LEGE nr.571 din 22 decembrie 2003
privind Codul fiscal
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.1.848/2003 al ministrului finanțelor publice privind stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii și pensii pentru anul fiscal 2004 potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  O. nr.1.844/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatelor de exonerare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată pentru importurile prevăzute la art. 157 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin O. nr.1.219/2004)
  O. nr.1.846/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru exporturi și alte operațiuni similare, pentru transportul internațional și pentru operațiunile legate de traficul internațional de bunuri, prevăzute la art. 143 alin. (1) și la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin O. nr.2.222/2006)
  O. nr.1.828/2003 al ministrului finanțelor publice privind documentele necesare achiziționării unor produse accizabile în regim de scutire (abrogat prin H.G. nr.44/2004)
  O. nr.1.845/2003 al ministrului finanțelor publice privind norme de aplicare a unor prevederi din titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.44/2004)
  O. nr.1.852/2003 al ministrului finanțelor publice privind modelul marcajelor aplicate asupra unor produse accizabile și procedura de achiziționare a acestora (abrogat prin H.G. nr.44/2004)
  O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (abrogata prin L. nr.207/2015)
  Protocol nr.11/2004 privind prețurile minimale pentru produsele și grupele de produse pe bază de alcool etilic, distilate, precum și țuică și rachiuri naturale, stabilite de către asociațiile patronale ale producătorilor de alcool și băuturi alcoolice în conformitate cu Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  O. nr.141/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și prestările de servicii finanțate din ajutoare sau din împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine, de organisme internaționale și de organizații nonprofit și de caritate din străinătate și din țară, inclusiv din donații ale persoanelor fizice, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  O. nr.160/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare privind administrarea impozitului pe veniturile persoanelor fizice
  H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
  O. nr.171/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea unor formulare financiar-contabile, comune pe economie, privind taxa pe valoarea adăugată (abrogat prin O. nr.2.217/2006)
  O. nr.192/2004 al ministrului finanțelor publice privind stabilirea baremului anual de impunere și a deducerii personale de bază pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil realizat în anul fiscal 2003
  O. nr.230/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru construirea, consolidarea, extinderea, restaurarea și reabilitarea lăcașurilor de cult religios sau a altor clădiri utilizate în acest scop, prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  O. nr.281/2004 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea modelului și conținutului formularului 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a
  O. nr.289/2004 al ministrului finanțelor publice privind constituirea și atribuțiile Comisiei fiscale centrale (abrogat prin O. nr.1.033/2004)
  O. nr.79/2004 al ministrului economiei și comerțului privind aprobarea Listei de tarife pentru lucrările efectuate de Biroul Român de Metrologie Legală - LT-2004 (abrogat prin H.G. nr.712/2009)
  O. nr.303/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa de valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și prestările de servicii prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. i) și j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin O. nr.1.898/2004)
  Decizie nr.217/2004 pentru instituirea unor măsuri speciale privind importul uleiurilor minerale (abrogat prin O. nr.7.377/2007)
  H.G. nr.503/2004 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2004
  O. nr.528/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliți în România
  O. nr.576/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2 din 7 aprilie 2004 privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la impozitul pe profit, convențiile de evitare a dublei impuneri, accize și taxa pe valoarea adăugată
  O. nr.250/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei, al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației și al ministrului finanțelor publice privind încadrarea în activitatea de creație de programe pentru calculator (abrogat prin O. nr.539/2013)
  L. nr.291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
  O. nr.987/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Deciziei nr. 3/2004 a Comisiei fiscale centrale privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată și accize
  O. nr.1.033/2004 al ministrului finanțelor publice privind constituirea și atribuțiile Comisiei fiscale centrale
  H.G. nr.1.234/2004 pentru aprobarea Procedurii privind deducerea din venitul anual global a cheltuielilor pentru reabilitarea locuinței de domiciliu, destinate reducerii pierderilor de căldură în scopul îmbunătățirii confortului termic
  O. nr.1.219/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatelor de exonerare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată pentru importurile prevăzute la art. 157 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  H.G. nr.1.273/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând echipamentele pentru protecția mediului, achiziționate în cadrul proiectului "Reabilitarea grupului nr. 4 de 150 MW din CET Paroșeni", scutite de la plata taxelor vamale și a taxei pe valoarea adăugată
  O.G. nr.83/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
  O.G. nr.89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea eficientă a veniturilor cu destinație specială în sectorul energetic
  O.G. nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
  O. nr.199/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului privind dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanțare - START
  H.G. nr.1.461/2004 privind aprobarea Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit
  O. nr.1.365/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Deciziei nr. 5 din 22 iulie 2004 a Comisiei fiscale centrale pentru aprobarea soluțiilor privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adăugată și probleme de procedură fiscală
  L. nr.376/2004 privind bursele private
  O. nr.1.491/2004 al ministrului finanțelor publice și al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea și justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activități desfășurate de unii agenți economici prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, precum și a transferurilor consolidabile acordate consiliilor locale pentru întreținerea, repararea și construirea de drumuri locale (abrogat prin O. nr.504/2005)
  H.G. nr.1.611/2004 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Camera Deputaților, Senat și Președintele României din anul 2004
  O. nr.615/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, și al ministrului finanțelor publice privind metodologia de aprobare a coeficienților maximi de consumuri tehnologice, specifici activităților de depozitare, manipulare, distribuție și transport al uleiurilor minerale și produselor petroliere tipice și atipice din activitățile specifice industriei petroliere
  O. nr.1.561/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2004 privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la impozitul pe venit, taxa pe valoarea adăugată și probleme de procedură fiscală
  L. nr.511/2004 LEGEA bugetului de stat pe anul 2005
  O. nr.1.759/2004 al ministrului finanțelor publice și al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a Legii nr. 376/2004 privind bursele private
  H.G. nr.2.101/2004 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar
  L. nr.555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București
  H.G. nr.2.353/2004 privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale pe anul 2004 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2004
  H.G. nr.2.333/2004 pentru aplicarea de către Ministerul Administrației și Internelor a prevederilor Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare
  O. nr.1.898/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și prestările de servicii prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. i) și j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin O. nr.2.215/2006)
  O. nr.1.993/2004 al ministrului finanțelor publice și al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor privind aprobarea modelelor formularelor cu regim special în domeniul creanțelor bugetare locale (abrogat prin O. nr.2.052 bis/2006)
  O. nr.19/2005 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcția de bază începând cu luna ianuarie 2005, potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  O. nr.39/2005 al ministrului finanțelor publice privind constituirea și atribuțiile Comisiei fiscale centrale
  O. nr.67/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Decont de scutire de accize"
  O. nr.69/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005, întocmite de institutele naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează sub coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
  O. nr.85/2005 al ministrului finanțelor publice privind stabilirea baremului anual de impunere și a deducerii personale de bază pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil realizat în anul fiscal 2004
  H.G. nr.84/2005 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
  O. nr.149/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de calcul al dobânzilor aferente sumelor reprezentând eventuale diferențe între impozitul pe profit plătit la data de 25 ianuarie a anului următor celui de impunere și impozitul pe profit datorat conform declarației de impunere întocmite pe baza situației financiare anuale
  O. nr.3.103/2005 al președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la încheierea exercițiului financiar 2004 la societățile din domeniul asigurărilor
  H.G. nr.122/2005 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale din perioada 2005-2008
  O. nr.261/2005 al ministrului finanțelor publice privind stabilirea categoriilor de obligații fiscale pentru care organul fiscal transmite contribuabililor, prin poștă, formularele de declarații
  H.G. nr.195/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind vânzarea de către Ministerul Apărării Naționale a locuințelor de serviciu pe care le are în administrare și trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor locuințe din administrarea sa (abrogat prin L. nr.357/2006)
  O. nr.334/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului Cererii de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun și Atestatului pentru distribuție și comercializare angro de produse supuse accizelor, în condițiile art. 2441 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Instrucțiunilor privind procedura de soluționare a Cererii de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun (abrogat prin O. nr.2.556/2011)
  O. nr.467/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice în anul 2005
  O. nr.507/2005 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1 din 18 martie 2005 pentru aprobarea soluțiilor privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la accize, taxa pe valoarea adăugată și probleme de procedură fiscală
  O. nr.504/2005 al ministrului finanțelor publice și al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea și justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activități desfășurate de unii agenți economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, precum și a transferurilor consolidabile acordate bugetelor locale pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi în localitățile rurale și urbane (abrogat prin O. nr.65/2016)
  O. nr.79/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit
  O. nr.516/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a marilor contribuabili în vederea aplicării Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 343/2005 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili (abrogat prin O. nr.1.119/2006)
  O. nr.559/2005 al ministrului finanțelor publice privind aplicarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 67/2005 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Decont de scutire de accize"
  O. nr.585/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale (abrogat prin O. nr.1.015/2014)
  O. nr.693/2005 al ministrului finanțelor publice privind aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară și contabilă și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora
art. 155 alin. (8)
  H.G. nr.570/2005 pentru modificarea regimului juridic al unui teren aflat în proprietatea privată a statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale
  O. nr.877/2005 al ministrului finanțelor publice privind constituirea și atribuțiile Comisiei fiscale centrale (abrogat prin O. nr.1.318/2008)
  O. nr.918/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2005 a agenților economici (abrogat prin O. nr.1.214/2006)
  O. nr.978/2005 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Precizărilor pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală și financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale
  O.U.G. nr.102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European
  O. nr.3.118/2005 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2005 a societăților comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, precum și a brokerilor de asigurare
  O.G. nr.39/2005 privind cinematografia
  L. nr.241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
  O. nr.1.016/2005 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcția de bază, începând cu luna iulie 2005, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale (abrogat prin O. nr.52/2016)
  O. nr.375/2005 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind stabilirea condițiilor pentru declararea contribuabililor inactivi (abrogat prin O. nr.575/2006)
  O. nr.221/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contribuția de asigurări sociale de sănătate (abrogat prin O. nr.617/2007)
  O. nr.2.017/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  H.G. nr.1.620/2009 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
  O. nr.95/2010 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului administrației și internelor, al ministrului finanțelor publice și al președintelui Institutului Național de Statistică pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014
  H. nr.19/2010 pentru aprobarea Normei nr. 9/2010 privind sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
  O. nr.168/2010 al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice pentru completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor
  H.G. nr.791/2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum și pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale
  O. nr.2086/2010 al ministrului finanțelor publice și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil (abrogat prin O. nr.1.056/2016)
  O. nr.2.491/2010 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii și condițiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produsele energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  O. nr.209/2010 al ministrului administrației și internelor privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției pentru politici fiscale și bugetare locale
  O. nr.2.374/2010 al ministrului finanțelor publice privind stabilirea termenului de declarare și de plată pentru sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situația în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată
  O. nr.2.389/2010 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Procedurii de valorificare, în regim de urgență, a bunurilor de consum alimentar și a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii și/sau executorii prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (abrogat succesiv prin O. nr.1.517/2017, O. nr.769/2017)
  O. nr.2.600/2010 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 225 "Declarație privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câștigul net anual impozabil pentru câștigurile obținute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise"
  O.U.G. nr.93/2010 privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili pentru unii operatori economici, precum și prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 3/2010 pentru aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru unii operatori economici
  O. nr.2.606/2010 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic (abrogat prin O. nr.531/2016)
  O. nr.2.605/2010 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectivă a măsurilor asigurătorii prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
  O. nr.2.691/2010 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (307) "Declarație privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situația în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată", precum și pentru stabilirea modalității de plată a acestor sume (abrogat prin O. nr.3.194/2011)
  O.U.G. nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
  L. nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
  L. nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata prin L. nr.127/2019)
  O. nr.46/C/2011 al ministrului justiției pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici
  O. nr.13/2011 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (096) "Declarație de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depășesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal" (abrogat prin O. nr.53/2012)
  O. nr.26/2011 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Instrucțiunilor privind depunerea online a declarațiilor privind situația achizițiilor și livrărilor de produse accizabile utilizând aplicația EMCS-RO STOCURI (abrogat prin O. nr.2.346/2018)
  O. nr.52/2011 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind actualizarea, din oficiu, a vectorului fiscal privind impozitul pe venitul din salarii și contribuții sociale și procedura de declarare a obligațiilor prevăzute în Nomenclatorul "Creanțe fiscale" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate", aferente unor perioade de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011
  H.G. nr.52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
  H.G. nr.53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
  O. nr.120/2011 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea modalității de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii realizate ocazional, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor "Cerere pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii realizate ocazional" și "Decizie privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii realizate ocazional"
  O. nr.53/2011 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație-inventar privind contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate aflată în sold la data de 31 decembrie 2010 și neachitată până la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali și soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate"
  O. nr.73/2011 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă
  O. nr.183/2011 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" (abrogat prin O. nr.3.665/2011)
  O. nr.233/2011 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  O. nr.724/2011 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 118 și 120 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și stabilirea competențelor în ceea ce privește semnarea acestor formulare (abrogat prin O. nr.583/2016)
  O. nr.1.080/2011 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic (abrogat prin O. nr.531/2016)
  O. nr.1.081/2011 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de declarații informative (abrogat prin O. nr.93/2014)
  H.G. nr.113/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale
  O. nr.3/2011 pentru punerea în aplicare a Normelor privind încheierea exercițiului financiar 2010 pentru societățile din domeniul asigurărilor
  O.U.G. nr.15/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative
  O. nr.130/2011 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 (abrogat prin O. nr.15/2018)
  H. nr.4/2011 pentru aprobarea Normelor de certificare a declarațiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu excepția celor pentru care este obligatorie auditarea
  O.U.G. nr.22/2011 privind reglementarea unor măsuri fiscale pentru unele livrări de bunuri și prestări de servicii efectuate de Compania Națională "Romtehnica" - S.A. către Ministerul Apărării Naționale în anul 2011
  H.G. nr.207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale (abrogat prin H.G. nr.1.179/2014)
  O. nr.1.765/2011 al ministrului finanțelor publice privind constituirea și atribuțiile Comisiei fiscale centrale (abrogat prin O. nr.688/2013)
  H.G. nr.248/2011 privind aprobarea Procedurii de aplicare a metodelor indirecte pentru stabilirea bazei impozabile ajustate (abrogat prin L. nr.207/2015)
  H.G. nr.247/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
  H.G. nr.257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogat prin L. nr.127/2019)
  O. nr.1.967/2011 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și pentru aprobarea modelului și conținutului unui formular (abrogat prin O. nr.521/2016)
  O. nr.1.872/2011 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2011
  O. nr.1.873/2011 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2011
  O. nr.1.874/2011 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2011
  L. nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
  O. nr.1.977/2011 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare (abrogat prin O. nr.700/2012)
  O.U.G. nr.42/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată și a Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare
  O. nr.1.439/2011 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale, interimar, și al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (abrogat prin O. nr.831/2015)
  O. nr.1.474/2011 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale, interimar, pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, și din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011
  O. nr.1.984/2011 al ministrului finanțelor publice privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA (abrogat prin O. nr.2.795/2011)
  O. nr.155/2012 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă
  O. nr.245/2012 al ministrului finanțelor publice privind instituirea comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate și a Regulamentului de organizare si funcționare a acestora (abrogat prin O. nr.220/2016)
  O. nr.247/2012 al ministrului finanțelor publice privind procedura unitară pentru aplicarea prevederilor art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  O. nr.208/2012 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea unor proceduri aplicabile operatorilor economici în domeniul produselor accizabile
  O. nr.418/2012 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (311) "Declarație privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e)din Codul fiscal" (abrogat prin O. nr.2.224/2013)
  O. nr.615/2012 al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei la Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 9.250/2006 pentru aprobarea Normelor privind funcționarea Laboratorului vamal central și modalitatea de efectuare a analizelor
  O. nr.418/2012 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea condițiilor privind distrugerea în antrepozitul fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum (abrogat prin O. nr.319/2016)
  H.G. nr.256/2012 pentru aprobarea accizei specifice, exprimată în echivalent euro pe 1.000 de țigarete
  O. nr.507/2012 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare la nivelul Autorității Naționale a Vămilor a prevederilor titlului I "Transparența informațiilor referitoare la obligațiile bugetare restante" al cărții I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției


Luni, 06 aprilie 2020, 18:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.