LEGE nr.15 din 21 iunie 1968
Codul Penal al României
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.4.328/2002 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat 2003
  L. nr.14/2003 Legea partidelor politice
  L. nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală
  O.U.G. nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice (abrogata prin O.U.G. nr.70/2011)
  Decizie nr.118/2003 privind procedura de autorizare a furnizorilor de servicii poștale (abrogat prin Decizie nr.2.858/2007)
  L. nr.149/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării semințelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea și constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit (abrogata prin L. nr.101/2014)
  O.U.G. nr.27/2003 privind procedura aprobării tacite
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
  L. nr.191/2003 privind infracțiunile la regimul transportului naval
  L. nr.196/2003 privind prevenirea și combaterea pornografiei
  L. nr.193/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare
  L. nr.217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
  O. nr.388/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului finanțelor publice privind acordarea de prime la exportul de carne de pasăre
  L. nr.281/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură penală și a unor legi speciale
  O.U.G. nr.56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate (abrogata prin L. nr.275/2006)
  L. nr.294/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2002 pentru modificarea și completarea Legii protecției mediului nr. 137/1995 (abrogata prin O.U.G. nr.195/2005)
  L. nr.348/2003 LEGEA POMICULTURII
  O. nr.302/2003 al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Criteriilor specifice Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap de acordare a statutului de utilitate publică persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial
  O. nr.518/2003 al ministrului administrației și internelor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 37/2003
  O.U.G. nr.77/2003 privind completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
  H.G. nr.1.052/2003 privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar
  O. nr.869/2003 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 22/14/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale spitalicești, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgență și transport sanitar, precum și a serviciilor de recuperare a sănătății, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare
  L. nr.387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare (abrogata prin O.U.G. nr.129/2006)
  H.G. nr.1.206/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței și asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și gazelor naturale pentru populație, precum și unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare (abrogat prin H.G. nr.1.285/2004)
  O.U.G. nr.98/2003 privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice și pentru modificarea art. 31 din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național
  O.U.G. nr.105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală
  O.U.G. nr.109/2003 privind modificarea Codului de procedură penală (abrogata prin L. nr.255/2013)
  O. nr.808/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind procedura de acordare a avizelor necesare pentru înființarea și funcționarea asociațiilor/fundațiilor/federațiilor și filialelor acestora și de aprobare a Criteriilor specifice de acordare a statutului de utilitate publică
  O. nr.258/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea criteriilor specifice de acordare a statutului de utilitate publică asociațiilor, fundațiilor și federațiilor care desfășoară activități din sfera de competență a Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație, a listei documentelor solicitate acestora în vederea recunoașterii ca fiind de utilitate publică și a formularului raportului de activitate pe ultimii 3 ani al acestora
  L. nr.448/2003 privind modificarea și completarea Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora
  L. nr.460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar din România
  Decizie nr.1.351/EN/2003 privind condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale (abrogat prin Decizie nr.3.442/2007)
  H.G. nr.1.424/2003 pentru aprobarea Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale (2003-2007)
  H.G. nr.1.539/2003 HOTĂRĂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală
  H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
  L. nr.138/2004 LEGEA îmbunătățirilor funciare
  L. nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor
  L. nr.289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice (abrogata prin O.U.G. nr.50/2010)
  L. nr.305/2004 privind exercitarea profesiei de farmacist, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România (abrogata prin L. nr.95/2006)
  L. nr.306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum și organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România (abrogata prin L. nr.95/2006)
  L. nr.307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical și a profesiei de moașă, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România (abrogata prin O.U.G. nr.144/2008)
  L. nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
  L. nr.299/2004 privind răspunderea penală a persoanelor juridice pentru infracțiunile de falsificare de monede sau de alte valori (abrogata prin L. nr.278/2006)
  L. nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României
  L. nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (abrogata prin O.U.G. nr.78/2016)
  O. nr.5.336/2004 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Criteriilor specifice și a procedurii de acordare a statutului de utilitate publică asociațiilor, fundațiilor și federațiilor care desfășoară activități din sfera de competență a Ministerului Educației și Cercetării
  H.G. nr.141/2005 pentru stabilirea nivelului sprijinului acordat producătorilor agricoli în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate pentru anul 2005 și aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, verificarea și plata sprijinului financiar pentru achiziționarea de motorină în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate
  O. nr.3.104/2005 al președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru aprobarea Normelor privind constituirea, administrarea și utilizarea Fondului de garantare
  O. nr.293/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr. 37/2003 (abrogat prin O. nr.660/2005)
  O. nr.3.111/2005 pentru punerea în aplicare a Normelor privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări generale, al marjei de solvabilitate minime și al fondului de siguranță (abrogat prin O. nr.4/2007)
  H.G. nr.793/2005 privind aprobarea Strategiei naționale de luptă antifraudă pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România
  O. nr.401/2005 al inspectorului de stat, șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat privind aprobarea aplicării sigiliilor de către inspectorii de specialitate din cadrul Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR) la instalațiile și echipamentele neautorizate sau care nu prezintă siguranță în funcționare, conform Prescripțiilor tehnice - Colecția ISCIR
  O. nr.38/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii privind condițiile și modul de acordare a tarifului social consumatorilor casnici de energie electrică (abrogat prin O. nr.121/2017)
  O. nr.221/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contribuția de asigurări sociale de sănătate (abrogat prin O. nr.617/2007)
  O.U.G. nr.54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale
  H.G. nr.756/2010 pentru aprobarea normelor metodologice referitoare la modul de acordare a ajutorului de stat în agricultură pentru plata primelor de asigurare
  O. nr.275/2010 al ministrului administrației și internelor privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Generale Anticorupție (abrogat prin O. nr.119/2014)
  L. nr.270/2010 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
  H.G. nr.49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și a Metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state
  O. nr.1.156/2011 al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, aprobarea și acordarea finanțării prin programul de interes național "Dezvoltarea rețelei naționale de cămine pentru persoanele vârstnice"
  O. nr.1285/2011 al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind reținerea contribuțiilor la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cazul pensionarilor sistemului public de pensii din România având reședința sau domiciliul declarat pe teritoriul altui stat
  L. nr.25/2012 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
  H.G. nr.215/2012 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare, precum și a Planului național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2012-2015
  H.C.S.M. nr.278/2012 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind concursul de admitere și examenul de absolvire a Institutului Național al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006 (abrogat prin H.C.S.M. nr.91/2019)


Miercuri, 19 februarie 2020, 21:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.