LEGE nr.31 din 16 noiembrie 1990
privind societățile comerciale
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.859/2002 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe profit
  O.U.G. nr.102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinței gratuite și a investițiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate (abrogata prin L. nr.281/2010)
  O.U.G. nr.152/2002 privind organizarea și funcționarea societăților comerciale de turism balnear și de recuperare
  O. nr.102/2002 pentru aprobarea Regulamentului nr. 3/2002 privind autorizarea și funcționarea societăților de servicii de investiții financiare
  O. nr.1.784/2002 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la încheierea exercițiului financiar pe anul 2002 la persoanele juridice care, potrivit prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, au obligația să întocmească situații financiare anuale (abrogat prin O. nr.1.827/2003)
  H.G. nr.31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal (abrogat prin H.G. nr.1.000/2015)
  H.G. nr.83/2003 privind autorizarea societăților comerciale care prestează servicii de selecție și plasare a personalului navigant maritim sau fluvial român pe nave care arborează pavilion român ori străin, precum și instituirea unor măsuri de securitate financiară în caz de abandonare a acestuia în afara României
  O.G. nr.39/2003 privind procedurile de administrare a creanțelor bugetelor locale (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
  O. nr.3/2003 pentru aprobarea Regulamentului nr. 1/2003 privind atestarea profesională a operatorilor și specialiștilor pentru piețele reglementate
  Decizie nr.3.237/2003 DECIZIE DE SANCȚIONARE
  O. nr.35/2003 al ministrului pentru întreprinderile mici și mijlocii și cooperație pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pe perioada 2002-2005 de sprijinire a întreprinderilor mici și mijlocii în dezvoltarea exportului
  O. nr.36/2003 al ministrului pentru întreprinderile mici și mijlocii și cooperație pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pe perioada 2002-2005 pentru susținerea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la servicii de instruire și consultanță
  C. nr.6/2003 privind modificarea și completarea Planului de conturi pentru instituțiile de credit și a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările și completările ulterioare, a modelelor situațiilor financiar-contabile pentru bănci și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.524/362/1998, cu modificările și completările ulterioare, și a Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităților Economice Europene nr. 86/635/CEE și cu Standardele Internaționale de Contabilitate aplicabile instituțiilor de credit, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al guvernatorului Băncii Naționale a României nr. 1.982/5/2001, cu modificările și completările ulterioare, și măsuri referitoare la încheierea exercițiilor financiare la instituțiile de credit (abrogat succesiv prin O. nr.102/2009, R. nr.6/2010)
  O. nr.153/2003 al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
  O.U.G. nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
  O. nr.51/2003 al ministrului pentru întreprinderile mici și mijlocii și cooperație pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pe perioada 2002-2005 de susținere a investițiilor realizate de către întreprinderi nou-înființate și microîntreprinderi, precum și a investițiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici și mijlocii
  O. nr.7/2003 pentru aprobarea Instrucțiunilor nr. 1/2003 privind autorizarea societăților de valori mobiliare ca societăți de servicii de investiții financiare
  H.G. nr.285/2003 privind înființarea Societății Comerciale "Euroconf" - S.A. prin divizarea parțială a Regiei Autonome "Rami-Dacia"
  L. nr.143/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 152/2002 privind organizarea și funcționarea societăților comerciale de turism balnear și de recuperare
  H.G. nr.464/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 517/1998 privind înființarea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime Constanța" - S.A.
  H.G. nr.479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
  H.G. nr.498/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (abrogat prin H.G. nr.250/2007)
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
  H.G. nr.535/2003 pentru aprobarea fișelor tehnice ale măsurilor 1.1 "Îmbunătățirea prelucrării și marketingului produselor agricole și piscicole", 2.1 "Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale", 3.1 "Investiții în exploatațiile agricole", 4.1 "Îmbunătățirea pregătirii profesionale" și 4.2 "Asistență tehnică" din Programul național pentru agricultură și dezvoltare rurală finanțat prin SAPARD
  H.G. nr.547/2003 privind înființarea Societății Comerciale "Uzina Mecanică Orăștie" - S.A. prin reorganizarea prin divizare parțială a Companiei Naționale "Romarm" - S.A.
  O. nr.17/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de energie electrică (abrogat prin O. nr.9/2005)
  H.G. nr.658/2003 privind transferul pachetului de acțiuni deținut de stat la Societatea Comercială "Icemenerg - Service" - S.A. București de la Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului la Ministerul Industriei și Resurselor și înființarea Societății Comerciale "Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice - Icemenerg" - S.A. București
  L. nr.306/2003 pentru modificarea Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
  O.G. nr.53/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Tractorul UTB" - S.A., Brașov (abrogata prin O.U.G. nr.3/2007)
  O. nr.1.078/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societăților comerciale, precum și retragerea sau excluderea unor asociați din cadrul societăților comerciale (abrogat prin O. nr.1.376/2004)
  H.G. nr.1.036/2003 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal (abrogat prin H.G. nr.1.000/2015)
  H.G. nr.1.037/2003 privind înființarea Societății Comerciale "Sanevit 2003" - S.A.
  H.G. nr.1.065/2003 privind reorganizarea Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și a Societății Comerciale "Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice - ICEMENERGÓ - S.A. București pe calea fuziunii prin absorbție, precum și înființarea Societății Comerciale Filiala "Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice - ICEMENERG" - S.A. București, ca filială a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
  O. nr.119/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru informarea și educarea comercianților
  O. nr.122/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului național pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului
  O.U.G. nr.84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
  O.U.G. nr.97/2003 privind finalizarea procesului de privatizare la Societatea Comercială "TEPRO" - S.A. Iași
  H.G. nr.1.228/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înființarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii
  H.G. nr.1.227/2003 privind înființarea Societății Feroviare de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A. prin divizarea parțială a Societății de Administrare Active Feroviare "S.A.A.F." - S.A.
  O.U.G. nr.114/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "ARO" - S.A. Câmpulung Muscel
  O.U.G. nr.115/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov și constituirea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale "Roman" - S.A.
  O.U.G. nr.116/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara
  O.U.G. nr.118/2003 privind măsuri pentru reglementarea unor obligații bugetare ale Societății Comerciale "Rompetrol Rafinare" - S.A. Constanța
  C. nr.31/2003 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operațiunilor valutare, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin R. nr.1/2004)
  O. nr.239/2003 al ministrului economiei și comerțului și al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Precizărilor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 87/2003 privind reglementarea garanțiilor de 10% reținute societăților comerciale furnizoare din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului și construcțiilor metalice livrate pentru Combinatul minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi-Rog - Ucraina
  H.G. nr.1.293/2003 pentru aprobarea Mandatului privind realizarea strategiei de privatizare a companiilor/ societăților naționale și a societăților comerciale care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
  H.G. nr.1.338/2003 privind constituirea societății administrator al Parcului industrial "Roman" Brașov (abrogat prin H.G. nr.24/2004)
  O. nr.1.059/2003 al ministrului interimar al sănătății privind declararea nominală obligatorie și evidența medicilor
  O. nr.1.073/2003 al ministrului sănătății privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea farmaciilor
  H.G. nr.1.485/2003 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate
  H.G. nr.1.553/2003 HOTĂRĂRE privind reevaluarea imobilizărilor corporale și stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe
  H.G. nr.1.567/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice (abrogat prin O.U.G. nr.34/2006)
  L. nr.592/2003 privind modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
  H.G. nr.1.580/2003 privind reorganizarea Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. - Sucursala "Electrocentrale Galați" și înființarea Societății Comerciale "Electrocentrale Galați" - S.A., filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A.
  H.G. nr.1.621/2003 pentru organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București
  O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (abrogata prin L. nr.207/2015)
  H.G. nr.24/2004 privind constituirea societății administrator al Parcului industrial "Roman" Brașov
  H.G. nr.42/2004 privind înființarea Societății Comerciale "ROMFILATELIA" - S.A., ca filială a Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A.
  O.G. nr.36/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
  H.G. nr.102/2004 pentru aprobarea Strategiei de accelerare a atragerii de investiții și privatizării în sectorul de producere a energiei termoelectrice
  H.G. nr.103/2004 privind unele măsuri pentru restructurarea activității de producere a energiei electrice și termice pe bază de lignit
  R. nr.1/2004 privind efectuarea operațiunilor valutare (abrogat prin R. nr.4/2005)
  O. nr.3.102/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, verificarea și centralizarea situațiilor financiare anuale ale societăților comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, precum și ale brokerilor de asigurare, aferente exercițiului financiar 2003
  H.G. nr.153/2004 privind aprobarea Fișei tehnice a măsurii 3.4 "Dezvoltarea și diversificarea activităților economice care să genereze activități multiple și venituri alternative" din Programul Național pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală finanțat din fonduri SAPARD
  O. nr.51/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru informarea și educarea comercianților pe anul 2004
  O. nr.52/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pe perioada 2002-2005 de susținere a investițiilor realizate de către întreprinderi nou-înființate și microîntreprinderi, precum și a investițiilor de modernizare/retehnologizare a întreprinderilor mici și mijlocii
  O. nr.53/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pe perioada 2002-2005 pentru susținerea accesului microîntreprinderilor și al întreprinderilor mici la servicii de instruire și consultanță
  O. nr.54/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pe perioada 2002-2005 de sprijinire a întreprinderilor mici și mijlocii în dezvoltarea exportului
  O.U.G. nr.3/2004 privind finalizarea investiției "Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă" pe platforma Sidermet Călan
  H.G. nr.230/2004 privind înființarea Societății Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. prin reorganizarea prin divizare parțială a Societății Comerciale "Uzina Mecanică Cugir" - S.A., filială a Companiei Naționale "Romarm" - S.A.
  O. nr.56/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului național pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului pe anul 2004
  Statut/2004 STATUTUL profesiei de consilier juridic
  O.U.G. nr.16/2004 pentru finalizarea privatizării Societății Comerciale "Combinatul Siderurgic Reșița" - S.A. Reșița
  L. nr.89/2004 privind unele măsuri de protecție socială acordate, ca urmare a restructurării Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A., personalului aeronautic civil
  O.U.G. nr.18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acțiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Corporația Financiară Internațională, precum și către Asociația Salariaților Băncii Comerciale Române - S.A.
  H.G. nr.549/2004 privind înființarea Societății Comerciale "Baza de Aprovizionare C.F.R." - S.A. ca filială a Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. (abrogat prin H.G. nr.432/2008)
  H.G. nr.568/2004 privind înființarea Societății Comerciale "Sere și Pepiniere C.F.R." - S.A. ca filială a Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
  O. nr.259/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Statutului Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine, în care se stabilesc atribuțiile, modul de organizare și funcționare, precum și alte reglementări specifice
  L. nr.149/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, precum și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri
  H.G. nr.729/2004 privind reorganizarea Companiei Naționale a Uraniului - S.A. prin înființarea Societății Comerciale "Radioactiv Mineral Măgurele" - S.A.
  H.G. nr.800/2004 privind declararea Societății Comerciale "EUROTEST" - S.A. București societate comercială de interes strategic și transferul pachetului de acțiuni deținut de stat la această societate comercială din administrarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului în administrarea Ministerului Economiei și Comerțului
  H.G. nr.881/2004 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a unor societăți comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului, pentru anul 2004
  H.G. nr.889/2004 privind înființarea Societății Comerciale "Optica Română" - S.A. București prin reorganizarea prin divizare parțială a Societății Comerciale "IOR" - S.A. București (abrogat prin H.G. nr.637/2006)
  H.G. nr.1.000/2004 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării și modificarea și completarea Strategiei de privatizare a societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Dobrogea" - S.A. și "Electrica Banat" - S.A.
  L. nr.297/2004 privind piața de capital (abrogata)
  H.G. nr.1.252/2004 privind înființarea Societății Comerciale "Întreținere Mecanizată a Căii Ferate" - S.A. ca filială a Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
  H.G. nr.1.283/2004 privind înființarea Societății Comerciale "Electrificare C.F.R." - S.A. ca filială a Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
  O. nr.199/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului privind dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanțare - START
  L. nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice
  H.G. nr.1.461/2004 privind aprobarea Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru impozitul pe profitul reinvestit
  H.G. nr.1.463/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie - I.N.C.D.T.P. București
  Decizie nr.1.346/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale (abrogat prin Decizie nr.1.086/2005)
  O. nr.1.775/2004 al ministrului finanțelor publice privind unele reglementări în domeniul contabilității
  L. nr.555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București
  L. nr.563/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București
  H.G. nr.2.294/2004 privind aprobarea transferului pachetului de acțiuni deținut de Societatea Comercială Filiala "Institutul de Cercetări și Modernizări Energetice - ICEMENERG" - S.A. București la Societatea Comercială Filiala "ICEMENERG-SERVICE" - S.A. București către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A
  O. nr.2.319/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Actului constitutiv al Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A
  H.G. nr.52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005 (abrogat prin H.G. nr.706/2006)
  H.G. nr.74/2005 privind înființarea Societății Comerciale Filiala de Întreținere și Servicii Energetice "Electrica Serv" - S.A. prin reorganizarea activității din cadrul Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
  H.G. nr.85/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării, precum și modificarea și completarea Strategiei de privatizare a Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova" - S.A. și a Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Oltenia" - S.A
  O. nr.144/2005 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare
  L. nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației
  O. nr.3.103/2005 al președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la încheierea exercițiului financiar 2004 la societățile din domeniul asigurărilor
  H.G. nr.182/2005 privind unele măsuri pentru reorganizarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat și înființarea Societății Comerciale "ISCIR-CERT" - S.A
  H.G. nr.184/2005 privind aprobarea Strategiei de accelerare a privatizării și atragere de investiții pentru agenții economici din portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului pentru anul 2005, precum și a unor măsuri pentru aplicarea acesteia
  O. nr.49/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului național pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului
  N. nr.4/2005 NORMĂ privind efectuarea operațiunilor de schimb valutar (abrogat prin R. nr.6/2012)
  H.G. nr.289/2005 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea și funcționarea Biroului Român de Metrologie Legală, precum și pentru înființarea Societății Comerciale "BRML Cert" - S.A.
  Decizie nr.3.880/2005 privind retragerea autorizației de funcționare a Societății Comerciale "General Risk Services" - S.R.L.
  H.G. nr.564/2005 pentru aprobarea Instrucțiunilor și criteriilor privind înființarea, autorizarea și funcționarea ocoalelor silvice care fac obiectul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2004
  L. nr.212/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Tractorul UTB" S.A. Brașov (abrogata prin O.U.G. nr.3/2007)
  L. nr.218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
  O. nr.979/2005 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Statutului Casei de Economii și Consemnațiuni C.E.C. - S.A. (abrogat prin O. nr.425/2008)
  O.G. nr.37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice
  O.U.G. nr.114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A.
  L. nr.240/2005 privind societățile de microfinanțare (abrogata prin L. nr.93/2009)
  O. nr.140/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație pentru aprobarea Procedurii de implementare a Programului național multianual pe perioada 2005-2008 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii
  H.G. nr.877/2005 privind înființarea unor filiale societăți comerciale miniere prin reorganizarea unor activități din cadrul Societății Naționale a Cărbunelui - S.A. Ploiești
  H.G. nr.900/2005 privind înființarea Societății Comerciale "Zirom" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Zirom"
  H.G. nr.917/2005 privind înființarea unor societăți comerciale de transport feroviar regional de călători prin divizarea parțială a Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.
  O. nr.1.221/2005 al președintelui Institutului Național de Statistică pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind efectivele de animale existente la 1 decembrie și producția animală obținută (abrogat prin O. nr.13/2009)
  O. nr.1.222/2005 al președintelui Institutului Național de Statistică pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind efectivele de bovine existente la 1 iunie (abrogat prin O. nr.11/2009)
  O. nr.1.223/2005 al președintelui Institutului Național de Statistică pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind efectivele de porcine existente la 1 aprilie/1 august (abrogat prin O. nr.12/2009)
  H. nr.3/2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului de organizare și funcționare și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România
  H.G. nr.760/2010 privind înființarea societăților comerciale "Servicii Energetice Banat" - S.A., "Servicii Energetice Dobrogea" - S.A., "Servicii Energetice Moldova" - S.A., "Servicii Energetice Oltenia" - S.A. și "Servicii Energetice Muntenia" - S.A. prin reorganizarea Societății Comerciale Filiala de Întreținere și Servicii Energetice "Electrica Serv" - S.A.
  H.G. nr.761/2010 privind înființarea Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Electrocentrale Paroșeni" - S.A., filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. București
  H.G. nr.791/2010 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum și pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale
  H.G. nr.930/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea unor furnizori de energie electrică aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin înființarea Societății Comerciale "Electrica Furnizare" - S.A.
  O. nr.2.491/2010 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii și condițiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en détail produsele energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  O.U.G. nr.85/2010 privind modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului
  H.G. nr.1.037/2010 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (abrogat prin O.U.G. nr.5/2015)
  H. nr.2/2010 pentru adoptarea Regulamentului de organizare și funcționare al Colegiului Medicilor Veterinari și a Statutului medicului veterinar și pentru aprobarea Codului de deontologie medicală veterinară (abrogat prin H. nr.3/2013)
  H.G. nr.1.139/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune - S.A., precum și modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
  H.G. nr.1.239/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010, precum și pentru aprobarea unor măsuri privind reorganizarea Unității centrale pentru coordonarea parteneriatului public-privat din cadrul Ministerului Finanțelor Publice
  H.G. nr.1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012
  O.U.G. nr.6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
  O. nr.3/2011 pentru punerea în aplicare a Normelor privind încheierea exercițiului financiar 2010 pentru societățile din domeniul asigurărilor
  H. nr.2.018/2011 privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007
  O. nr.1.984/2011 al ministrului finanțelor publice privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA (abrogat prin O. nr.2.795/2011)
  O. nr.108/2012 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare și eliberare a certificatului pentru spațiul cu destinație de sediu social și de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinația de sediu social, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare (abrogat prin O. nr.492/C/2012)
  O. nr.492/C/2012 al ministrului justiției și al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de solicitare și emitere, în format electronic, a adeverinței privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social și a certificatului pentru spațiul cu destinație de sediu social


Luni, 06 decembrie 2021, 14:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.