) contractele de societate si statutele societatilor de investitii aflate in administrarea lor si eventualele amendamente la acestea;
d) contractul de administrare si reglementarile interne ale fondurilor deschise de investitii aflate in administrare si eventualele amendamente la acestea;
e) prospectul pentru oferta publica de valori mobiliare emise de catre fondurile deschise de investitii si societatile de investitii, functionind in baza unui contract de administrare;
f) modificari in structura proprietatii societatii de administrare, care implica 5% sau mai mult din capitalul subscris;
g) modificari in structura conducerii si a societatii de administrare a investitiilor;
h) fuziunea fondurilor de investitii sau societatilor de investitii, functionind in baza unui contract de administrare;
i) alte documente, evenimente sau situatii pe care Agentia Valorilor Mobiliare le poate determina prin reglementari.
Agentia Valorilor Mobiliare poate cere unei societati de administrare a investitiilor sa adopte amendamente la documentele la care se face referire la lit. a)-e) de la alineatul precedent din prezentul articol, de cite ori asemenea amendamente vor fi considerate necesare de catre Agentia Valorilor Mobiliare.

ART. 33
Societatile de administrare a investitiilor vor emite un singur fel de actiuni nominative care trebuie achitate integral in forma baneasca la momentul subscriptiei.
Volumul minim al capitalului subscris si integral varsat al societatilor de administrare a investitiilor va fi stabilit prin reglementari emise de Agentia Valorilor Mobiliare. Aceste reglementari mai pot include dispozitii conform carora capitalul minim cerut poate varia fie in functie de numarul fon durilor deschise de investitii aflate in administrare, fie in functie de valoarea totala a activelor administrate.

ART. 34
Societatile de administrare a investitiilor vor desfasura activitatea de administrare a fondurilor deschise de investitii si a societatilor de investitii ca activitate exclusiva.
Desfasurarea oricarei alte activitati de catre aceste societati este interzisa, cu exceptia celor auxiliare si adiacente, stabilite prin reglementarile Agentiei Valorilor Mobiliare.
Desfasurarea de activitati de administrare a fondurilor de investitii sau a societatilor de investitii, pe baze contractuale, este rezervata societatilor de administrare legal autorizate, conform dispozitiilor prezentei ordonante.
In caz de dubiu privind natura activitatii, Agentia Valorilor Mobiliare este investita cu autoritatea de a decide daca o anumita activitate constituie activitate de administrare a unui fond deschis de investitii ori societati de investitii si, ca atare, se afla sub incidenta dispozitiilor prezentei ordonante.

ART. 35
Societatile bancare pot detine in societati de administrare a investitiilor pina la limita a 20% din capitalul subscris si integral varsat al unei societati de administrare, cu conditia ca:
a) totalul detinerilor de actiuni intr-o societate de administrare a investitiilor ale institutiilor reglementate de Legea nr. 33/1991 sa nu depaseasca 40% din capitalul unei societati de administrare a investitiilor;
b) nici o societate financiara reglementata de Legea nr. 33/1991 sa nu detina, direct sau indirect, actiuni la mai mult de o societate de administrare a investitiilor.
Nici o societate de administrare a investitiilor, membrii consiliului sau de administratie, ai conducerii executive ori detinatorii a 5% sau mai mult din capitalul ei subscris si integral varsat, inclusiv respectivele persoane implicate, nu pot detine actiuni ale altei societati de administrare a investitiilor.
Societatile financiare, indeplinind functii de depozitare pentru fonduri de investitii ori societati de investitii administrate de o societate de administrare a investitiilor, precum si membrii consiliului lor de administratie, ai conducerii lor executive si detinatorii a 5% sau mai mult din actiunile lor, inclusiv respectivele persoane implicate, nu pot detine actiuni ori indeplini functii de conducere in respectiva societate de administrare a investitiilor.
Societatile de intermediere, functionind in baza autorizatiei Agentiei Valorilor Mobiliare, membrii consiliului lor de administratie, ai conducerii executive si lucratorii lor care efectueaza tranzactii nu pot, in total, sa detina mai mult de 5% din actiunile unei societati de administrare a investitiilor. Membrii consiliului de administratie, ai conducerii executive si detinatorii a 5% sau mai mult din actiunile unei societati de valori mobiliare, inclusiv respectivele persoane implicate, nu pot detine functii de conducere intr-o societate de administrare a investitiilor.

ART. 36
O societate de administrare a investitiilor nu poate indeplini nici una din functiile atribuite conform prezentei ordonante unei societati de depozitare.
In exercitarea functiilor sale de administrare, societatea de administrare a investitiilor va actiona independent de interesele actionarilor si exclusiv in interesul investitorului in fondurile deschise de investitii si in societatile de investitii aflate in administrarea sa.

ART. 37
O societate de administrare a investitiilor poate exercita functii de administrare a investitiilor pentru mai mult decit un fond deschis de investitii sau o societate de investitii, conform respectivelor contracte individuale, cu conditia ca:
a) respectivele obiective de investitii ale fondurilor sau societatilor sa fie diferentiate in mod clar si identificabile in mod adecvat prin numele entitatilor individuale, pentru prevenirea incertitudinii si confuziei pentru potentialii investitori;
b) contractele de administrare individuala, reglementarile interne si, acolo unde este aplicabil, contractele si statutele fondurilor de investitii sau societatilor de investitii aflate in administrarea sa, sa fie aprobate de Agentia Valorilor Mobiliare;
c) societatea de administrare sa satisfaca cerintele de capital minim pentru activitati de administrare a mai multor fonduri, daca este prevazut in reglementari ale Agentiei Valorilor Mobiliare, conform autorizarii acordate prin art. 31 al prezentei ordonante;
d) activele, operatiunile si inregistrarile privind fiecare fond de investitii sau societate de investitii aflate in administrare sa fie individualizate in mod clar si strict separate intre ele si de acelea ale societatii de administrare;
e) societatea de administrare sa se abtina de la a efectua orice fel de tranzactie cu si intre fonduri de investitii si societati de investitii individuale aflate in administrarea sa.

ART. 38
O societate de administrare a investitiilor nu poate dobindi sau detine nici un fel de valori mobiliare sau titluri emise de catre:
a) fonduri de investitii sau societati de investitii aflate in administrarea sa;
b) persoane juridice indeplinind functii de depozitare pentru fonduri de investitii sau societati de investitii aflate in administrarea sa;
c) alte societati de administrare a investitiilor;
d) societati de valori mobiliare;
e) persoane juridice care sint actionare ale respectivei societati de administrare a investitiilor.

ART. 39
O societate de administrare a investitiilor va inceta sa-si exercite functiile, cu conditia:
a) notificarii prealabile, cu minimum 90 de zile inainte, a deciziei de denuntare a contractului de administrare;
b) acceptarii de catre Agentia Valorilor Mobiliare a unei cereri a detinatorilor a cel putin 30% din titlurile de participare la un fond deschis de investitii sau a actionarilor unei societati de investitii aflate in administrare, pentru inlocuirea societatii de administrare;
c) retragerii de catre Agentia Valorilor Mobiliare a autorizatiei acordate unei societati de administrare a investitiilor, datorita nerespectarii dispozitiilor legale si reglementarilor privind activitatile unei societati de administrare a investitiilor.
In termen de 90 de zile de la aparitia cauzelor de la lit. a)-c) ale alineatului precedent din prezentul articol, majoritatea detinatorilor de titluri de participare la un fond deschis de investitii sau a actionarilor unei societati de investitii, care functioneaza in baza unui contract de administrare, va decide asupra acceptarii unei alte societati de administrare a investitiilor, asupra fuziunii cu alt fond deschis de investitii sau alta societate de investitii ori lichidarii respectivului fond deschis de investitii sau a societatii de investitii.
In cadrul termenului de la alineatul precedent, Agentia Valorilor Mobiliare poate suspenda emisiunea si, respectiv, rascumpararea de titluri de participare ale fondului deschis de investitii in cauza.

CAP. 6

Societati de depozitare

ART. 40
Societatile de administrare a investitiilor vor incredinta, spre pastrare, cu avizul Agentiei Valorilor Mobiliare si pe baza de contracte, activele fondurilor deschise de investitii si societatilor de investitii, pe care le administreaza, societatilor de depozitare sau altor societati autorizate de Agentia Valorilor Mobiliare sa desfasoare asemenea activitati.

ART. 41
Societatile de depozitare pentru fondurile deschise de investitii si societatile de investitii vor fi constituite sub forma societatilor pe actiuni, cu autorizarea prealabila din partea Agentiei Valorilor Mobiliare.
In vederea obtinerii autorizatiei prevazute la alineatul precedent, societatile de depozitare vor trebui sa prezinte Agentiei Valorilor Mobiliare documente si evidente satisfacatoare, din care sa rezulte ca dispun de suficiente resurse financiare si de o structura de conducere adecvata, precum si de capacitatile profesionale necesare pentru desfasurarea eficienta a activitatilor lor.
Capitalul minim subscris si cel minim varsat vor fi stabilite prin reglementarile Agentiei Valorilor Mobiliare.

ART. 42
Societatile de depozitare vor desfasura urmatoarele activitati privind fondurile de investitii si societatile de investitii aflate in administrarea unei societati autorizate de administrare a investitiilor:
a) pastrarea in siguranta a tuturor activelor respectivelor fonduri de investitii si societati de investitii;
b) decontarea tranzactiilor cu valori mobiliare in contul entitatilor mai sus mentionate, in conformitate cu instructiunile primite de la societatea de administrare a investitiilor si confirmate de societatea de valori mobiliare implicata;
c) colectarea dividendelor, dobinzilor si a altor beneficii aferente activelor depozitate, precum si exercitarea drepturilor conferite de asemenea active, in conformitate cu instructiunile primite de la societatea de administrare a investitiilor;
d) calcularea si publicarea valorii activelor nete ale entitatilor mai sus mentionate;
e) primirea fondurilor pentru subscriptiile de titluri de participare ale fondurilor deschise de investitii si actiunilor societatilor de investitii, precum si prelucrarea si emisiunea respectivelor valori mobiliare;
f) prelucrarea documentelor de transfer pentru actiuni ale societatilor de investitii, altele decit cele care nu au incheiat contract de administrare;
g) prelucrarea si plata beneficiilor cuvenite ce trebuie distribuite detinatorilor de titluri de participare ale unui fond deschis de investitii si respectiv actionarilor societatilor de investitii;
h) prelucrarea cererilor de rascumparare pentru titluri de participare ale fondurilor deschise de investitii, anularea lor si platile corespunzatoare catre detinatori;
i) alte activitati stabilite de Agentia Valorilor Mobiliare.

ART. 43
Activitatile desfasurate de societatea de depozitare, prevazute la art. 42, pot fi desfasurate si de alte societati, in baza autorizatiei Agentiei Valorilor Mobiliare.

ART. 44
Functiile unei societati de depozitare si ale unei societati de administrare a investitiilor nu pot fi exercitate de aceeasi persoana juridica.
O societate de depozitare nu va dobindi sau detine nici un fel de valori mobiliare emise sau garantate de catre o societate de administrare a investitiilor fata de care exercita functii de depozitare.
Membrii consiliului de administratie si conducerea executiva, precum si actionarii ce detin 5% sau mai mult din capitalul subscris si varsat, inclusiv persoane implicate, nu vor detine nici actiuni, nici pozitii echivalente intr-o societate de administrare a investitiilor, fata de care respectiva societate de depozitare indeplineste functii de depozitare.
Societatea de depozitare nu va desfasura nici un fel de activitati, altele decit cele corespunzind functiilor sale specifice ce-i revin in temeiul prezentei ordonante sau al reglementarilor Agentiei Valorilor Mobiliare emise in aplicarea acesteia, exceptie facind acelea incredintate institutiilor financiare ce desfasoara activitati conform Legii nr. 33/1991.

ART. 45
O societate de administrare a investitiilor poate incredinta exercitarea functiilor de depozitare, pentru fiecare fond de investitii sau societate de investitii, numai unei singure entitati de depozitare. Totusi, o societate de depozitare poate exercita asemenea functii pentru orice numar de fonduri de investitii sau societati de investitii, cu conditia ca activele, operatiile si inregistrarile pentru fiecare din aceste entitati sa fie separate intre ele, precum si separate de cele ale entitatii de depozitare.
Societatea de depozitare este raspunzatoare fata de societatea de administrare a investitiilor, detinatorii de titluri de participare ale unor fonduri deschise de investitii, societatile de investitii si actionarii acestora, pentru orice pierderi de valori mobiliare sau pagube suferite de aceste persoane, cit timp pierderile si pagubele au fost cauzate sau aparitia lor a fost facilitata de omisiunea sau nereusita de a indeplini corespunzator functiile ce au fost incredintate entitatii de depozitare.
Societatea de depozitare, pe riscul sau, poate transfera partial sau integral unei terte parti calificate activele sau functiile sale privind fonduri de investitii si societati de investitii, cu care are incheiate contracte de depozitare. Totusi, societatea de depozitare nu va fi exonerata de raspundere, ca urmare a transferarii unor astfel de active si functii, cu exceptia cazurilor in care a actionat pe baza instructiunilor respectivei societati de administrare a investitiilor.

ART. 46
O societate de depozitare va inceta sa-si exercite functiile, cu conditia:
a) notificarii prealabile, in termen de minimum 90 de zile, a deciziei de denuntare a contractului de catre oricare din parti;
b) prin expirarea respectivului contract, fara exercitarea optiunii de reinnoire, daca aceasta a fost stipulata;
c) retragerii autorizatiei de a indeplini functii esentiale pentru exercitarea efectiva a dispozitiilor contractului;
d) ca amendamentele contractelor de societate si statutelor societatii de depozitare sa afecteze, in opinia Agentiei Valorilor Mobiliare, protectia intereselor investitorilor.
Schimbarea societatii de depozitare de catre societatea de administrare a investitiilor este supusa aprobarii prealabile a Agentiei Valorilor Mobilare.

CAP. 7

Contraventii si sanctiuni

ART. 47
Agentia Valorilor Mobiliare, prin persoanele imputernicite in acest scop, poate aplica urmatoarele sanctiuni contraventionale:
a) avertismentul scris;
b) avertismentul publicat;
c) amenda;
d) interzicerea temporara sau definitiva a angajarii persoanelor fizice sau juridice in activitati aflate sub incidenta prezentei ordonante;
e) suspendarea autorizatiei;
f) retragerea sau anularea autorizatiei.

ART. 48
Constituie contraventii urmatoarele fapte daca, potrivit legii penale si conditiilor in care au fost savarsite, nu sint infractiuni:
a) desfasurarea fara autorizatie sau aviz a oricaror activitati pentru care prezenta ordonanta prevede obligatia obtinerii unei astfel de autorizatii sau a unui astfel de aviz din partea Agentiei Valorilor Mobiliare;
b) folosirea neautorizata a denumirilor prevazute la art. 3;
c) nerespectarea dispozitiilor de la art. 10 alin. 3, referitoare la modul de stabilire a pretului de emisiune al titlurilor de participare;
d) emisiunea de catre fondurile deschise de investitii si societatile de investitii a altor valori mobiliare si titluri decit cele prevazute la art. 11 alin. 1 si art. 19 alin. 1;
e) contractarea de imprumuturi in alte conditii decit cele prevazute la art.
11 alin. 2 si art. 19 alin. 2;
f) nerespectarea dispozitiilor art. 20 si 21 referitoare la intocmirea, publicarea si distribuirea prospectului;
g) nerespectarea dispozitiilor din art. 23 referitoare la calculul activelor nete;
h) nerespectarea limitelor de detinere a titlurilor de participare si, respectiv, a actiunilor prevazute la art. 24;
i) nerespectarea dispozitiilor de la art. 25-29 referitoare la administrarea prudenta a portofoliilor;
j) detinerea de valori mobiliare, interzisa de art. 30 si 38;
k) nerespectarea dispozitiilor art. 37 referitoare la administrarea mai multor fonduri sau societati de investitii;
l) nerespectarea dispozitiilor art. 42 referitoare la activitatile societatilor de depozitare sau desfasurarea necorespunzatoare a acestor activitati.

ART. 49
Aplicarea sanctiunilor, prevazute de prezenta ordonanta, persoanelor juridice, nu impiedica Agentia Valorilor Mobiliare sa aplice sanctiuni identice sau altele specifice, pentru aceeasi fapta persoanelor fizice care, ca membri ai consiliului de administratie, reprezentanti legali, persoane exercitind de jure sau de facto functii de conducere, specialisti in activitatile reglementate de prezenta ordonanta, se fac responsabile pentru respectiva fapta sau care, avand obligatia si posibilitatea sa previna savirsirea ei, nu au facut-o.

ART. 50
Sanctiunea cu amenda se aplica, pentru persoanele juridice, intr-o suma cuprinsa intre 1-3% din capitalul subscris al acestora.
Pentru persoanele fizice, sanctiunea cu amenda va fi cuprinsa intre 300.000 - 1.000.000 lei.
In cazul sanctiunii cu amenda, prevederile art. 25 si 26 din Legea nr. 32/ 1968 privind constatarea si sanctionarea contraventiilor nu se aplica.

ART. 51
Sanctiunea de suspendare a autorizatiei poate fi aplicata pe o perioada cuprinsa intre 5 si 90 de zile.

CAP. 8

Dispozitii finale si tranzitorii

ART. 52
In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Agentia Valorilor Mobiliare va elabora si va supune spre aprobare Guvernului reglementarile tehnice, necesare punerii in aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante.

ART. 53
Agentia Valorilor Mobiliare este autorizata sa actualizeze si sa supuna spre aprobare Guvernului toate nivelurile minime sau maxime ale sumelor exprimate in moneda nationala, in corelare fie cu dezvoltarea pietei valorilor mobiliare, fie cu evolutia conditiilor generale predominante in economie.
Hotaririle Guvernului, adoptate in baza alineatului precedent, vor intra in vigoare intr-un termen de cel mult 180 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, astfel incit sa se permita desfasurarea, in continuare, a activitatilor prevazute de prezenta ordonanta, in temeiul autorizatiilor emise anterior.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
---------------Ministru de stat, presedintele Consiliului pentru Coordonare, Strategie si Reforma Economica, Misu Negritoriu Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu --------------


Marți, 14 iulie 2020, 19:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.