LEGE nr.571 din 22 decembrie 2003
privind Codul fiscal
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.1.848/2003 al ministrului finanțelor publice privind stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii și pensii pentru anul fiscal 2004 potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 5 alin. (4), art. 43 alin. (1)
  O. nr.1.844/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatelor de exonerare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată pentru importurile prevăzute la art. 157 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin O. nr.1.219/2004)
art. 5 alin. (2), art. 157 alin. (4)
  O. nr.1.846/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru exporturi și alte operațiuni similare, pentru transportul internațional și pentru operațiunile legate de traficul internațional de bunuri, prevăzute la art. 143 alin. (1) și la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin O. nr.2.222/2006)
art. 143, 144
  O. nr.1.828/2003 al ministrului finanțelor publice privind documentele necesare achiziționării unor produse accizabile în regim de scutire (abrogat prin H.G. nr.44/2004)
art. 5 alin. (4), art. 199 alin.(2), art. 200 alin. (2), art. 201 alin. (2)
  O. nr.1.847/2003 al ministrului finanțelor publice privind stabilirea Nomenclatorului activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, pentru contribuabilii care își desfășoară activitatea individual potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 50 alin. (2)
  O. nr.1.845/2003 al ministrului finanțelor publice privind norme de aplicare a unor prevederi din titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.44/2004)
art. 128 alin. (1), art. 142, art. 145 alin. (6), art. 147 alin. (10), art. 149 alin. (5), art. 151, art. 161 alin. (1) si (4)
  O. nr.1.852/2003 al ministrului finanțelor publice privind modelul marcajelor aplicate asupra unor produse accizabile și procedura de achiziționare a acestora (abrogat prin H.G. nr.44/2004)
art. 5 alin. (4), art. 202 alin. (1), art. 204 alin. (2)
  O. nr.1.853/2003 al ministrului finanțelor publice privind documentele fiscale utilizate în domeniul produselor accizabile (abrogat prin H.G. nr.44/2004)
art. 5 alin.(4) , art. 195 alin. (1)
  Decizie nr.918/2003 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003
  O. nr.30/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind Lista prețurilor de referință corespunzătoare categoriilor și tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
  O. nr.141/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și prestările de servicii finanțate din ajutoare sau din împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine, de organisme internaționale și de organizații nonprofit și de caritate din străinătate și din țară, inclusiv din donații ale persoanelor fizice, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art.143 alin.1 lit.l), art.149 alin. 9
  O. nr.160/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare privind administrarea impozitului pe veniturile persoanelor fizice
art.64 alin.(2) si (4), art.87, art.88
  O. nr.161/2004 al ministrului finanțelor publice privind fișele fiscale
art.63
  H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
art.1 alin.(1), art.5 alin.(3)
  O. nr.171/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea unor formulare financiar-contabile, comune pe economie, privind taxa pe valoarea adăugată (abrogat prin O. nr.2.217/2006)
art. 159
  O. nr.192/2004 al ministrului finanțelor publice privind stabilirea baremului anual de impunere și a deducerii personale de bază pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil realizat în anul fiscal 2003
art.101
  O. nr.230/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru construirea, consolidarea, extinderea, restaurarea și reabilitarea lăcașurilor de cult religios sau a altor clădiri utilizate în acest scop, prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art.143 alin. (1) lit. m), art.149 alin. (9)
  O. nr.256/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Decont de taxă pe valoarea adăugată"
art.156 alin. (2)
  O. nr.257/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Decont special de taxă pe valoarea adăugată"
art. 156 alin. (3)
  O. nr.289/2004 al ministrului finanțelor publice privind constituirea și atribuțiile Comisiei fiscale centrale (abrogat prin O. nr.1.033/2004)
art.6
  O. nr.303/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa de valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și prestările de servicii prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. i) și j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin O. nr.1.898/2004)
art.143 alin.(1) lit.i)si j) si alin.(2), art.149 alin.(9)
  O. nr.338/2004 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Metodologiei de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare
art.149 alin.(5)
  O. nr.430/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1 din 23 februarie 2004 privind aplicarea unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adăugată
art.6
  O. nr.460/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului declarației anuale și a declarației fiscale ce se depun de persoanele juridice străine care au o reprezentanță autorizată să funcționeze în România sau care desființează o reprezentanță în cursul anului fiscal și a instrucțiunilor de completare a acestor declarații
art.123 alin. (1), art.124
  O. nr.527/2004 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.849/2003 privind personalizarea formularelor tipizate cu regim special, comune pe economie, și a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 171/2004 pentru aprobarea unor formulare financiar-contabile, comune pe economie, privind taxa pe valoarea adăugată
art.155 alin. (4) si art. 159
  O. nr.528/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliți în România
art.149 alin.(9)
  O. nr.576/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2 din 7 aprilie 2004 privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la impozitul pe profit, convențiile de evitare a dublei impuneri, accize și taxa pe valoarea adăugată
art.6
  O. nr.716/2004 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Procedurii de acordare a reducerii impozitului pe venit pentru construcția de locuințe
art.101
  O. nr.566/2004 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind unele reglementări referitoare la decontarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru care s-au emis decizii în anul 2003, care au fost eliberate și facturate în anul 2004
  O. nr.750/2004 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată în cazul operațiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. i), j), l) și m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 143 alin. (1) lit. i), j), l) si m), art. 149 alin. (9)
  H.G. nr.783/2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile care se indexează/ajustează/actualizează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2005 (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
art. 292, art. 294 alin. (7) si al art. 295 alin. (12)
  H.G. nr.831/2004 pentru aprobarea Normelor privind limitele admisibile de perisabilitate la mărfuri în procesul de comercializare
art.21 alin. (3) lit.d)
  O. nr.250/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei, al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației și al ministrului finanțelor publice privind încadrarea în activitatea de creație de programe pentru calculator (abrogat prin O. nr.539/2013)
art.56 alin.(4) lit.l)
  O. nr.927/2004 al ministrului finanțelor publice privind procedura de declarare și stabilire a impozitului pe veniturile din activități agricole (abrogat prin O. nr.411/2006)
art.78
  H.G. nr.977/2004 pentru majorarea nivelului accizelor pentru unele produse
art.176
  Decizie nr..895/2004 privind modificarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi (abrogat prin Decizie nr.182/2005)
  O. nr.987/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Deciziei nr. 3/2004 a Comisiei fiscale centrale privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată și accize
art.6
  O. nr.1.033/2004 al ministrului finanțelor publice privind constituirea și atribuțiile Comisiei fiscale centrale
art.6
  O. nr.1.037/2004 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 161/2004 privind fișele fiscale
art. 63
  O. nr.1.040/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea evidenței contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin O. nr.170/2015)
art.49 alin. (8)
  O. nr.1.163/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 4/2004 privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la impozitul pe profit și accize
art.6
  H.G. nr.1.234/2004 pentru aprobarea Procedurii privind deducerea din venitul anual global a cheltuielilor pentru reabilitarea locuinței de domiciliu, destinate reducerii pierderilor de căldură în scopul îmbunătățirii confortului termic
art. 86 alin. (1) lit. c)
  O. nr.1.219/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatelor de exonerare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată pentru importurile prevăzute la art. 157 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art.5 alin.(2), art.157 alin.(4)
  H.G. nr.1.273/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând echipamentele pentru protecția mediului, achiziționate în cadrul proiectului "Reabilitarea grupului nr. 4 de 150 MW din CET Paroșeni", scutite de la plata taxelor vamale și a taxei pe valoarea adăugată
  O. nr.1.326/2004 al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Normelor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru construirea, consolidarea, extinderea, restaurarea și reabilitarea lăcașurilor de cult religios sau a altor clădiri utilizate în acest scop, prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 230/2004
  O. nr.1.365/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Deciziei nr. 5 din 22 iulie 2004 a Comisiei fiscale centrale pentru aprobarea soluțiilor privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adăugată și probleme de procedură fiscală
  O. nr.615/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, și al ministrului finanțelor publice privind metodologia de aprobare a coeficienților maximi de consumuri tehnologice, specifici activităților de depozitare, manipulare, distribuție și transport al uleiurilor minerale și produselor petroliere tipice și atipice din activitățile specifice industriei petroliere
art.192 alin. (4) lit. b)
  O. nr.1.561/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2004 privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la impozitul pe venit, taxa pe valoarea adăugată și probleme de procedură fiscală
art.6
  O. nr.1.606/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 8 din 20 octombrie 2004 privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la impozitul pe profit
art.6
  O. nr.1.716/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Deciziei nr. 7/2004 a Comisiei fiscale centrale privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la Codul de procedură fiscală
art.6
  H.G. nr.2.164/2004 privind aprobarea Criteriilor și documentelor necesare pentru obținerea soluției fiscale individuale anticipate (abrogat prin H.G. nr.529/2007)
art.6 alin. (5)
  H.G. nr.2.255/2004 privind stabilirea echipamentelor pentru protecția mediului, achiziționate pentru tratarea deșeurilor de lemn, scutite la import de taxa pe valoarea adăugată
art. 142 lit.j)
  O. nr.1.895/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 10 din 2 decembrie 2004 pentru aprobarea soluțiilor privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adăugată și accize
art. 6
  O. nr.1.898/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și prestările de servicii prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. i) și j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin O. nr.2.215/2006)
art. 143 alin. (1) lit.i) si j) si alin. (2), art. 149 alin. (9)
  O. nr.1.926/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 9/2004 privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la Codul de procedură fiscală
art. 6
  O. nr.1.941/2004 al ministrului finanțelor publice privind Procedura acordării deducerilor din venitul anual global potrivit art. 86 alin. (1) lit. d)-f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și Procedura de alocare a unei sume reprezentând până la 1% din impozitul pe venitul anual datorat potrivit art. 90 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 5 alin. (4), art. 86 alin. (1) lit. d)-f) si art. 90 alin. (4)
  O. nr.1.993/2004 al ministrului finanțelor publice și al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor privind aprobarea modelelor formularelor cu regim special în domeniul creanțelor bugetare locale (abrogat prin O. nr.2.052 bis/2006)
art. 293
  O. nr.19/2005 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcția de bază începând cu luna ianuarie 2005, potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art.56 alin. (2)
  O. nr.35/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 "Declarație privind impozitul pe profit", 120 "Decont privind accizele" și 130 "Decont privind impozitul la țițeiul și la gazele naturale din producția internă"
art. 35 alin. (1), art. 219 alin. (3)
  O. nr.39/2005 al ministrului finanțelor publice privind constituirea și atribuțiile Comisiei fiscale centrale
art. 6
  O. nr.36/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
art. 95 alin. (2)
  O. nr.85/2005 al ministrului finanțelor publice privind stabilirea baremului anual de impunere și a deducerii personale de bază pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil realizat în anul fiscal 2004
art. 95 alin. (1)
  O. nr.141/2005 al ministrului sănătății pentru ajustarea prețurilor la medicamente pe baza Catalogului național al prețurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață în România
art. 140 alin. (2) lit.e)
  O. nr.334/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului Cererii de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun și Atestatului pentru distribuție și comercializare angro de produse supuse accizelor, în condițiile art. 2441 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Instrucțiunilor privind procedura de soluționare a Cererii de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun (abrogat prin O. nr.2.556/2011)
art. 2441 alin. (1)
  O. nr.507/2005 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1 din 18 martie 2005 pentru aprobarea soluțiilor privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la accize, taxa pe valoarea adăugată și probleme de procedură fiscală
art.6
  Decizie nr.140/2005 pentru aprobarea modalităților unitare de aplicare a Procedurii de restituire a sumelor de la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, precum și de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor, ale căror contribuții se colectează de către casele de asigurări de sănătate, pentru sumele restituite cu depășirea termenului legal
  H.G. nr.376/2005 privind aprobarea Listei cuprinzând echipamentul complex pentru procesarea deșeurilor siderurgice, scutit de la plata taxelor vamale și a taxei pe valoarea adăugată
  O. nr.545/2005 al ministrului finanțelor publice privind deciziile de impunere anuală
art. 95 alin. (2)
  O. nr.546/2005 al ministrului finanțelor publice privind modelul și conținutul fișei fiscale
art. 59
  O. nr.18/2005 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 7/2005 privind înserierea și numerotarea valorilor mobiliare
art. 67 alin. (6) din cap. 5 titlul III
  O. nr.23/2005 pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 8/2005 de suspendare a Instrucțiunii nr. 7/2005 privind înserierea și numerotarea valorilor mobiliare
art. 67 alin. (6) din cap. V titlul III
  O. nr.584/2005 al ministrului sănătății pentru ajustarea prețurilor la medicamentele cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață în România, cu modificările și completările ulterioare
art. 140 alin. (2) lit. e)
  O. nr.877/2005 al ministrului finanțelor publice privind constituirea și atribuțiile Comisiei fiscale centrale (abrogat prin O. nr.1.318/2008)
art. 6
  O. nr.914/2005 al ministrului finanțelor publice privind procedura de declarare și stabilire a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal (abrogat prin O. nr.330/2007)
art.772 , 773
  O. nr.967/2005 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Metodologiei de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare
art. 149 alin. (5) din titlul VI
  H.G. nr.797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2006
art. 292, art. 294 alin. (7) și art. 295 alin. (12)
  O. nr.1.016/2005 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcția de bază, începând cu luna iulie 2005, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale (abrogat prin O. nr.52/2016)
art. 56 alin. (2) si art. 45
  O. nr.375/2005 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind stabilirea condițiilor pentru declararea contribuabililor inactivi (abrogat prin O. nr.575/2006)
art. 11 alin. (12)
  O. nr.2.017/2005 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
art. 57 alin. (4), art. 83, art. 86 alin. (4), art. 90 alin. (3) și art. 93
  O. nr.168/2010 al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice pentru completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor
art. 1563
  O. nr.2.258/2010 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi (abrogat prin O. nr.3.347/2011)
art. 11 alin. (11) și (12)
  O. nr.2.265/2010 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 363/2009 pentru aprobarea Listei contribuabililor declarați inactivi
art. 11 alin. (12)
  O. nr.2086/2010 al ministrului finanțelor publice și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil (abrogat prin O. nr.1.056/2016)
art. 191
  O. nr.2.434/2010 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea Instrucțiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicația EMCS-RO de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize
art. 20631, art. 20632, art. 20633, art. 20634, art. 20635, art. 20636, art. 20637 și art. 20648 din titlul VII
  O. nr.2.287/2010 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 500/2007 (abrogat prin O. nr.4.121/2015)
art. 157 alin. (4)
  O. nr.2.491/2010 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii și condițiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produsele energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 20669 alin. (4) și (6)
  O. nr.2.374/2010 al ministrului finanțelor publice privind stabilirea termenului de declarare și de plată pentru sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situația în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată
  O. nr.2.600/2010 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 225 "Declarație privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câștigul net anual impozabil pentru câștigurile obținute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise"
art. 66 alin. (5), (51), art. (61), art. 67 alin. (3) lit. a), art. 83 alin. (21)
  O. nr.2.691/2010 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (307) "Declarație privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situația în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată", precum și pentru stabilirea modalității de plată a acestor sume (abrogat prin O. nr.3.194/2011)
art. 5 alin. (4), art. 128 alin. (7)
  O. nr.1.497/2010 al ministrului sănătății privind completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 241/2010 pentru aprobarea prețurilor la medicamentele cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață în România
art. 140 alin. (2) lit. e)
  H.G. nr.1.397/2010 privind modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate" (abrogat prin O.U.G. nr.125/2011)
  O. nr.34/2011 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor (abrogat prin O. nr.904/2016)
  O. nr.13/2011 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (096) "Declarație de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depășesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal" (abrogat prin O. nr.53/2012)
  O. nr.55/2011 al ministrului finanțelor publice privind indicele de inflație utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual
  O. nr.120/2011 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea modalității de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii realizate ocazional, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor "Cerere pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii realizate ocazional" și "Decizie privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii realizate ocazional"
art. 157 alin. (6)
  O. nr.53/2011 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație-inventar privind contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate aflată în sold la data de 31 decembrie 2010 și neachitată până la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali și soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate"
art. 29620
  O. nr.73/2011 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă
  O. nr.183/2011 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată" (abrogat prin O. nr.3.665/2011)
art. 1562
  O. nr.233/2011 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 66, art. 83, art. 84, art. 90, art. 93, art. 94 alin. (7), art. 95 alin. (2)
  O. nr.724/2011 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 118 și 120 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și stabilirea competențelor în ceea ce privește semnarea acestor formulare (abrogat prin O. nr.583/2016)
art. 1, art. 7, art. 40 alin. (2), art. 118, art. 120
  O. nr.1.081/2011 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de declarații informative (abrogat prin O. nr.93/2014)
art. 1563 alin. (4)-(6)
  H.G. nr.118/2011 privind aprobarea condițiilor de acreditare a oficiilor pentru depunerea "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate", precum și privind răspunderea în gestionarea informațiilor din declarație
art. 29619alin. (6)
  O. nr.130/2011 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 (abrogat prin O. nr.15/2018)
titlul IX2
  O. nr.1.765/2011 al ministrului finanțelor publice privind constituirea și atribuțiile Comisiei fiscale centrale (abrogat prin O. nr.688/2013)
art. 6, art. 7 alin. (1) pct. 51
  O. nr.257/2011 al ministrului sănătății pentru aprobarea prețurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață în România
art. 140 alin. (2) lit. e)
  O. nr.1.967/2011 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și pentru aprobarea modelului și conținutului unui formular (abrogat prin O. nr.521/2016)
art. 153
  O. nr.1.872/2011 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2011
art. 6
  O. nr.1.873/2011 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2011
art. 6
  O. nr.1.874/2011 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2011
art. 6
  O. nr.1.977/2011 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare (abrogat prin O. nr.700/2012)
art. 153 și art. 1531
  O. nr.1.984/2011 al ministrului finanțelor publice privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA (abrogat prin O. nr.2.795/2011)
art. 153 alin. (7)
  O. nr.2.017/2011 al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare (abrogat prin O. nr.904/2016)
art. 1473 alin. (9)
  O. nr.2.156/2011 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru instituirea unor măsuri speciale privind importul produselor energetice de tipul benzinelor și motorinelor (abrogat prin O. nr.2.094/2019)
art. 20668
  O. nr.225/2012 al ministrului finantelor publice privind indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual
  O. nr.245/2012 al ministrului finanțelor publice privind instituirea comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate și a Regulamentului de organizare si funcționare a acestora (abrogat prin O. nr.220/2016)
art. 206 22 alin. (1 1) și (1 2)
  O. nr.247/2012 al ministrului finanțelor publice privind procedura unitară pentru aplicarea prevederilor art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
art. 52
  O. nr.207/2012 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea modalităților și procedurilor pentru realizarea supravegherii fiscale a producției, depozitării, circulației și importului produselor accizabile
art. 20666 alin. (2)
  O. nr.208/2012 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea unor proceduri aplicabile operatorilor economici în domeniul produselor accizabile
art. 20616, 20620 și 20654
  O. nr.418/2012 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (311) "Declarație privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e)din Codul fiscal" (abrogat prin O. nr.2.224/2013)
art. 11 alin. (11) și (13), art. 1563 alin. (10)
  O. nr.418/2012 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea condițiilor privind distrugerea în antrepozitul fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum (abrogat prin O. nr.319/2016)
art. 2067 alin. (5)
  H.G. nr.256/2012 pentru aprobarea accizei specifice, exprimată în echivalent euro pe 1.000 de țigarete
art. 177 alin. (3)


Luni, 06 aprilie 2020, 09:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.