LEGE nr.129 din 29 decembrie 1992
privind protecția desenelor și modelelor industriale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1/8 ian. 1993

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL 1
Dispozitii generale

Art. 1. - Drepturile asupra desenelor si modelelor industriale sint recunoscute si protejate prin eliberarea unui titlu de protectie de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, in conditiile prezentei legi.

Art. 2. - Titlul de protectie este certificatul de inregistrare a desenului sau modelului industrial, care confera titularului sau un drept exclusiv de exploatare pe teritoriul Romaniei.

Art. 3. - Dreptul la eliberarea certificatului de inregistrare apartine autorului desenului sau modelului industrial ori succesorului sau in drepturi.

In cazul in care titularul este altul decit autorul, acesta din urma are dreptul la eliberarea unui duplicat al certificatului de inregistrare.

Art. 4. - Daca mai multe persoane au creat acelasi desen sau model industrial, independent una de alta, dreptul la eliberarea certificatului apartine aceleia care a depus cea dintii cererea de inregistrare la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci sau, daca o prioritate a fost recunoscuta, aceleia a carei cerere are cea mai veche data de prioritate.

Art. 5. - Daca autorul este salariat, in lipsa unei prevederi contractuale mai avantajoase acestuia, dreptul la eliberarea certificatului de inregistrare a desenului sau modelului industrial apartine:

a) unitatii, pentru desenele sau modelele industriale realizate de salariat in executarea fie a unui contract de munca ce prevede o misiune creativa care corespunde cu functiile sale efective, fie a unei misiuni de cercetare care i-a fost incredintata in mod expres;
b) salariatului, pentru desenele si modelele industriale realizate de catre acesta fie in cursul exercitarii functiilor sale, fie in domeniul activitatilor unitatii, prin cunoasterea sau folosirea tehnicilor ori mijloacelor specifice ale unitatii sau a datelor existente in unitate; in aceste conditii, unitatea are un drept de preferinta la incheierea unui contract de cesiune sau licenta neexclusiva ce trebuie exercitat in termen de 3 luni de la data ofertei salariatului; in lipsa unui acord al partilor asupra pretului contractului, acesta urmeaza sa fie stabilit de instantele judecatoresti in functie de contributia initiala a fiecarei parti, cit si de utilitatea industriala si comerciala a desenului sau modelului industrial;
c) salariatului, pentru toate celelalte desene si modele industriale.

In cazurile prevazute la lit. a) si b), salariatul-autor si unitatea au obligatia sa se informeze reciproc, in scris, asupra stadiului realizarii desenului sau modelului industrial si sa se abtina de la orice divulgare de natura a prejudicia, in tot sau in parte, exercitarea drepturilor conferite de lege.

Incalcarea obligatiei de a informa atrage raspunderea persoanei vinovate, potrivit dreptului comun.

In cazul prevazut la lit. a), daca, in termen de 60 de zile de la data cind salariatul informeaza unitatea asupra realizarii desenului sau modelului industrial, aceasta nu depune cererea si nu exista o alta conventie intre autor si unitate, dreptul la depunerea cererii si la eliberarea certificatului apartine salariatului, in conditiile prevazute la lit. b).

Art. 6. - Persoanele fizice sau persoanele juridice, avind domiciliul sau sediul in afara teritoriului Romaniei, beneficiaza de dispozitiile prezentei legi, in conditiile conventiilor internationale la care Romania este parte sau pe baza de reciprocitate de protectie cu tarile ai caror resortisanti sint.

Art. 7. - Protectia asigurata prin prezenta lege nu exclude beneficiul protectiei conferite prin dreptul de autor.

CAPITOLUL 2
Conditii pentru protectia desenelor si modelelor industriale

Art. 8. - Poate fi inregistrat ca desen sau model industrial aspectul nou al unui produs avind o functie utilitara.

Art. 9. - Un desen sau un model industrial este nou daca, anterior datei de constituire a depozitului reglementar al cererii sau al prioritatii recunoscute, nu a mai fost facut public, in tara si in strainatate, pentru aceeasi categorie de produse.

Un desen sau model este considerat industrial daca obiectul la care se aplica desenul sau modelul poate fi reprodus ori de cite ori este necesar.

Divulgarea desenului sau modelului industrial nu se ia in considerare in cazul in care emana de la un autor sau succesorul sau in drepturi si s-a produs in termen de 12 luni, care a precedat inregistrarea cererii.

Art. 10. - Desenul sau modelul industrial, al carui aspect este determinat de o functie tehnica, nu poate fi inregistrat chiar daca are noutate.

Art. 11. - Sint excluse de la protectie desenle sau modelele industriale ale caror destinatie si aspect contravin ordinii publice sau bunelor moravuri.

CAPITOLUL 3
Inregistrarea si eliberarea titlului de protectie

Art. 12. - Cererea de inregistrare a desenului sau a modelului industrial, continind datele de identificare a solicitantului si a autorului, precum si indicarea produsului ori produselor carora modelul industrial le este destinat a fi incorporat, insotita de o descriere sumara a elementelor caracteristice ale desenului sau modelului industrial, toate redactate in limba romana, precum si de 10 reproduceri grafice, se depun la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, personal sau prin mandatar cu domiciliul sau sediul in Romania, constituind depozitul national reglementar.

Cererea de inregistrare poate contine si solicitarea de aminare a publicarii.

Art. 13. - Data depozitului national reglementar este data primirii la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci a documentelor prevazute la art. 12 si se inscrie in Registrul national al cererilor depuse.

Art. 14. - In procedurile in fata Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, solicitantul certificatului de inregistrare sau succesorul sau in drepturi poate beneficia de asistenta unui consilier in proprietate industriala, autorizat.

Art. 15. - Un depozit multiplu poate cuprinde mai multe desene sau modele industriale destinate a fi incorporate in aceeasi categorie de produse, in conformitate cu clasificarea internationala a desenelor si modelelor industriale.

Art. 16. - Depozitul national reglementar asigura solicitantului un drept de prioritate, cu incepere de la data constituirii acestuia, fata de orice alt depozit ulterior privind acelasi desen sau model industrial.

Art. 17. - Persoanele fizice sau persoanele juridice ale statelor parti la conventiile la care Romania este parte beneficiaza de un drept de prioritate de 6 luni, cu incepere de la data primului depozit, daca solicita protectia in acest termen, pentru acelasi desen sau model.

Art. 18. - Invocarea prioritatii se poate face si in urma expunerii desenului sau modelului industrial intr-o expozitie internationala, daca cererea este depusa in termen de 6 luni de la data introducerii produsului in expozitie.

Aceasta perioada nu prelungeste termenul de prioritate prevazut la art. 17.

Art. 19. - Prioritatile prevazute la art. 17 si 18 sint recunoscute daca sint invocate o data cu depunerea cererii si daca in termen de 3 luni de la data depunerii cererii se confirma prin acte de prioritate.

Art. 20. - Cererea de inregistrare a desenului sau a modelului industrial, precum si reproducerea, fotografia sau orice reprezentare grafica a acestuia se publica in Buletinul oficial de proprietate industriala al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, in termen de maximum 6 luni de la data constituirii depozitului reglementar, in alb-negru sau, la cerere, in culori.

Publicarea prevazuta la alineatul precedent poate fi aminata, la cererea solicitantului, pe o perioada care nu poate depasi 12 luni, calculata de la data depunerii cererii sau de la data prioritatii, cind aceasta a fost invocata.

Art. 21. - Persoanele interesate pot face obiectii scrise la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci privind inregistrarea desenului sau modelului industrial, in termen de 3 luni de la data publicarii acestuia.

Art. 22. - Cererile de inregistrare a desenelor sau modelelor industriale se examineaza de catre sectorul de specialitate al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci.

Hotarirea de admitere sau de respingere a cererii se ia de catre o comisie in termen de cel mult 6 luni de la data publicarii cererii.

Inregistrarea desenelor sau modelelor industriale se face in Registrul national al desenelor si modelelor industriale si se publica in Buletinul oficial de proprietate industriala al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci „

Art. 23. - Pentru neindeplinirea conditiilor prevazute la art. 8, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci poate proceda la revocarea din oficiu a hotaririlor sale, pina la comunicarea acestora.

Art. 24. - Hotaririle privind cererile de inregistrare a desenului sau modelului industrial pot fi contestate pe cale administrativa, in scris si motivat, la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, in termen de 3 luni de la comunicare.

Contestatia va fi examinata, in termen de 3 luni de la inregistrarea acesteia, de o comisie de reexaminare din cadrul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, a carei componenta este alta decit aceea a comisiei prevazute la art. 22 alin. 1.

Art. 25. - Hotarirea Comisiei de reexaminare se comunica partilor in termen de 15 zile de la pronuntare si poate fi atacata la Tribunalul municipiului Bucuresti, in termen de 3 luni de la comunicare.

Hotaririle Comisiei de reexaminare si hotaririle judecatoresti ramase definitive se publica in Buletinul oficial de proprietate industriala al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci.

Art. 26. - Toate hotaririle luate in cadrul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci vor fi motivate.

Art. 27. - Eliberarea certificatelor de inregistrare de desene sau modele industriale de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci se face in temeiul hotaririlor de admitere ramase definitive, in termen de 30 de zile de la data la care hotarirea de admitere a ramas definitiva.

Art. 28. - Procedurile de inregistrare a desenului sau modelului industrial prevazute de prezenta lege sint supuse taxelor din anexele nr. 1 si 2.

Taxele se platesc in contul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, in cuantumul si termenele prevazute in anexele nr. 1 si 2, si constituie venituri ce se varsa la bugetul de stat.

Taxele datorate de persoanele fizice si persoanele juridice straine cu domiciliul sau, dupa caz, cu sediul in strainatate se platesc in valuta si sint cele prevazute in anexa nr. 2.

Creatorii, solicitanti sau titulari ai certificatului de inregistrare a desenului si modelului industrial, care au un venit anual brut de pina la 1.000.000 lei, platesc 10% din cunatumul taxelor prevazute in anexe.

Neplata taxelor la termenele prevazute in anexe atrage neefectuarea procedurii , nerecunoasterea prioritatii si, dupa caz, decaderea din drepturi a titularului certificatului de inregistrare a desenului sau modelului industrial.

Din incasarile anuale obtinute, o cota de 30% va putea fi utilizata de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci numai pentru achizitionarea de aparatura si echipament de informatizare necesare in vederea indeplinirii atributiilor ce-i revin conform art. 40 din prezenta lege.

CAPITOLUL 4
Drepturi si obligatii

Art. 29. - Certificatul de inregistrare a desenului sau modelului industrial confera titularului dreptul de a interzice tertilor sa efectueze fara autorizarea sa urmatoarele acte: reproducerea, fabricarea, comercializarea sau oferirea spre vinzare, folosirea, importul sau stocarea in vederea comercializarii, oferirii spre vinzare sau folosirii desenului sau modelului industrial al produsului in care acesta este incorporat.

Art. 30. - In cazul cererii de inregistrare, publicata in conformitate cu art. 20, persoana fizica sau persoana juridica indreptatita la eliberarea certificatului beneficiaza provizoriu de aceleasi drepturi conferite titularului, in conformitate cu prevederile art. 2 si 29, incepind cu data constituirii depozitului reglementar al cererii pina la eliberarea certificatului de inregistrare.

Incalcarea prevederilor alin. 1 atrage pentru persoanele vinovate obligatia de despagubire potrivit dreptului comun; titlul pentru plata despagubirilor se poate executa numai dupa eliberarea certificatului de inregistrare a desenului sau modelului industrial.

Art. 31. - Perioada de valabilitate a unui certificat de inregistrare a desenului sau modelului industrial este de 5 ani de la data constituirii depozitului reglementar si poate fi reinnoita pe doua perioade succesive de 5 ani.

Pe intreaga perioada de valabilitate a certificatului, titularul este obligat la plata taxelor de mentinere in vigoare a acestuia.

Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci acorda un termen de gratie de cel mult 6 luni pentru plata taxelor de mentinere in vigoare, pentru care se percep majorari.

Neplata acestor taxe atrage decaderea titularului din drepturi.

Decaderea titularului din drepturi se publica in Buletinul oficial de proprietate industriala al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci.

Art. 32. - Titularii certificatelor de inregistrare a desenelor sau modelelor industriale pot mentiona pe produse semnul D, respectiv litera "D" majuscula, inscrisa intr -un cerc, insotita de numele titularului sau numarul certificatului.

Art. 33. - Dreptul la eliberarea certificatului de inregistrare a desenului sau modelului industrial, drepturile care decurg din cererea de inregistrare a desenului sau modelului industrial, precum si drepturile nascute din certificatul de inregistrare eliberat sint transmisibile in tot sau in parte.

Transmiterea se poate face prin cesiune sau pe baza de licenta exclusiva ori neexclusiva, precum si prin succesiune legala sau testamentara.

Transmiterea produce efecte fata de terti, incepind cu data inregistrarii la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, in Registrul national al cererilor depuse sau, dupa caz, Registrul national al desenelor si modelelor industriale inregistrate.

Art. 34. - Autorul, titular al certificatului de inregistrare a desenului sau modelului industrial, beneficiaza de drepturi patrimoniale stabilite pe baza de contract cu persoanele care exploateaza desenul sau modelul industrial.

In cazul incheierii unui contract de cesiune, drepturile patrimoniale ale autorului se stabilesc in acest contract.

Art. 35. - Inregistrarea in strainatate a desenelor si modelelor industriale create pe teritoriul Romaniei se face de catre persoana fizica sau persoana juridica indreptatita la eliberarea certificatului.

Inregistrarea in strainatate se face numai dupa depunerea cererii la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.

In vederea inregistrarii in strainatate, persoanele fizice si persoanele juridice indreptatite pot beneficia de credite in valuta.

Art. 36. - Autorul are dreptul sa i se mentioneze numele, prenumele si calitatea in certificatul de inregistrare eliberat, precum si in orice acte sau publicatii privind desenul sau modelul industrial.

Datele din certificatul de inregistrare se inscriu in carnetul de munca.

Art. 37. - Certificatul de inregistrare a desenului sau modelului industrial, eliberat de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, poate fi anulat, in tot sau in parte, la cererea unei persoane interesate, in cazul cind se constata ca, la data inregistrarii cererii, nu erau indeplinite conditiile pentru acordarea protectiei.

Anularea poate fi ceruta pe toata durata de valabilitate a certificatului si se judeca de catre Tribunalul municipiului Bucuresti.

Hotarirea de anulare se inregistreaza la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci si se publica in termen de maximum 2 luni de la data inregistrarii acesteia.

Art. 38. - Litigiile cu privire la calitatea de autor al desenului sau modelului industrial, calitatea de titular al certificatului de inregistrare, cele cu privire la drepturile patrimoniale nascute din contractele de cesiune sau licenta, precum si cele referitoare la nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 3 sint de competenta instantelor judecatoresti.

CAPITOLUL 5
Atributiile Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci in domeniul protectiei desenelor si modelelor industriale

Art. 39. - Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci este organul guvernamental de specialitate, cu autoritate unica pe teritoriul Romaniei, care asigura protectia desenelor si modelelor industriale.

Art. 40. - Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci are urmatoarele atributii in domeniul protectiei desenelor si modelelor industriale:

a) acorda protectie prin eliberarea certificatului de inregistrare a desenelor si modelelor industriale;
b) este depozitarul Registrului national al cererilor depuse si al Registrului national al desenelor si modelelor industriale inregistrate;
c) efectueaza, la cerere, informarea din desenele si modelele industriale publicate;
d) intretine relatii cu organizatiile guvernamentale similare si cu organizatiile internationale de specialitate la care Romania este membra;
e) acorda, la cerere, asistenta in domeniul proprietatii industriale, organizeaza cursuri de instruire pentru specialistii in domeniu;
f) editeaza si publica periodic in Buletinul oficial de proprietate industriala al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci date privitoare la desenele si modelele industriale.

CAPITOLUL 6
Raspunderi si sanctiuni

Art. 41. - Insusirea fara drept, in orice mod, a calitatii de autor al desenului sau modelului industrial constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 42. - Reproducerea, fara drept, a desenului sau modelului industrial in scopul fabricarii de produse cu aspect identic, fabricarea, oferirea spre vinzare, vinzarea, importul, folosirea sau stocarea unor astfel de produse in vederea punerii in circulatie ori folosirii, fara aordul titularului certificatului de inregistrare a desenului sau modelului industrial, in perioada de valabilitate a acestuia, constituie infractiune de contrafacere a desenului sau modelului industrial si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.

Actiunea penala se pune in miscare la plingerea prealabila a partii vatamate.

Pentru prejudiciile cauzate, titularul are dreptul la despagubiri potrivit legii.

Art. 43. - Divulgarea, de catre personalul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, precum si de catre persoanele care efectueaza lucrari in legatura cu desenele si modelele industriale, a datelor cuprinse in cererile de inregistrare pina la publicarea lor, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 22 decembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE SENATULUI
prof. univ. OLIVIU GHERMAN

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 23 decembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ADRIAN NASTASE


ANEXA 1

CUANTUMUL SI TERMENELE
privind plata taxelor pentru desene si modele industriale, in lei

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Cuantum
Nr. Obiectul platii                             Termenele de plata     taxa
crt.                                                 - lei -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Depunerea cererii de inregistrare:
1.1. - pentru un depozit cuprinzind                   - in 3 luni de la depunerea
    un singur desen sau model cererii de inregistrare                        9.000
1.2. - pentru fiecare desen sau model in plus intr-un depozit       multiplu           3.000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Publicarea desenului sau modelului:
2.1. - pentru fiecare figura in spatiu                 - in 3 luni de la depunerea
    standard (6X6 cm) alb-negru cererii de inregistrare                       6.000
2.2. - pentru publicarea in culori, in spatiu standard (6X6 cm)                    30.000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Aminarea publicarii                         - o data cu cererea de aminare 6.000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Invocarea prioritatii                        - in 3 luni de la depunerea cererii
                                     de invocare a prioritatii   6.000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Eliberarea certificatului de inregistrare              - in 3 luni de la publicarea
  pentru primii 5 ani de protectie cererii                              45.000
  - pentru desenele din domeniul textilelor taxa pe primii 5 ani de protectie poate fi platita si anual
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Reinnoirea pentru fiecare 5 ani de protectie:
6.1. - pentru protectia unui desen                   - o data cu cererea de
    sau model                             reinnoire          30.000
6.2. - pentru protectia unui desen sau model in plus in acelasi depozit multiplu            3.000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Modificari in situatia juridica a titularului,            - o data cu cererea de
  cesiuni, licente                            modificare          9.000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Eliberarea de acte, adeverinte, duplicate, copii certificate,    - o data cu cererea de
  extras din registru, etc.                       solicitare  
  pentru fiecare pagina                                        3.000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Examinarea unei contestatii sau cereri                - o data cu cererea de
  de revocare                              revocare sau contestatie   45.000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ANEXA 2

CUANTUMUL SI TERMENELE
privind plata taxelor pentru desene si modele industriale, in valuta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Cuantum
Nr. Obiectul platii                             Termenele de plata     taxa
crt.                                                  - $ -
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Depunerea cererii de inregistrare:
1.1. - pentru un depozit cuprinzind un                 - in 3 luni de la depunerea
    singur desen sau model                       cererii de inregistrare    30
1.2. - pentru fiecare desen sau model in plus intr-un depozit       multiplu           10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Publicarea desenului sau modelului:
2.1. - pentru fiecare figura in spatiu                 - in 3 luni de la depunerea
    standard (6X6 cm) alb-negru                    cererii de inregistrare    20
2.2. - pentru publicarea in culori, in spatiu standard (6X6 cm)                    100
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Aminarea publicarii                         - o data cu cererea de aminare 20
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Invocarea prioritatii                        - in 3 luni de la depunerea
                                     cererii de invocare a
                                     prioritatii          20
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Eliberarea certificatului de inregistrare pentru           - in 3 luni de la
  primii 5 ani de protectie                       publicarea cererii      150
  - pentru desenele din domeniul textilelor taxa pe primii 5 ani de protectie poate fi platita si anual
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Reinnoirea pentru fiecare 5 ani de protectie:
6.1. - pentru protectia unui desen sau                 - o data cu cererea
    de model                              reinnoire          100
6.2. - pentru protectia unui desen sau model in plus in acelasi depozit  multiplu           10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Modificari in situatia juridica a                  - o data cu cererea de
  titularului, cesiuni, licente                     modificare          30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Eliberarea de acte, adeverinte, duplicate,              - o data cu cererea de 
  copii certificate, extras din registru etc. pentru fiecare pagina   solicitare          10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Examinarea unei contestatii sau                   - o data cu cererea de
  revocare cereri de                           revocare sau contestatie   150
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Duminică, 11 aprilie 2021, 10:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.