LEGE nr.213 din 17 noiembrie 1998
privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.277/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Companiei Naționale de Administrare a Fondului Piscicol
  H.G. nr.796/2002 pentru aprobarea Metodologiei de achiziționare, prin cumpărare, schimb sau donație, de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin Regia Națională a Pădurilor, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului
  O.U.G. nr.107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române"
  I. nr.DB337/2003 ale ministrului sănătății și familiei și ale ministrului administrației publice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
  H.G. nr.328/2003 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale în folosința gratuită a Asociației "Centrul Regional de Combatere a Șomajului" - Brașov
  O. nr.522/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv (abrogat prin O. nr.60/2014)
  H.G. nr.498/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (abrogat prin H.G. nr.250/2007)
  O. nr.815/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2003 a agenților economici (abrogat prin O. nr.947/2004)
  L. nr.324/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
  O.G. nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii și produselor provenind din țările terțe
  O. nr.1.487/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice și al persoanelor juridice fără scop patrimonial (abrogat prin O. nr.3.471/2008)
  L. nr.592/2003 privind modificarea și completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar
  O.G. nr.42/2004 privind organizarea activității veterinare
  O. nr.52/2004 al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, a Institutului Național pentru Prevenirea și Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, a inspecțiilor regionale și a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulți (abrogat prin O. nr.121/2005)
  L. nr.138/2004 LEGEA îmbunătățirilor funciare
  Decizie nr.620/2004 pentru aprobarea Normelor privind prevenirea abuzului de poziție dominantă pe piața internă de gaze naturale
  H.G. nr.881/2004 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a unor societăți comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului, pentru anul 2004
  O.U.G. nr.66/2004 privind schimbarea destinației unor părți din imobilele situate în municipiul București, precum și trecerea unor părți dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A. în administrarea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
  L. nr.378/2004 privind darea unui teren în folosința gratuită a Ambasadei Franței la București
  H.G. nr.2.412/2004 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2004 pentru aprobarea conținutului-cadru al caietului de sarcini, a contractului-cadru de concesiune și a procedurii pentru acordarea concesiunii serviciului public privind distribuția energiei electrice
  H.G. nr.60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
  O. nr.121/2005 al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulți, a inspecțiilor regionale și a Institutului Național pentru Prevenirea și Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap (abrogat prin O. nr.245/2005)
  H.G. nr.844/2005 privind transmiterea unor terenuri, în suprafață totală de 100,05 ha, din domeniul public și privat al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul privat al orașului Baraolt și în administrarea Consiliului Local al Orașului Baraolt, județul Covasna
  H.G. nr.877/2005 privind înființarea unor filiale societăți comerciale miniere prin reorganizarea unor activități din cadrul Societății Naționale a Cărbunelui - S.A. Ploiești
  O. nr.1.221/2005 al președintelui Institutului Național de Statistică pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind efectivele de animale existente la 1 decembrie și producția animală obținută (abrogat prin O. nr.13/2009)
  O. nr.1.222/2005 al președintelui Institutului Național de Statistică pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind efectivele de bovine existente la 1 iunie (abrogat prin O. nr.11/2009)
  O. nr.1.223/2005 al președintelui Institutului Național de Statistică pentru stabilirea Metodologiei cercetării statistice privind efectivele de porcine existente la 1 aprilie/1 august (abrogat prin O. nr.12/2009)
  H.G. nr.118/2010 pentru aprobarea Metodologiei de achiziționare prin cumpărare, schimb sau donație de către stat, prin Regia Națională a Pădurilor Romsilva și ceilalți administratori, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului
  O.U.G. nr.77/2010 privind unele măsuri în domeniul tineretului și sportului
  L. nr.261/2010 privind reglementarea situației juridice a unor imobile situate în județul Iași


Sâmbătă, 27 noiembrie 2021, 10:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.