LEGE nr.84 din 24 iulie 1995
Legea învățământului
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.3.792/2002 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Normelor privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern în structura Ministerului Educației și Cercetării și în unitățile din sistemul Ministerului Educației și Cercetării, conform Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern și controlul financiar preventiv, aprobată și modificată prin Legea nr. 301/2002, și în baza Ordinului ministrului finanțelor nr. 332/2000 privind aprobarea Normelor metodologice generale pentru organizarea și funcționarea auditului intern în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările ulterioare
  H.G. nr.859/2002 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe profit
  O. nr.4.328/2002 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat 2003
  O. nr.4.327/2002 al ministrului educației și cercetării cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de capacitate 2003
  O. nr.4.927/2002 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar (abrogat prin O. nr.5.644/2003)
  O. nr.5.151/2002 al ministrului educației și cercetării și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a fermei didactice din unitățile de învățământ preuniversitar (abrogat prin O. nr.1.189/2007)
  O. nr.1.745/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare privind execuția bugetară la 31 decembrie 2002 (abrogat prin O. nr.99/2003)
  O. nr.5.204/2002 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Metodologiei de elaborare, avizare și aprobare a standardelor de pregătire profesională și a curriculumului pentru învățământul postliceal și a Reperelor metodologice privind proiectarea standardelor de pregătire profesională și a curriculumului la școala postliceală și școala de maiștri
  H.G. nr.174/2003 pentru modificarea art. 25 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 538/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru finanțarea învățământului preuniversitar de stat
  H.G. nr.741/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului (abrogat prin H.G. nr.410/2004)
  L. nr.311/2003 LEGEA muzeelor și a colecțiilor publice
  L. nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
  O. nr.4.923/2003 al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor și a cabinetelor de asistență psihopedagogică (abrogat prin O. nr.5.418/2005)
  O.U.G. nr.110/2003 pentru completarea art. 166 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată
  O. nr.5.574/2003 al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea Metodologiei de evaluare a unităților de învățământ preuniversitar în vederea acordării autorizației de încredere
  O. nr.1.746/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea execuției bugetare a anului 2003
  O. nr.5.644/2003 al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru aprobarea Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar (abrogat prin O. nr.5.260/2004)
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
  O. nr.117/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare privind execuția bugetară la 31 decembrie 2003
  H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
  O.G. nr.38/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
  O. nr.3.297/2004 al ministrului educației, cercetării și tineretului privind Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru funcțiile de director și director adjunct la unitățile de învățământ preuniversitar
  H.G. nr.277/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului (scos din evidenta prin H.G. nr.410/2004)
  O. nr.136/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru aprobarea Precizărilor privind aplicarea unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2003
  L. nr.349/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic
  O. nr.4.595/2004 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de bacalaureat - 2005
  O. nr.4.839/2004 al ministrului educației și cercetării privind criteriile specifice și metodologia de acordare a sprijinului financiar în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu"
  O. nr.5.260/2004 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar
  O. nr.5.262/2004 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante din unitățile de învățământ preuniversitar din județele-pilot (abrogat prin O. nr.5.440/2005)
  H.G. nr.2.192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanțarea și administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat
  O. nr.1.912/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare privind execuția bugetară la 31 decembrie 2004
  H.G. nr.223/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării (abrogat prin H.G. nr.366/2007)
  O. nr.4.923/2005 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenți cu domiciliul în mediul rural
  O. nr.4.925/2005 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (abrogat prin O. nr.5.115/2014)
  H.G. nr.1.859/2005 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002
  O. nr.4.713/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a casei corpului didactic și a Metodologiei de încadrare a personalului didactic și didactic auxiliar în casele corpului didactic (abrogat prin O. nr.5.554/2011)
  O. nr.5.219/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
  O. nr.5.385/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director general și director general adjunct la bibliotecile centrale universitare și de director general la Biblioteca Pedagogică Națională "I.C. Petrescu" din București
  O. nr.4.033/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învățământul superior - examene de absolvire, licență, diplomă, selecție, disertație
  O. nr.4.061/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind cadrul general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar 2011-2012


Sâmbătă, 01 octombrie 2022, 16:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.